Dansk-engelsk oversættelse af "bevaret"

DA

"bevaret" engelsk oversættelse

volume_up
bevaret {kort til.}
DA

bevaret {kort tillægsform}

volume_up
bevaret
Er Europas sociale ansigt bevaret gennem lovbestemt medbestemmelse for arbejdstagere?
And has the social aspect of Europe been maintained by allowing workers a say in legislation?
Reelt set har vi bevaret udgiften uden at løse deres problemer.
In real terms we have maintained spending without resolving their problems.
Europa har på trods af bekymringerne bevaret sin fremdrift.
Despite everything, Europe has maintained its drive.
bevaret
Vi har bevaret målet i dette direktiv, for vi ønsker frem for alt at tilskynde nye kreative kunstnere til at udnytte denne nye teknologi.
We have sustained the objective of this directive because, above all, we want to encourage new creative artists to exploit this new technology.

Eksempelsætninger "bevaret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDa sagde Jesus: "Lad hende med Fred hun har jo bevaret den til min Begravelsesdag!
Then said Jesus, Let her alone: against the day of my burying hath she kept this!
DanishI henhold til Kommissionens forslag bliver de fire søjler i retningslinjerne bevaret.
In the Commission's draft, the four pillars of the guidelines are kept intact.
DanishDe har bevaret den fælles landbrugspolitik i stedet for at reformere den.
You left the common agricultural policy intact, rather than reforming it.
DanishDermed har vi bevaret vinen, som vi kender og værdsætter den fra de europæiske regioner.
This means the wine from Europe's regions that we know and appreciate will be preserved.
DanishEt andet argument var, at den svenske grænsekontrol ville blive bevaret.
Another argument was that Swedish border controls would remain in place.
DanishDette er en taktik, der bærer spor - bevaret i visse grupper - af den kolde krig.
It is a tactic that has its roots in the cold war, which certain groups are still keeping alive.
DanishJeg havde ønsket, at man havde bevaret den præcisering, jeg har foreslået.
I wish we could have kept to the more precise definition I proposed.
DanishEr Europas sociale ansigt bevaret gennem lovbestemt medbestemmelse for arbejdstagere?
And has the social aspect of Europe been maintained by allowing workers a say in legislation?
DanishJeg har stridt den gode Strid fuldkommet Løbet og bevaret Troen.
I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith:
DanishReelt set har vi bevaret udgiften uden at løse deres problemer.
In real terms we have maintained spending without resolving their problems.
DanishDet glæder mig at kunne sige, at Den Europæiske Union hidtil har bevaret en hæderlig holdning.
I am pleased to say that so far the European Union has maintained an honourable position.
DanishDette kunne ikke være sket, hvis hendes anonymitet var blevet bevaret.
This could not have happened if her anonymity had been preserved.
Danishtil en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig Arv som er bevaret i Himlene til eder
To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,
DanishDe har bevaret forfatningens arkitektur, det er vel den afgørende præstation.
You have maintained the constitution’ s architecture, and that is no doubt your most crucial achievement.
DanishDet skyldes netop, at der ikke blev givet subsidier, som ville have bevaret de eksisterende strukturer.
That is precisely because there were no subsidies to preserve the existing structure.
DanishJeg er glad for, at den grundlæggende idé ved Leader + også er blevet bevaret ved dette grundkoncept.
I am glad that LEADER+ is to remain true to this underlying concept.
DanishVi ønsker alkoholpolitikken bevaret som en permanent undtagelse.
We wish to retain the alcohol policy as a permanent derogation.
DanishIkke engang forslagene fra Europa-Parlamentets førstebehandling er bevaret i nogen større udstrækning.
Not even the proposals from the European Parliament's first reading remain to any great extent.
DanishVi må konstatere, at vi på det demokratiske område ikke har bevaret princippet fra Amsterdam.
We have to admit that we have not complied with the principle of Amsterdam from the democratic viewpoint.
DanishVi håber, at denne nye model vil blive bevaret og give os bedre resultater end hidtil.
We would like to think that this new model will be retained and will deliver better results than its predecessor.