Dansk-engelsk oversættelse af "bindeled"

DA

"bindeled" engelsk oversættelse

DA

bindeled {et}

volume_up
I dag mangler der endda kontorer, der fungerer som bindeled mellem de forskellige organer.
Currently, there are not even liaison offices between the various bodies.
bindeled (også: samlingspunkt)
bindeled (også: samlingspunkt)

Eksempelsætninger "bindeled" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen er en forberedelse af, en del af og et bindeled til en ny europæisk orden.
It can be seen as a preparation, a part of a link in a new European order.
DanishEuroen skal være katalysator for og bindeled i den fortsatte europæiske samling.
The euro must become a catalyst and a sheet anchor for the continuing unification of Europe.
DanishMen han var et af de diplomatiske bindeled, vi havde til styret i Burma.
But he was one of the diplomatic links we had with the regime in Burma.
DanishI dag mangler der endda kontorer, der fungerer som bindeled mellem de forskellige organer.
Currently, there are not even liaison offices between the various bodies.
DanishSlovenien er geografisk set et bindeled mellem Vesteuropa og Balkan.
Geographically, Slovenia is a link between Western Europe and the Balkans.
DanishHvordan kan EU optræde som bindeled og føre USA i den rigtige retning?
How can the EU play its part as a bridge-builder and point the US in the right direction?
DanishTyrkiet er som transitland og bindeled logisk nok meget interessant.
As a country of transit and a connecting link, Turkey is, logically enough, of great interest.
DanishDen er samtidig bindeled mellem og anstødssten for andre modige europæiske projekter.
As far as further bold European projects are concerned, it is both a connecting link between them and a stumbling block.
DanishHvad er det bindeled, der holder os sammen politisk, og som også opmuntrer os til fælles politisk handling?
What is the bond that links us together politically and encourages us to take joint political action?
DanishMåske er forslaget om styrke Regionsudvalgets rolle som bindeled den løsning, vi alle har brug for.
It may be that the idea of strengthening the link through the Committee of the Regions is the solution we all need.
DanishForskerne er et afgørende bindeled mellem den nye viden og dens anvendelse på innovative teknologier og processer.
Researchers are a vital link between new knowledge and its application in innovative technologies and processes.
DanishVi startede denne procedure med at kalde budgettet for 1999 for et budget, der er et bindeled til år 2000 og de nye finansielle overslag.
We began this procedure calling the 1999 budget a 'bridging budget ' to the year 2000 and the new financial perspective.
DanishUansvarlig, fordi vi alle er klar over, hvilket socialt bindeled postvæsenet er i de dårligst stillede byområder, i landområder og i randområder.
Because we all know the social role fulfilled by the postal service in poorer urban areas and in rural or outlying areas.
DanishDe udgør også det bedste bindeled til foreningerne, der ikke er blevet mobiliseret i tilstrækkelig grad på trods af deres tilbud.
These authorities are also the best link to associations that have not been sufficiently spurred into action, in spite of their best efforts.
DanishDe skal blive sande institutioner i det repræsentative demokrati og fungere som bindeled mellem borgerne og beslutningscentrene i EU.
They must become true institutions of representative democracy, acting as intermediaries between citizens and the decision-making centres of the EU.
Danishog ikke holder fast ved Hovedet ud fra hvem hele Legemet idet det hjælpes og sammenknyttes ved sine Bindeled og Bånd vokser Guds Vækst.
And not holding the Head, from which all the body by joints and bands having nourishment ministered, and knit together, increaseth with the increase of God.
DanishVi har brug for en Europæisk Ombudsmand, som bliver et sandt bindeled mellem Fællesskabet, og de institutioner, der forvalter den.
The hoped-for review of the Ombudsman’ s statute ought to focus on this aspect to increase the real, concrete chances of finding solutions to the problems submitted to him.
DanishJeg vil alligevel gerne benytte lejligheden til på udvalgets vegne at understrege, at det opfatter sig selv som et bindeled mellem Parlamentet og borgerne.
I should, however, like to use this opportunity to emphasise, on behalf of the committee, that we feel like the hinge between Parliament and the citizens of Europe.
DanishEuropa-Parlamentets således opbyggede bindeled blev - som det kunne forventes - ikke accepteret af Rådet, men jeg kan sige, at noget er der bygget op.
The bridge that was thus built by the European Parliament was not accepted by the Council as we had hoped, but I would point out that we have actually achieved something.
DanishVed andre grundlæggende sociale rettigheder er der brug for et bindeled mellem formuleringen af de grundlæggende rettigheder og disses virkninger på enkeltpersoner.
In the case of other social fundamental rights, there should be a link between the way fundamental rights are worded and the effects thereof on the individual.
Andre ord i vores ordbog