Dansk-engelsk oversættelse af "bilag"

DA

"bilag" engelsk oversættelse

DA

bilag {et}

volume_up
1. generel
bilag (også: anneks, sidebygning, tilbygning)
volume_up
annex {substantiv}
Måske er den store diskrepans mellem bilag I og bilag II symptomatisk.
The large discrepancy between Annex I and Annex II is perhaps symptomatic of this.
Uddannelsesspørgsmålet behandles imidlertid i tilstrækkelig grad i bilag III og bilag IV.
However, the issue of training is appropriately addressed in Annex III and Annex IV.
Alt skal igennem bilag 3, medens bilag 4 skal bruges, hvor det er relevant.
Everything is subject to Annex 3, while Annex 4 should only be used where it is relevant.
bilag
Der er altså gode grunde til ikke at placere den afrikanske elefant i bilag I i morgen.
There are, therefore, good reasons not to transfer the African elephant to Appendix I tomorrow.
Cuba har anmodet om på ny at flytte karetteskildpadden over i bilag II.
Cuba has requested to move the hawksbill turtle back to appendix II.
For det andet kan nye produkter, som er underlagt PIC-proceduren, tilføjes bilaget.
Secondly, new products may be added to the Appendix to which the PIC procedure applies.
bilag (også: hengivenhed, tilbehør)
Jeg hørte i morges, at der i nat skulle være kommet en mail med et bilag.
I heard this morning that an e-mail with an attachment arrived last night.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
bilag (også: voucher, værdibevis)
Før udbetalingen af sidste rate har Den Vesteuropæiske Unions Forsamling opfordret projektlederne til at indsende bilag for alle udgifter.
Before the last tranche was paid out, the Committee of the Regions required the project managers to send it vouchers for all expenditure.
bilag
2. uddannelse
bilag

Eksempelsætninger "bilag" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten:
HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to this Treaty:
DanishJeg mener, at det strider imod artikel 50 og bilag III i vores forretningsorden.
In my view this contravenes Rule 50 and Annex III of our Rules of Procedure.
DanishDet betyder, at vi sandsynligvis skal behandle dette bilag igen til efteråret.
This means that we shall presumably have to debate this annex again in the autumn.
DanishDe varer, der er opregnet i bilag I, er omfattet af artikel III-227 til III-232.4.
The products listed in Annex I shall be subject to Articles III-227 to III-232.4.
DanishDet vedføjede bilag kræver tilslutning fra et simpelt flertal af medlemmerne.
This additional Annex requires approval by a regular majority of the Members.
DanishMedlemsstaterne kan ikke udbetale hvad som helst, som de mener passer ind i bilag IIa.
The Member States cannot enter whatever they think is appropriate in Annex IIA.
Danish- behovet for at vedtage listen over prioriterede projekter i bilag III uden ændringer;
- the need to accept the list of priority projects in Annex III without changes;
DanishBilag XV forbliver i tiltrædelsestraktaterne og bliver dermed til primær ret.
Annex XV remains in the Accession Treaties and will thus become primary legislation.
DanishDer er ingen grund til, at statutten indeholder et bilag som en del af statutten.
There is no reason for the Statute to contain an annex which is an integral part of it.
DanishJeg henviser til bilag VI om restriktioner for flytning af enhovede dyr på dette område.
I refer to Annex VI on the restrictions on the movement of equidae in this area.
DanishPlantager i lande uden for bilag 1 kan være finansieret af industrilandene.
Plantations in non-Annex I countries could be financed by industrialised countries.
DanishVil man kunne undgå bilag 4 alene ved at henvise til økonomiske forhold?
Will it be possible to avoid Annex 4 simply by referring to economic conditions?
DanishDe skal leve op til det, de har lovet, og sikre, at de tomme bilag får et indhold.
Some of them have been dealt with, but I would like to re-emphasise them.
DanishVerdenshandelsorganisationens endelige tekst omfatter bilag på 22.000 sider.
The final text of the World Trade Organization's text has 22 000 pages of appendices.
DanishKommissionen har udarbejdet en omfattende liste og vedføjet den som bilag.
The Commission has drawn up a comprehensive list and appended it as an annex.
DanishDenne artikel respekterer protokollen om asyl, der er knyttet til forfatningen som bilag.
This Article is in line with the Protocol on Asylum annexed to the Constitution.
DanishDesuden kræver denne liste i bilag 3 detaljerede retningslinjer for fortolkningen.
The interpretation of this list, to be found in Annex III, requires detailed guidelines.
DanishVi vil nå til enighed om, hvordan vi kan tilsidesætte traktaten på grund af bilag XV.
We are going to agree on how we can violate the Treaty because of Annex XV.
DanishKonferencen har vedtaget følgende erklæringer, der er knyttet som bilag til denne slutakt:
The Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.
DanishSådanne regioner og områder, der er omfattet af denne artikel, er opført i bilag I
The regions and areas referred to in this Article, are listed in Annex 1