Dansk-engelsk oversættelse af "binde sig"

DA

"binde sig" engelsk oversættelse

DA

binde sig {verbum}

volume_up
USA, Rusland og Kina - alle skal de binde sig til gennemførelsen af det fælles mål.
The USA, Russia and China must all commit themselves to a common aim.
Hvad angår denne forordnings gyldighedsperiode, mener jeg ikke, at der er nogen grund til at binde sig i dag én gang for alle.
Regarding the period of applicability of this regulation, I believe that there is no reason to commit ourselves now once and for all.
Producentlandene, specielt Marokko, skal i stedet for ligegyldighed binde sig til at udvikle metoder, hvorved cadmium kan fjernes fra fosforsyregødningen.
Producer countries, especially Morocco, must renounce their apathy and commit themselves to developing methods of ridding phosphate fertilizers of cadmium.

Eksempelsætninger "binde sig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUSA, Rusland og Kina - alle skal de binde sig til gennemførelsen af det fælles mål.
The USA, Russia and China must all commit themselves to a common aim.
DanishNår sekretariatsgodtgørelsen accepteres, skal medlemmerne også binde sig til denne adfærdskodeks.
Members must agree to abide by this code when they receive their secretarial allowance.
DanishKommissionen bør ikke lade sig binde af inertien, af kun at lave det, man er godt forberedt på og ved, man kan gøre godt...
The Commission should not drag its feet, content to do only what it is well-equipped and knows how to do.
DanishHvad angår denne forordnings gyldighedsperiode, mener jeg ikke, at der er nogen grund til at binde sig i dag én gang for alle.
Regarding the period of applicability of this regulation, I believe that there is no reason to commit ourselves now once and for all.
DanishJeg synes, at Kommissionen skal tage højde for denne torskekrises særlige karakter og ikke binde sig selv med politiske tidsfrister.
I think the Commission must take into account the specific nature of this cod crisis and not tie its hands with political deadlines.
DanishHvis man ser grundigt på ændringsforslaget, indeholder det et forslag om, at medlemslandene selv aftaler at binde sig på denne måde.
If you look closely at the amendment, it contains a proposal to the effect that the Member States agree between themselves to cooperate in this way.
DanishDet håber vi, at de nationale regeringer vil huske på under regeringskonferencen og ikke lade sig binde på hænder og fødder af de europæiske institutioner.
We hope that at the IGC the national governments will remember this and will not let their hands be tied by the European Institutions.
DanishDet er ualmindeligt rædselsfuldt at tilskynde børn og unge til at binde dynamit fast på sig og begive sig af sted for at slå andre og dem selv ihjel.
Encouraging children or young people to strap dynamite to themselves and to set out to kill others while killing themselves is deeply wicked.
DanishJeg er ligesom han en lidenskabelig fortaler for WTO, fordi jeg mener, at den giver de fattige lande en chance for at binde sig til de rige lande.
I am a passionate supporter of the WTO, as he is, because I believe that it offers poor countries the opportunity to integrate with wealthy nations.
DanishProducentlandene, specielt Marokko, skal i stedet for ligegyldighed binde sig til at udvikle metoder, hvorved cadmium kan fjernes fra fosforsyregødningen.
Producer countries, especially Morocco, must renounce their apathy and commit themselves to developing methods of ridding phosphate fertilizers of cadmium.
DanishDet er meget vigtigt, at det ved Kyoto-mødet lykkes at få de store stater som USA, Japan, Australien og Canada til at binde sig til målene for tiden efter år 2000.
It is vital that we get large countries at the Kyoto Conference, like the USA, Japan, Australia and Canada, to commit to targets after the year 2000.
DanishVi skal også benytte os af muligheden for altid at kræve, at regeringerne skal binde sig til at sikre adgang for humanitær hjælp til området.
We must also use all the means available to us to demand that governments should always commit to ensuring the safe passage of those taking humanitarian aid to various regions.
DanishHvis ordføreren skal have sådanne rettigheder, så skal Rådet også være forpligtet til at kunne binde sig og agere udadtil på et tidligt tidspunkt, uafhængigt og uden sit organ.
If the rapporteur is to have such rights, the Council must also be obliged to act independently and without being able to commit itself at an early stage.
DanishDet kan kun ske ved at binde sig til europæiske strukturer, og vi ved, at Tyrkiet spiller en betydningsfuld rolle, hvad angår en positiv udvikling af stabiliteten i Sydøsteuropa.
That can only happen through commitment to European structures, and we know that Turkey has an important part to play in promoting stability in South-East Europe.
DanishFormanden for Kommissionen bør også binde sig til, at han / hun anvender sin magt, hvis et enkelt kommissionsmedlem mistænkes eller undersøges for misbrug og forbrydelser.
The President of the Commission must also commit himself to using his power if there is any Member of the Commission suspected of, or being investigated concerning, misconduct or criminal behaviour.
DanishOrdføreren siger kloge ord om, at udviklingen af den digitale kunnen ikke alene skal baseres på den private sektor, men EU og andre finansieringsforetagender skal binde sig til den offentlige sektor.
The rapporteur wisely stated that the development of digital know-how must not be based solely on the private sector but that the EU and other funding bodies must focus on the public sector.

Lignende oversættelser "binde sig" på engelsk

binde verbum
sig pronomen
undre sig verbum
gifte sig verbum
nærme sig verbum
bøje sig verbum
English
opføre sig verbum
klare sig verbum
English