Dansk-engelsk oversættelse af "bevidstgørelse"

DA

"bevidstgørelse" engelsk oversættelse

DA

bevidstgørelse {en}

volume_up
bevidstgørelse (også: bevidsthedsskabelse)
Et eksempel på oplysning og bevidstgørelse er sammenligningsgrundlaget for nationale politikker til støtte for en sikker e-handel.
One example of awareness raising is the benchmarking of national policies in support of secure e-business.
Hr. formand, min betænkning vedrører bevidsthed, bevidstgørelse og informationsformidling om informationssamfundet.
Mr President, my report is concerned with the awareness, raising and dissemination of information about the information society.
Men uddannelse og bevidstgørelse om ligestilling skal ikke kun rettes mod kvinderne, men mod hele samfundet.
Training and awareness-raising in the field of equal opportunities should not only target these women, however, but society as a whole.
bevidstgørelse (også: bevidsthedsskabelse)

Eksempelsætninger "bevidstgørelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEuroens snarlige indtog øger behovet for større bevidstgørelse af forbrugerne.
The coming of the euro adds to this need for greater consumer awareness.
DanishDenne bevidstgørelse indebærer en mulighed for at innovere, det viste topmødet i Köln.
This increased awareness provides an opportunity for innovation, as the Cologne Summit showed.
DanishDesværre kommer denne bevidstgørelse lidt sent og måske endda for sent.
Unfortunately, this onset of awareness has come very late in the day, perhaps even too late.
DanishHeldigvis skete der gradvist en bevidstgørelse i løbet af forhandlingerne og kontakterne.
Fortunately, there has been a gradual raising of awareness during the debates and through contacts.
DanishJeg vil tillade mig at gå lidt videre for at fremme denne bevidstgørelse.
I would like to go further in encouraging this realization.
DanishDenne bevidstgørelse er et af vor tids vigtigste signaler.
The persistence of poverty and the exploitation of people give rise to extreme disquiet.
DanishVi befinder os ved begyndelsen af en bevidstgørelse.
We are just beginning to realize the enormity of the problem which faces us.
DanishDen første er oplysning og bevidstgørelse af offentligheden, dem, der køber, og dem, der sælger.
The first is providing information and raising awareness amongst the public, the buyers and sellers.
DanishFor det fjerde bør der iværksættes aktioner med henblik på oplysning, bevidstgørelse og undervisning.
Fourth aspect: activities for information, public awareness and education must be put into effect.
DanishSchuman-aktionen for bevidstgørelse af jurister spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng.
The Schuman action plan to teach Community law to lawyers is an important move in the same general direction.
DanishDer skal således ske en bevidstgørelse af de 15 EU-lande, og der skal ske en bevidstgørelse af vores samarbejdspartnere.
We must therefore raise awareness among the Member States and among our partners.
DanishEurostrejken i sidste uge var en virkelig bevidstgørelse hos arbejdstagerne om det sociale Europa.
Last week's Europe-wide strike is a real gesture of awareness by the workforce in favour of social Europe.
DanishVi hilser derfor kommissær Wallströms hurtige besøg velkommen, for det kan bidrage til denne bevidstgørelse.
We therefore welcome Commissioner Wallström's brief visit, for it can contribute to this awareness.
DanishFor det andet, at der arbejdes for en verdensomspændende bevidstgørelse om, at det ikke kan blive ved med at gå på denne måde.
Secondly, to work towards a global awareness that things cannot go on as they are.
DanishDe bidrager til en europæisk bevidstgørelse og til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje
They contribute to forming a European awareness and to expressing the political will of the citizens of the Union. "
DanishEn linje i budgettet handlede om bevidstgørelse og støtte til aktioner for kvinderne i de udviklede lande.
A budget line was allocated to increasing awareness and supporting action for women in developing countries.
DanishDet er nødvendigt at omsætte denne bevidstgørelse til en ny fremdrift, som Det Europæiske Råd bør give arbejdet.
This awareness must be transformed into a new impetus that the European Council should give to the work.
DanishJeg har fornemmet en bevidstgørelse hos europæerne: De mener, at vores model er det rigtige svar på globaliseringen.
I sensed a new public awareness that our social model constitutes the right response to globalization.
DanishOgså her er der behov for støtte til den teknologiske udvikling, oplysning og bevidstgørelse af befolkningen.
Here again there is a need to support technological development, provide information and educate public opinion.
DanishTil sidst vil jeg sige et par ord om uddannelse, efteruddannelse og bevidstgørelse af arbejdstagerne.
I would like to conclude by saying something on educating, training and raising the awareness of people in the workplace.