Dansk-engelsk oversættelse af "bidrag"

DA

"bidrag" engelsk oversættelse

DA

bidrag {et}

volume_up
bidrag (også: indspil)
Det er et bidrag af vital betydning, et positivt bidrag, som vi yder.
This is a vital contribution, a positive contribution that we make.
Men det kan yde et bidrag, og det er et bidrag, vi må se nøjere på.
However, it has a contribution to make and a contribution we must study.
Det er et væsentligt bidrag, men det er vigtigt, at også andre bidrag lægges frem.
It is an important contribution, but it is also important for other contributions to be made.
bidrag (også: indspil, input)
volume_up
input {substantiv}
Det ville være ideelt, hvis Parlamentet parallelt hermed kom med sit bidrag.
Input from Parliament running alongside this would be ideal.
En ordfører uden sådanne gode, kvalitative bidrag er egentlig et meget begrænset middel.
A rapporteur without such sound qualitative input is only a small cog in a big machine.
Jeg vil gerne takke begge ordførerne for deres bidrag inden for dette meget vigtige område.
I want to thank both of the rapporteurs for their input in this very important area.

Eksempelsætninger "bidrag" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er det, min kollega Schmid forsøger at yde et bidrag til med sin betænkning.
My colleague Mr Schmid has tried to contribute to these efforts in this report.
DanishFor så vidt udgør SOCRATES også et bidrag til beskæftigelsespolitikken i Europa.
In that respect Socrates is also a contribution to employment policy in Europe.
DanishOgså her vil euroen være et betydeligt bidrag til vores arbejdsløshedsproblemer.
So here too, the euro should make a big difference to our unemployment problem.
DanishRent faktisk har Parlamentets støtte og bidrag til reformen været meget vigtig.
In fact Parliament's support for and contribution to the reform has been crucial.
DanishDebatten er langt fra slut, og denne betænkning er et værdifuldt bidrag til den.
The debate is far from over and this report is a valuable part of that debate.
DanishJeg takker alle kolleger for det gode samarbejde og frem for alt for deres bidrag.
I thank all my colleagues for their cooperation, and especially for their input.
DanishVi glæder os over Parlamentets bidrag til denne meget vigtige politiske debat.
We welcome the contribution of Parliament to this very important policy debate.
DanishMissionens bidrag til dette formål, som til mange andre, er uden for diskussion.
The benefit of this mission in this regard, as in many others, is undeniable.
DanishDette er på samme tid mit svar og vores bidrag til at løse dette vigtige problem.
This is my answer, and this is our contribution to solving this important problem.
DanishDet skyldes jo ikke mindst Parlamentets bidrag i 1993 ved førstebehandlingen.
This is not least because of Parliament's contribution at first reading in 1993.
DanishDette er måske det mest interessante bidrag, Kommissionen skal tage i betragtning.
This may well be the most useful contribution that the Commission has to look at.
DanishDet er et meget nyttigt bidrag til den fælles dagsorden for vækst og beskæftigelse.
It is a very useful contribution to our common agenda for growth and employment.
DanishAt Unionen desuden yder bidrag til tobaksdyrkning, er yderst bemærkelsesværdigt.
The fact that the EU also subsidises tobacco cultivation is particularly anomalous.
DanishFor det første vil jeg tale om vores bidrag til de internationale organisationer.
Firstly, I will refer to our contribution to the international organisations.
DanishNogle domstole tillader også et bidrag til» fattigkassen« som en alternativ dom.
Also some courts allow a contribution to the 'poor box ' as an alternative sentence.
DanishSer man kun på disse to enkle bidrag, er succesen stadig inden for rækkevidde.
Looking at just those two simple items, success could still be within their grasp.
DanishDen meget vigtige betænkning, der er forelagt i dag, er Parlamentets første bidrag.
The very important report before us today is Parliament ’ s first contribution.
DanishJeg glæder mig over det vigtige bidrag fra Europa-Parlamentet i denne forbindelse.
I welcome the important contribution from the European Parliament in this respect.
DanishDenne betænkning er et bidrag dertil, selv om det ganske vist er utilstrækkeligt.
This report represents a contribution - albeit an inadequate one - to that process.
DanishHr. formand, jeg vil bestemt gerne komme med et lille bidrag til denne debat.
Mr President, I certainly would like to make a small contribution to this debate.