Dansk-engelsk oversættelse af "biologiske ressourcer"

DA

"biologiske ressourcer" engelsk oversættelse

DA

biologiske ressourcer {flertal}

volume_up
1. biologi
biologiske ressourcer

Eksempelsætninger "biologiske ressourcer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishbevarelse af havets biologiske ressourcer inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik
the conservation of marine biological resources under the common fisheries policy;
Danishlandbrug og fiskeri, undtagen bevarelse af havets biologiske ressourcer
agriculture and fisheries, excluding the conservation of marine biological resources;
DanishJeg synes, at der i betænkningen også tages rimeligt hensyn til beskyttelse mod brande, bekæmpelsen af skadedyr og skovens biologiske ressourcer.
I think that the report takes proper account of fire protection, use of pesticides and the biological resources of the forests.
DanishAllerede i konventionens indledning fastslås, at hver stat har retten til sine biologiske ressourcer, deriblandt de genetiske ressourcer.
It is already laid down in the preamble to the Convention that every state has the right to its own biological resources, including genetic resources.
DanishÅrsagen til, at aftalen opsiges, er, at Kommissionen har synspunkter til den angolanske lovgivning om biologiske akvatiske ressourcer.
The reason why the agreement is being cancelled is that the Commission has certain views on the Angolan legislation concerning biological aquatic resources.
DanishTil forskel fra de øvrige områder, hvor traktaten har undergået betydelige ændringer, er havets biologiske ressourcer ikke kun et institutionelt anliggende for politikere.
For the first time, this Treaty includes a separate chapter on cooperation with third countries and on humanitarian aid.
DanishReglerne om, hvordan fiskning skal foregå, er de regler, på basis af hvilke vi tager stilling til bevarelsen af de biologiske ressourcer.
Rules concerning the way in which fishing is conducted are the very rules through which we enact decisions concerning the conservation of biological resources.
DanishFor det fjerde skal WTO forbyde patent på levende materiale og beskytte lokale samfunds biologiske ressourcer og teknologiske viden mod biopirateri.
Four, the WTO must prohibit the patenting of living things and protect local communities’ biological resources and technological knowledge against biopiracy.
DanishSom politiske beslutningstagere er det vores ansvar at finde løsninger, der kan forlige princippet om, at de biologiske ressourcer skal beskyttes, med sociale og økonomiske interesser.
The proposals therein deserve Parliament ’ s overwhelming support and I trust that the Commission will duly take them on board.
DanishJeg tror, at det er vigtigt, at Den Europæiske Fiskerifond bliver det centrale instrument til at finde balancen mellem bevaring af havets biologiske ressourcer og fiskerimulighederne.
Likewise, the routes used for bus transport, in other words the roads that carry the bulk of transport by bus, must be included and listed here.
DanishVi skal sikre, at der ikke tyndes ud i vores biologiske ressourcer som følge af en irrationel fælles fiskeripolitik, og at denne tragedie aldrig sker igen i Europa.
We must ensure that our biological resources are no longer decimated on the say-so of an irrational common fisheries policy, and that this tragedy never happens again anywhere else in Europe.
DanishIndfødte befolkningers viden og biologiske ressourcer kommercialiseres som regel af multinationale virksomheder uden disse befolkningers samtykke eller endog imod deres vilje.
As a rule, the knowledge and biological resources of indigenous people are put to commercial use by multi-national companies without the approval or even against the wishes of those people.
DanishDe bestemmelser i den internationale havret, som fastsætter retten til udnyttelse af havets biologiske ressourcer, fastsætter også retten til udnyttelse af de fossile energiressourcer.
The same set of articles in International Maritime Law that defines the ownership of marine biological resources also defines the ownership of mineral resources, specifically fossil fuels.

Lignende oversættelser "biologiske ressourcer" på engelsk

ressourcer substantiv
biologiske våben substantiv
fornyelige ressourcer substantiv
forvaltning af ressourcer substantiv
ikke-vedvarende ressourcer substantiv
nedbrydning af naturlige ressourcer substantiv
vurdering af ressourcer substantiv