Dansk-engelsk oversættelse af "biovidenskab"

DA

"biovidenskab" engelsk oversættelse

DA

biovidenskab {en}

volume_up
I de senere år har den europæiske biovidenskab og bioteknologi allerede haft succes.
European life sciences and technologies have already had successes over the last few years.
Den kan også tjene som støtte for Kommissionens nyfundne mod med hensyn til bioteknologi og biovidenskab.
It should also serve to bolster the Commission's new-found courage as regards biotechnology and the life sciences.
Fru Damião, tak fordi De giver os håb om, at der findes et reelt håb i Europa for bioteknologi og biovidenskab.
Mrs Damião, thank you for giving us hope that there is real hope in Europe for biotechnology and the life sciences.

Eksempelsætninger "biovidenskab" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI de senere år har den europæiske biovidenskab og bioteknologi allerede haft succes.
European life sciences and technologies have already had successes over the last few years.
DanishForslaget er i direkte modstrid med EU ' s handlingsplan for biovidenskab og bioteknologi.
This proposal runs diametrically contrary to the EU's life science and biotechnology action plan.
DanishDen kan også tjene som støtte for Kommissionens nyfundne mod med hensyn til bioteknologi og biovidenskab.
It should also serve to bolster the Commission's new-found courage as regards biotechnology and the life sciences.
DanishFru Damião, tak fordi De giver os håb om, at der findes et reelt håb i Europa for bioteknologi og biovidenskab.
Mrs Damião, thank you for giving us hope that there is real hope in Europe for biotechnology and the life sciences.
DanishDundee, den ene af de to større byer i mit område, er f.eks. ved at blive et ekspertcenter for biovidenskab.
Dundee, for example, one of the two cities in my area, is well and truly becoming a centre of excellence in life sciences.
DanishDet er ofte - og med rette - blevet sagt, at det nye århundrede bliver et århundrede for biovidenskab og -teknologi.
It has often been said, and with good reason, that this century will be the century of life science and technology.
DanishJeg bifalder derfor Kommissionens strategi for bioteknologi og biovidenskab, som bidrager til forskning og udvikling i Europa.
I therefore welcome the strategy of the Committee for biotechnology and life sciences, which is contributing to research and development in Europe.
DanishEU burde behandle hele det komplekse tema GMO udførligt inden for rammerne af handlingsplanen for biovidenskab og bioteknologi, også med hensyn til frø.
The EU should deal comprehensively with the entire complex issue of GMOs within the framework of the Life Sciences and Biotechnology Action Plan, also as regards seed.
DanishVi svenske moderate hilser den positive indstilling, som Europa-Parlamentet og Kommissionen i denne betænkning indtager over for biovidenskab og bioteknik, velkommen.
We Swedish Moderates welcome the positive attitude adopted by the European Parliament and the Commission on life sciences and biotechnology in this report.
DanishDe etiske aspekter i forskningen inden for biovidenskab og bioteknologi er generelt genstand for særlig opmærksomhed ved iværksættelsen af Unionens forskningsprogrammer.
Careful attention is generally paid to ethical aspects of research in the field of life sciences and technology during the implementation of the Union's research programmes.
DanishKommissionen løfter også sløret for et bredt politisk dokument til etablering af en strategisk plan for biovidenskab og bioteknologi efter 2010, som vil være klar i slutningen af året.
The Commission also announces a broad policy paper setting up a strategic vision for life sciences and biotechnology after 2010, which will be ready by the end of this year.
DanishDette emnes følsomhed taget i betragtning vil jeg bede den etiske gruppe, der ledes af fru Noëlle Lenoir, om at udtale sig inden det specifikke program om biovidenskab træder i kraft.
Considering the sensitivity of this question, I shall ask the ethics group chaired by Mrs Noëlle Lenoir to issue an opinion, before the specific 'Life Sciences ' programme comes into force.
DanishHertil har Kommissionen fundet den lyrisk klingende titel» livskvalitet og forvaltning af bioressourcer«, men hvis jeg forstår det rigtigt og gennemgår indholdet, drejer det sig om biovidenskab.
The Commission has found a poetic title for it, 'Quality of life and management of living resources ', but if I have understood the contents correctly, then it actually has to do with life sciences.