Dansk-engelsk oversættelse af "billigelse"

DA

"billigelse" engelsk oversættelse

DA

billigelse {en}

volume_up
1. "godkendelse"
billigelse (også: ansigtsudtryk, mine)

Eksempelsætninger "billigelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTil ændringsforslag 6, som Socialdemokraterne har fremlagt, kan jeg allerede nu give min billigelse.
As far as Amendment No 6 proposed by the Socialists is concerned, I can consent to this straight away.
DanishDet vil ikke være muligt at skabe fred i Darfur uden Khartoums billigelse, og langt mindre mod Khartoum.
There can be no peace in Darfur if Khartoum does not agree to the transfer, and especially not if it opposes it.
DanishMed fru Paillers billigelse ændrede vi udtrykket.
DanishHr. formand, fru Waddingtons betænkning om handel med kvinder med henblik på seksuel udnyttelse får vores billigelse.
Mr President, we support Mrs Waddington's report on trafficking in women for the purpose of sexual exploitation.
DanishDer er behov for en indforstået billigelse af materiale opnået fra menneskelige emner eller fra tredjeverdenslande.
There is need for informed consent in respect of material obtained from human subjects or from Third World countries.
DanishJeg har med stor velvilje og billigelse lyttet til Rådets kortfattede omtale af social- og arbejdsmarkedspolitikken ved fru Péry.
I listened with pleasure to Mrs Péry's brief summary of the Council's social policy, which I firmly support.
DanishEU ' s demokratiske berettigelse kommer udelukkende fra befolkningernes billigelse af og deltagelse i den igangværende proces.
The democratic legitimacy of the Union derives solely from the consent and from the participation of the people in the process under way.
DanishBiopiratvirksomhed er uautoriseret ekspropriering og salg af genetisk materiale uden donorens ordenlige indforståede billigelse.
BioPiracy is the unauthorized expropriation and commercialization of genetic material without the proper informed consent of the donor.
DanishDet var ikke vilkårlig vold, den blev koordineret af Janjaweed med hjælp fra den sudanesiske regering - og med dennes billigelse.
Mr President, I would like to say at the very outset that everything I saw in Darfur confirmed the view that what we are seeing there is a genocide.
DanishBilligelse til at donere genetisk materiale til lægevidenskabelig forskning er ikke det samme som at billige salget af eventuelle afledte produkter.
Consent to donating genetic material for medical research is not the same as consent to commercialization of any resulting products.
DanishJeg vil understrege, at det er helt afgørende, at vi får en stadig mere gennemsigtig administrativ kultur i EU, hvis vi skal vinde borgernes billigelse.
This report represents an unacceptable interference in the governance of individual countries, and I reject the approach entirely.
DanishDenne mulighed opnåede ikke billigelse i Rådet, som hævdede, at det stadig var muligt at finansiere projekter, som breder sig til tredjelande.
This facility was not approved by the Council, which maintained that it was nevertheless possible to finance projects extending to third countries.
DanishDet har ført til et dokument, som tydeligvis har opnået stor billigelse, hvilket er noget af en bedrift, når det gælder dette meget vigtige politiske spørgsmål.
This has led to a document that has clearly won considerable approval, which is quite an achievement on this very important political issue.
DanishVi har en meget stram kontrol, både uafhængige kontroller og kontroller, der iværksættes af ministeren med den britiske regerings fulde billigelse.
We have very tight controls, both independent controls and control that emanates from the Secretary of State with the full consent of the United Kingdom Government.
DanishEuropa-Parlamentet må gøre det klart, at vi ikke vil give vores billigelse til nogen tiltrædelse, medmindre og før der har fundet en grundlæggende institutionel reform sted.
The European Parliament must make it clear that we will not give our assent to any accession unless and until there is fundamental institutional reform.
DanishJeg vil bede Dem acceptere denne mundtlige ændring, som der er belæg for, og med denne ændring, og med Deres billigelse, kan vi stemme om ændringsforslagene 7 til 14 under ét.
I would ask you to accept this oral amendment, which is justified, and with this amendment and your agreement, we can put Amendments Nos 7 to 14 to a block vote.
DanishTredje, men endnu ikke sidste akt: I stedet for senest i 1990 fremlægger Kommissionen med medlemslandenes billigelse erfaringsberetningen ca. otte år senere.
Act III, but not yet the final curtain: instead of 1990 at the latest, the Commission submitted the report on experience some eight years later, with the approval of the Member States.
DanishDet betyder, at Den Europæiske Union balancerer mellem de politiske og økonomiske systemer, mellem samarbejde, billigelse og afvisning, hvis tolerancegrænserne overskrides.
For the European Union, this means a balancing act between political and economic systems, and between cooperation, toleration and rejection, if tolerance levels are exceeded.
DanishEfter at Europa-Parlamentet har givet sin billigelse til Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed for 2007-2013, skal medlemsstaterne indlevere deres nationale referencerammer.
Now that the majority in Parliament has given its assent to the Community strategic guidelines on cohesion for 2007-2013, the Member States will submit their national reference frameworks.
DanishTil trods for dette og til trods for det spanske og franske politis anholdelser, herunder anholdelser af ETA-forhandlere med den spanske regerings billigelse, fortsatte ETA sin ensidige våbenhvile.
In spite of that and the arrests made by the Spanish and French police, including arrests of ETA negotiators with the Spanish government's agreement, ETA honoured its unilateral ceasefire.