Dansk-engelsk oversættelse af "bevismateriale"

DA

"bevismateriale" engelsk oversættelse

EN
DA

bevismateriale {et}

volume_up
bevismateriale

Eksempelsætninger "bevismateriale" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi mener, vi har mere videnskabeligt bevismateriale end Deres anslåede tal.
We reckon we have more scientific evidence than your guess at a figure.
DanishPå grundlag af det eksisterende bevismateriale er det det, der skal gøres.
An appeal process will soon be examined by the Libyan Supreme Court.
DanishSå måtte hun indrømme, at det ikke var baseret på den mindste smule videnskabeligt bevismateriale.
She then had to admit that this was not based on one iota of scientific evidence.
DanishDet handler om gensidig anerkendelse af beslutninger, fastfrysning af aktiver og bevismateriale.
This concerns mutual recognition of decisions, and the freezing of assets and evidence.
DanishDerfor er det væsentligt at skride rationelt frem og på basis af videnskabeligt bevismateriale.
That is why it is essential to proceed rationally and on the basis of scientific evidence.
DanishI deres udtalelse forventes eksperterne at trække på alt tilgængeligt videnskabeligt bevismateriale.
In their opinion the experts will be expected to draw upon all available scientific evidence.
DanishTilståelser afgivet under tvang anvendes som bevismateriale i retssager.
Forced confessions are used as evidence in trials.
DanishUdvalget har hørt stærke personlige vidnesbyrd, der udgjorde et overbevisende bevismateriale i betænkningen.
The committee heard strong personal testimonies, which provided compelling evidence in the report.
DanishDet er særlig vigtigt, når det gælder muligheden for at bruge bevismateriale, der er fremkommet i retten.
This is particularly important with regard to the possibility of using evidence that is obtained in court.
DanishSkulle der dukke belastende bevismateriale op, vil de relevante procedurer naturligvis blive iværksat.
Should incriminating evidence emerge, it goes without saying that the relevant procedures would be implemented.
DanishDomstolens bevismateriale skitserer det, der sker nu, og foranstaltninger til afhjælpning af problemet.
The evidence of the court is that that is happening now and it points to steps which can be taken now to alleviate the problem.
DanishDerfor vil vi fortsat overvåge situationen og indsamle dette bevismateriale, som kan anvendes i et fremtidigt forslag.
Therefore we will continue to monitor the situation and get this evidence that can be used in a future proposal.
DanishVi vil samle tilstrækkeligt videnskabeligt bevismateriale til også at kunne overbevise dem, der er modvillige på nuværende tidspunkt.
We will gather enough scientific evidence to be able to convince even those who are reluctant at this stage.
DanishI dette spørgsmål er det særlig foragteligt, at man nægter en ny retssag, når der kommer nyt bevismateriale frem.
In this case, in particular, the fact that although fresh evidence has come to light and a re-trial has been denied is despicable.
DanishDette gør jeg bare opmærksom på uden at ville finde bevismateriale i en protokol, der ærligt talt forekommer mig helt forældet.
I would like to point this out without picking holes in a protocol which quite frankly seems rather out-of-date to me.
DanishInstrumentet skal hurtigst muligt forhindre, at aktiver og bevismateriale bliver fjernet fra de kriminalitetsbekæmpende myndigheder.
The instrument aims to quickly prevent assets and evidence being hidden from the authorities investigating the crime.
DanishManglende samarbejde og gensidig ikke-anerkendelse af bevismateriale gør det næsten umuligt at strafforfølge bedragere.
A lack of cooperation and reluctance to recognize evidence from other countries make it almost impossible to prosecute fraudsters.
DanishMen kraftigere bestræbelser på justitsområdet er også nødvendige, f.eks. i forbindelse med retshjælp og bevismateriale.
Greater efforts, however, are also needed in the administration of justice, in matters such as judicial assistance and the treatment of evidence.
DanishDer mangler nemlig jurisdiktion over personer uden for ens eget land; det er også svært at fremskaffe bevismateriale fra udlandet.
There is no way of exercising jurisdiction over people outside their own country, and it is also difficult to get evidence from abroad.
Danishbevarelse af bevismateriale