Dansk-engelsk oversættelse af "biogas"

DA

"biogas" engelsk oversættelse

EN
EN

"biogas" dansk oversættelse

volume_up
biogas {substantiv}
DA
DA

biogas {en}

volume_up
1. biologi
biogas
Vi har brug for en ikke-diskriminerende netadgang for elektricitet og biogas.
We need undiscriminatory access to the networks for electricity and also for biogas.
Det spændende ved biobrændstoffer, biomasse og biogas er, at der er tale om produkter, der har store muligheder fremover.
The exciting thing about biofuels, biomass and biogas is that there is a great future for it.
Inden for udvikling af fornyelig biogas er der til gengæld gjort store fremskridt i de seneste år.
Recent years have, however, seen great progress in the development of renewable biogas.
EN

biogas {substantiv}

volume_up
1. biologi
We need undiscriminatory access to the networks for electricity and also for biogas.
Vi har brug for en ikke-diskriminerende netadgang for elektricitet og biogas.
The exciting thing about biofuels, biomass and biogas is that there is a great future for it.
Det spændende ved biobrændstoffer, biomasse og biogas er, at der er tale om produkter, der har store muligheder fremover.
Recent years have, however, seen great progress in the development of renewable biogas.
Inden for udvikling af fornyelig biogas er der til gengæld gjort store fremskridt i de seneste år.

Eksempelsætninger "biogas" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har brug for en ikke-diskriminerende netadgang for elektricitet og biogas.
We need undiscriminatory access to the networks for electricity and also for biogas.
DanishInden for udvikling af fornyelig biogas er der til gengæld gjort store fremskridt i de seneste år.
Recent years have, however, seen great progress in the development of renewable biogas.
DanishMan kan ikke definere tørvs stilling kommensurabelt med f.eks. biogas.
The position with regard to peat cannot be determined according to the same standards as biogases, for example.
DanishDet er også interessant at høre, at græs anvendes bedre, når det genanvendes som biogas end som mælk.
It is also interesting to hear that grass is put to better use when recovered as biogas than as milk.
DanishDet spændende ved biobrændstoffer, biomasse og biogas er, at der er tale om produkter, der har store muligheder fremover.
The exciting thing about biofuels, biomass and biogas is that there is a great future for it.
DanishBiogas kan udvindes lokalt og decentralt af biogent materiale såsom græs, biologisk affald og træ.
Biogas can be extracted on a local and decentralised basis from biogenous materials such as grass, biological waste, and wood.
DanishBiogas er en energikilde, som kan oplagres, og som er fornyelig, og som derfor kan anvendes særlig strategisk og værdifuldt.
Biogas is a storable and renewable energy source and hence of especial strategic usefulness and value.
DanishPå nogle områder - specielt inden for biogas, hvor vi har omkring 430 planter - er vi allerede førende i Europa.
In some fields, especially biogas, for which we have around 430 plants, we are already leading the field in Europe.
DanishBionedbrydeligt affald skal så vidt muligt forarbejdes til kompost og biogas i stedet for deponering og forbrændning.
Every effort must be made to process biodegradable waste into compost and biogas, rather than landfilling or incineration.
DanishNettoresultatet af disse ændringsforslag ville være at forbyde anvendelsen af en vigtig mængde animalske biprodukter i biogas og kompostering.
The net result of these amendments would be to prohibit the use of an important volume of animal by-products in bio-gas and composting.
DanishDet kød- og benmel, som for en stor dels vedkommende - omend det kun er midlertidigt - bliver til nyt affald, kan brændes i cementovne eller bruges i fremstillingen af biogas.
MBMs which largely become, even if only temporarily, a new form of waste may be burnt in cement kilns or used to produce biogas.
DanishEndelig var det også vigtigt, at der blev tænkt på biogas, som ville være en måde at udvikle landbruget på ved at udnytte det, der forurener vores marker.
Thirdly, we need to give attention to the issue of biogas, one way of practising and developing agriculture while making use of something that pollutes our countryside.
DanishMålet skal være at producere kompost og biogas, og jeg håber i den forbindelse, at Kommissionen hurtigst muligt sender os direktivforslaget om kompostering.
Our aim has to be the production of compost or biogas and, on that point, I hope the Commission will transmit to us the proposal for a directive on composting as soon as possible.
DanishOrdføreren konkluderer med rette, at det er meget mere miljøvenligt at fremstille kompost og biogas af bionedbrydeligt affald, end det er at deponere eller forbrænde det.
The rapporteur is right when she says that it is much kinder to the environment to produce compost and biogas from biodegradable waste than to dump it or incinerate it.
DanishDet samme gælder for produktion af gas, hvor vi bør sætte alt ind på at udskifte det gamle gasforsyningssystem med alle dets svagheder med indenlandsk biogas fra nonfoodafgrøder.
The same goes for the production of gas, where we should do everything possible to replace the old system of gas supply, with all its weaknesses, with indigenous biogas derived from non-food crops.