Dansk-engelsk oversættelse af "bibringe"

DA

"bibringe" engelsk oversættelse

DA

bibringe {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "bibringe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom det slås fast i hvidbogen, skal den nye struktur kunne bibringe merværdi.
As the White Paper makes clear, the new authority must be a value-added structure.
DanishInden for dette område, som inden for mange andre, kan liberalismen bibringe svar og løsninger.
In this field, as in many others, liberalisation can provide answers and solutions.
DanishDer er så meget at gøre, at bygge op, at udvikle og at bibringe hver enkelt borger.
There is so much that we need to do, build and develop and so much that we need to bring to each citizen.
DanishHeldigvis kan nogle lande i området bibringe nogen hjælp.
Fortunately, there are countries in that region that can offer some help.
DanishKun ministrene og stats- og regeringscheferne kan bibringe den denne absolut nødvendige fremdrift.
Only the ministers and Heads of State and of Government can provide the indispensable impetus.
DanishDet, vi ønsker, er fortsat at bibringe regeringskonferencen vores idéer, vores påvirkning.
What we want to do is to continue bringing our ideas and our impetus to this Intergovernmental Conference.
DanishMen hvad vil denne fond bibringe i forhold til den nuværende situation?
But what additional contribution is this Fund going to make exactly, in comparison with the present situation?
DanishHvad kan en europæisk fødevaremyndighed bibringe os?
DanishMåske vil det bibringe ham den nødvendige forståelse, så at vi virkelig når frem til et godt resultat i Forligsudvalget.
Perhaps that will make him realize what is needed, and enable us to get a really good result in the Conciliation Committee.
DanishFaktisk er idrætten gennem den udfoldelse og balance, den kan bibringe den enkelte, et fantastisk vigtigt element.
Mr President, in the European Union sport has more than 100 million practitioners in thousands of clubs, and yet the European institutions still neglect it.
DanishJeg er overbevist om, at hvis man koblede Parlamentet med på opstillingen af uddannelsesmål, ville det bibringe den et vigtigt europæisk aspekt.
I am convinced that Parliament's involvement in setting targets for education will bring with it an important European angle on the issue.
DanishKort sagt, Europa kan igen give håb og igangsætte nationale aktioner, der alene kan bibringe konkrete løsninger på arbejdsløshedsproblemet.
In brief, European can give back hope and trigger off national actions which alone can provide practical solutions to the problem of unemployment.
DanishIkke desto mindre kan vi ikke se, hvad denne ekstra tekst vil bibringe kampen for menneskerettighederne - andet end en yderligere juridisk forvirring.
Nonetheless, we cannot see how this additional document can contribute to the fight for human rights, except by injecting a little more legal confusion.
DanishPå den måde vil det endelig i en meget enkel og konkret form blive muligt at bibringe politiet, evt. ved hjælp af en kode, hvad der er god praksis.
In this way it will finally be possible to convey to the police in very simple and specific terms, possibly by means of a code, what amounts to good practice.
DanishEn ting, som jeg gerne vil bibringe Parlamentet - og det håber jeg, vi alle kan arbejde på i fællesskab - er en evne til at kommunikere, hvem vi er, og hvad vi gør.
One thing I want to bring to this House - and I hope we will all work on this together - is an ability to communicate who we are and what we do.
DanishSelv om konjunkturen vender takket være den vedholdende stramme lønpolitik, fastslår betænkningen retten til at bibringe Europa en ny økonomisk tilbagegang.
Now that the economic climate is changing due to a persistent wage moderation policy, the report affirms the right to inflict a fresh recession on Europe.
DanishJeg håber, at jeg kan bibringe det ærede medlem en forsikring om, at menneskerettighedsspørgsmålet er en meget vigtig del af vores formandskabs udenrigspolitik.
I hope I can convey to the honourable Member a reassurance that the question of human rights is a very important part of our presidential foreign policy.
DanishJeg tror, at vi måske kan bibringe denne udvikling en ny dynamik, hvis Kommissionen informerer Parlamentet mere indgående om årsagerne til blokaden i Rådet.
I believe that we would perhaps be able to kick-start this process if the Commission were to inform Parliament in more detail of the reasons for the blockage in the Council.
DanishTiden er inde til, at EU-institutionerne bringer orden i deres egne sager, til at bibringe institutionerne - som de uafhængige eksperter kunne have sagt - en følelse af ansvarlighed.
Now is the time for Europe to put its own house in order; to instil in its institutions - as the independent experts might have said - a sense of responsibility.
DanishVi kom med en sans for at prøve at kommunikere, hvor historisk og hvor spændende dette øjeblik var, og at bibringe den europæiske offentlighed en forståelse heraf.
We did this through the actions of our Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy and our rapporteurs, through our political groups and my own visits.