Dansk-engelsk oversættelse af "biosikkerhed"

DA

"biosikkerhed" engelsk oversættelse

DA

biosikkerhed {en}

volume_up
1. biologi
biosikkerhed
Allerede i Cartagena-protokollen om biosikkerhed krævede man en specificering af GMO ' ernes identitet.
The Cartagena Protocol on Biosafety required the identity of GMOs to be specified.
De internationale drøftelser om protokollen om biosikkerhed fortsætter.
International discussions on the Protocol on Biosafety are still going on.
Derfor skal vi indlemme bestemmelserne i protokollen om biosikkerhed i vores lovgivning.
We must therefore incorporate the provisions of the Protocol on Biosafety into our legislation.

Eksempelsætninger "biosikkerhed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe internationale drøftelser om protokollen om biosikkerhed fortsætter.
International discussions on the Protocol on Biosafety are still going on.
DanishDerfor skal vi indlemme bestemmelserne i protokollen om biosikkerhed i vores lovgivning.
We must therefore incorporate the provisions of the Protocol on Biosafety into our legislation.
DanishAllerede i Cartagena-protokollen om biosikkerhed krævede man en specificering af GMO ' ernes identitet.
The Cartagena Protocol on Biosafety required the identity of GMOs to be specified.
DanishHr. formand, det glæder mig at kunne meddele, at vi netop har underskrevet en protokol om biosikkerhed i Montreal.
Mr President, I am pleased to be able to tell you that, in Montreal, we have just signed a protocol concerning bio-safety.
DanishForud for COP-8 afholdes det 3. møde for parterne under Cartagena-protokollen om biosikkerhed.
The eighth conference of the parties to the UN Convention on Biological Diversity will take place during the next two weeks in Curitiba, Brazil.
DanishDet Europæiske Fællesskab var en af drivkræfterne bag vedtagelsen af Cartagena-protokollen om biosikkerhed i januar.
The European Community was one of the driving forces in the successful adoption of the Cartagena Protocol on biosafety in January.
DanishDisse ændringsforslag ville foregribe den endelig udformning af den protokol om biosikkerhed, som er under forhandling for øjeblikket.
These amendments would pre-empt the final wording of the Protocol on Biosafety which is currently under discussion.
DanishHr. formand, det aktuelle forslag hænger sammen med EU ' s nylige ratifikation af Cartagena-protokollen om biosikkerhed.
Mr President, the proposal on the table today is linked to the recent ratification by the European Community of the Cartagena Protocol on Biosafety.
DanishProtokollen om biosikkerhed er den første internationale traktat, som regulerer genteknologi, og som udtrykkeligt og udelukkende gør det.
The Biosafety Protocol is the first international treaty to regulate genetic technology, and it does so explicitly and exclusively.
DanishMangler i biosikkerhed.
DanishEn aftale på dette område kan være vigtig for en hurtigere ratificering af Cartagena-protokollen om biosikkerhed og biodiversitet.
An agreement in this field could be important to speeding up the process of ratifying the Cartagena Protocol on biological safety and biodiversity.
DanishDisse informationsbestemmelser er i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende grænseoverskridende transporter i protokollen om biosikkerhed.
These provisions on the supply of information agree with the provisions on transboundary movement in the Cartagena Protocol on Biosafety.
DanishHer skal vi gå mindst lige så langt og måske længere end det, der blev aftalt i Cartagena-protokollen om biosikkerhed, der blev indgået i Montreal i januar.
Here we need to go to at least as far and perhaps beyond the measures agreed in the Bio-Safety Protocol in Montreal in January.
DanishEU skal leve op til sine internationale forpligtelser og gennemføre bestemmelserne i protokollen om biosikkerhed i vores egen lovgivning.
The European Union has to fulfil its international obligations, which means transposing into our own legislation the provisions of the Biosafety Protocol.
DanishJeg bifalder udvalgets betænkning, der udtrykkeligt giver landene mulighed for at træffe mere proaktive foranstaltninger til at sikre international biosikkerhed.
I welcome the committee's report which clearly allows for countries to take more proactive steps to ensure international biosafety.
DanishSom Karin Scheele understreger i sin betænkning til Europa-Parlamentet ville en sådan foranstaltning " udhule hele EU-rettens bestemmelser om biosikkerhed ".
As Karin Scheele emphasises in her report to Parliament, such a measure 'would undermine all the European Union's legislation on biosafety?.
DanishSamtidig skal vi tage ansvaret for, at protokollen bliver praktisk gennemførlig, hvis vi ønsker, at protokollen om biosikkerhed skal kunne omsættes i praksis.
If we want it to be possible to implement the Protocol on Biosafety, we must, at the same time, be accountable for the feasibility of such implementation.
DanishVi afviser påstanden om overtrædelse af biosikkerhed, for der var ingen vidnesbyrd om smittespredning fra de kadavere, der blev fjernet, eller fra det udsendte personale.
We reject the claim of biosecurity lapses because there was no evidence of the spread of infection from carcasses being moved or by official personnel.
DanishForebyggelse og begrænsning af sårbarheden: der er truffet lovgivningsmæssige foranstaltninger til at forbedre overholdelsen af internationale standarder for biosikkerhed.
Prevention and reduction of vulnerability: legislative measures have been taken to improve compliance with international biosafety and biosecurity standards.
DanishKommissionen mener, at det går ud over protokollen om biosikkerhed, og det er også det eneste ændringsforslag i pakken, som Kommissionen havde alvorlige forbehold over for.
The Commission believes that this goes beyond the Biosafety Protocol and is also the only amendment in the package about which the Commission had some serious reservations.