Dansk-engelsk oversættelse af "bindende"

DA

"bindende" engelsk oversættelse

EN
DA

bindende {adjektiv}

volume_up
bindende (også: forpligtende)
Der er derfor ingen sanktioner og heller inden bindende foranstaltninger.
Consequently, there are no sanctions and there are no binding measures.
De traktatfæstede kriterier skal naturligvis være bindende, og dét på sigt.
Those contractually agreed criteria must, of course, be binding, and permanently binding.
Den højtidelige erklæring skal blive til bindende europæisk forfatningsret.
The solemn proclamation must pave the way for binding European constitutional law.

Eksempelsætninger "bindende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFrem for alt har vi taget fat om spørgsmålet om ikke-bindende, kortsigtede mål.
But above all, we have addressed the issue of the non-binding short-term targets.
DanishVi understreger behovet for at gøre adfærdskodeksen for våbeneksport bindende.
Otherwise, the foundations of the European defence industry will be undermined.
DanishDen tidsplan, som Rådet har godkendt, indeholder kun to mål med bindende datoer.
The timetable approved by the Council only contains two targets with binding dates.
DanishMen det fungerer kun, hvis alle institutioner betragter denne model som bindende.
That only works, however, if all the institutions consider the model binding.
DanishDet er rigtigt, at vi har fået bindende måltal, men vi skal regulere niveauet.
It is true that we have binding targets, but we had to rein in the level of these.
DanishDen mangler dog enhver form for bindende virkning, og det bør vi insistere på at få.
However, it is in no way binding and this is something we should be pushing for.
DanishDet ville også indebære en form for langsigtet og bindende EU-strategi for turismen.
This would also establish some kind of long-term and binding EU tourism strategy.
DanishEn anden sag er så måske, at de på sin vis vil forsøge at undgå bindende krav.
The other side of the coin is that they want to avoid binding obligations in a way.
DanishDen er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
DanishDet er heller ikke bindende, ligesom hele betænkningen ikke har bindende virkning.
Abortion, though, is nothing of the sort; on the contrary, it violates human rights.
DanishDertil hører også de bestemmelser, som er retligt bindende for beskyttelsen af børn.
That includes the legally binding regulations for the protection of children.
DanishTil dette formål skal der formuleres en klar og bindende ny udgave af direktivet.
To that end, the directive must be reworded in a clear and binding manner.
DanishEuropa-Parlamentet ønskede et bindende direktiv i stedet for pæne anbefalinger.
The European Parliament wanted a binding directive rather than polite recommendations.
DanishFru kommissær, jeg anmoder Dem om et bindende tilsagn, når det gælder dette punkt.
On this point, Madam Commissioner, I want to ask you for a firm commitment.
DanishDen højtidelige erklæring skal blive til bindende europæisk forfatningsret.
The solemn proclamation must pave the way for binding European constitutional law.
DanishDen sidste mangel ved EU ' s adfærdskodeks er, at den ikke er juridisk bindende.
A final serious shortcoming of the EU Code of Conduct is that it is not legally binding.
DanishVi har brug for en bindende forpligtelse til at omsætte de resultater, der kommer frem.
We need a binding commitment to the effect that any findings will be acted on.
DanishHer ville det uden tvivl være hensigtsmæssigt at gøre de uforpligtende mål bindende.
This is where it would, without doubt, make sense to make the optional goals binding.
DanishFor mange generelle, for få bindende udtalelser og for få konkrete prioriteter.
Too many general statements with very little commitment and too few specific priorities.
DanishIndførelsen af den fælles valuta var mulig, fordi man fastlagde nogle bindende kriterier.
The launch of the single currency was possible because constraints were set down.