Dansk-engelsk oversættelse af "bilpark"

DA

"bilpark" engelsk oversættelse

DA

bilpark {en}

volume_up
bilpark

Eksempelsætninger "bilpark" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvad angår vores bilpark, gælder stadigvæk, jo større jo bedre.
When it comes to car fleets, the rule is still the bigger the better.
DanishDet er nødvendigt med en fællesskabsstrategi, hvis vi skal fremme udskiftningen af den gamle bilpark.
We need a Community strategy to speed up this transformation of the older rolling stock.
DanishOgså den voksende bilpark spiller en afgørende rolle i forbindelse med de stigende CO2-emissioner.
Furthermore, the increase in the number of vehicles plays a major part in the increase in CO2 emissions.
DanishDer er så miljøfarligt som en gammel bilpark.
There is nothing so environmentally dangerous as the old stock of cars.
DanishForureningen fra den gamle bilpark bør i øget udstrækning få de europæiske instansers bevågenhed.
European institutions must give greater attention to the pollution caused by the number of old cars on the road.
DanishTo- og trehjulede køretøjers andel i den samlede bilpark og af vejtransporten er ganske vist begrænset.
It is true that two and three-wheel motor vehicles only constitute a very small percentage of total road traffic volume.
DanishDet er klart, at vi skal se på det aktuelle problem og den udfordring, som den eksisterende bilpark udgør.
Clearly, we must consider the problem which exists here and now and the challenge presented by the existing range of cars.
DanishVed hjælp af højere brændstofkvalitet kan luftkvaliteten hurtigt forbedres, især ved at mindske udstødningerne fra den ældre bilpark.
By improving the quality of fuels, the quality of the air can quickly be enhanced, in particular by reducing emissions from older vehicles.
DanishHr. formand, om ti år vil forureningen fra Fællesskabets bilpark være reduceret med i alt 70 % i forhold til, hvad den var i 1990.
Mr President, in ten years ' time, pollution from the Community's motor vehicles will have been reduced by a total of 70 % compared to what it was in 1990.
DanishDen europæiske bilpark omfatter mange dusin millioner biler, der skal tages tilbage, og som ikke er konstrueret med henblik på genbrug.
The European car population amounts to several tens of millions of cars which will have to be recovered even though they were not designed for recycling.
DanishHvis det drejer sig om den eksisterende bilpark, det vil sige køretøjer, der markedsføres før den 1. juli 2002, udskydes fabrikantens ansvar fra 2006 til 2007.
For existing vehicles, i. e. vehicles put on the market before 1 July 2002, producer liability would begin in 2007 rather than 2006.
DanishDesuden træder producenternes økonomiske ansvar først i kraft i 2006, og da vil en stor del af den eksisterende bilpark ikke længere være på markedet.
Moreover, the manufacturers will not be financially accountable until 2006, when a good number of the existing vehicles will no longer be on the market.
DanishVi taler ikke om afgiftsmæssige foranstaltninger i forbindelse med køb af en ny bil, selvom vi ved, at den europæiske bilpark endnu er for gammel.
There is no mention of fiscal incentives for the purchase of a new vehicle, even though it is well known that there are still too many old vehicles on European roads.
DanishJeg kommer fra et land, hvor 50 % af EU ' s bilpark fremstilles, og netop den omkostningsfrie tilbagetagning af udrangerede køretøjer er det, der er omkostningskrævende og uacceptabelt.
I come from a country which manufactures 50 % of the cars in the EU and it is precisely the free collection of end-of-life cars which is so financially onerous and unacceptable.
DanishMen jeg mener, at Den Europæiske Union også burde beskæftige sig med den støtte, som medlemsstaterne kunne yde for at få den gamle bilpark, der er meget forurenende, til at forsvinde.
But I believe that the European Union should also look into the support which the Member States could provide to help get rid of old vehicles on the road which are severe pollutants.