Dansk-engelsk oversættelse af "biavl"

DA

"biavl" engelsk oversættelse

DA

biavl {en}

volume_up
Medlemmerne har allerede forklaret, hvor vigtig biavl er i forskellige dele af EU.
Members have already explained how important bee-keeping is in various parts of the EU.
ECU 38 millioner kastet op i luften mod kun ECU 3 millioner til den yderst vigtige biavl!
ECU 38 million thrown away on wind, against just ECU 3 million for a paramount activity like bee-keeping!
Vi producerer mindre end halvdelen af den honning, vi spiser, i et klima, der er udmærket til biavl og honningproduktion.
We produce less than half of the honey we eat, in a climate which is excellent for bee-keeping and honey production.
biavl
Her i Parlamentet forlangte vi enstemmigt hjælp til bevarelsen af biavl.
We made a unanimous request in Parliament for the support of apiculture.
Apiculture is an important business.
Vi er enige i beslutningsforslaget, da det tilstræber at gøre noget ved de akutte problemer med biavl.
   – We agree with the motion for a resolution because it makes an effort to address the acute problems of apiculture.

Eksempelsætninger "biavl" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMedlemmerne har allerede forklaret, hvor vigtig biavl er i forskellige dele af EU.
Members have already explained how important bee-keeping is in various parts of the EU.
DanishHer i Parlamentet forlangte vi enstemmigt hjælp til bevarelsen af biavl.
We made a unanimous request in Parliament for the support of apiculture.
DanishDe unge er ikke klar til at gøre biavl - et interessant, men vanskeligt fag - til deres erhverv.
An interesting but difficult profession, young people are not prepared to make it their own.
DanishECU 38 millioner kastet op i luften mod kun ECU 3 millioner til den yderst vigtige biavl!
ECU 38 million thrown away on wind, against just ECU 3 million for a paramount activity like bee-keeping!
DanishVi er enige i beslutningsforslaget, da det tilstræber at gøre noget ved de akutte problemer med biavl.
   – We agree with the motion for a resolution because it makes an effort to address the acute problems of apiculture.
DanishVi producerer mindre end halvdelen af den honning, vi spiser, i et klima, der er udmærket til biavl og honningproduktion.
We produce less than half of the honey we eat, in a climate which is excellent for bee-keeping and honey production.
DanishJeg håber meget, at vi kan blive enige om penge til forskning i biavl og honningproduktion fra den reserve, vi har vedtaget.
I sincerely hope we will agree to money for research into bee-keeping and honey production from the reserve which we have agreed.
DanishJeg har været ordfører i forbindelse med problemerne med biavl i EU i 10 år og vil i dag fremlægge min syvende betænkning herom.
Mr President, I am glad that we can now get on with what we are meant to be doing rather than continuing to waste valuable time.
DanishBiavl er et vigtigt erhverv.
DanishFormålet med foranstaltningerne skal ikke blot være at beskytte markedet for honning og biprodukter, men også bier og biavl fremover.
The aim of these measures should be to protect not only the market in honey and bee products, but also bees and the future of beekeeping.
DanishHermed forbedres, som sædvanlig, igen et halvhjertet forslag fra Kommissionen til forordning om foranstaltninger for biavl.
For ten years now, I have been the rapporteur on the problems of beekeeping in the European Union, and today sees me presenting my seventh report to you.
DanishDet er implicit en foranstaltning, der kan bidrage til at opretholde en biavl, der er stor nok til at sikre den værdifulde bestøvning.
This is implicitly a measure which can help to ensure that enough bees continue to be kept, thereby guaranteeing the valuable occurrence of pollination.
DanishBrandene har frembragt kædereaktioner med voldsomme følger for både økosystem og økonomi, turisme, landbrug, husdyrhold og biavl.
The fires caused a chain reaction, with huge consequences both for the ecosystem and the economy and for tourism, agriculture, livestock farming and beekeeping.
DanishTo gange i denne valgperiode har jeg ikke stemt for budgettet, fordi der ikke blev bevilget nogen som helst midler til bevarelsen af biavl i Europa.
During this Parliament I have twice refused to vote for the budget because it contained not a single mention of support for bee-keeping in Europe.
DanishPosselt, som jeg vil takke for hans mening, har beklaget, at der er færre og færre unge, der indlader sig på dette vidunderlige landbrugserhverv, som biavl er.
Mr Posselt, whom I thank for his opinion, regretted that fewer and fewer young people are taking up this wonderful rural occupation of beekeeping.
DanishJeg bor i en region med tilbagegang i industrien og landbruget, og aktiviteten inden for biavl er et supplement til andre faldende aktiviteter og hjælper producenterne meget.
I live in a region of industrial and farming decline, and bee-keeping complements those declining activities and greatly helps producers.
DanishVed Kommissionens drøftelser med virksomhederne i sektoren blev opretholdelsen af støtteordningen til fordel for den europæiske biavl hilst velkommen.
In discussions with the Commission, the enterprises in the sector welcomed the fact that the aid regulation in favour of European beekeeping was to be maintained.
DanishAnvender man forslaget på biavl, så står det fast, at der næsten ingen steder i Centraleuropa vil være økologisk biavl, da ingen kan opfylde kriterierne.
If the proposal is applied to beekeeping, it is clear that there will be no organic beekeeping virtually anywhere in Central Europe, because no one can fulfil the criteria.