Dansk-engelsk oversættelse af "Biscayabugten"

DA

"Biscayabugten" engelsk oversættelse

DA

Biscayabugten {egennavn}

volume_up
1. geografi
Biscayabugten
Jeg vil spørge Dem, hvad årsagen er til denne forskelsbehandling af Biscayabugten.
I should like to ask you what reason there was to justify this discrimination against the Bay of Biscay.
Jeg er også enig i tanken om at opstille et fiskeridødelighedsmål for tungebestanden i Biscayabugten som i ændringsforslag 15.
I can therefore accept the substance of Amendments 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12 and 13, but only insofar as it relates to Bay of Biscay sole.
Der skal indføres flere kontrolforanstaltninger for at undgå olieudslip såsom Erikas udslip i Biscayabugten samt overlagt dumpning af olieaffald.
More controls would be placed to prevent oil spillages such as that of the Erika in the Bay of Biscay and also deliberate dumping of waste oils.

Eksempelsætninger "Biscayabugten" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil spørge Dem, hvad årsagen er til denne forskelsbehandling af Biscayabugten.
I should like to ask you what reason there was to justify this discrimination against the Bay of Biscay.
DanishJeg er også enig i tanken om at opstille et fiskeridødelighedsmål for tungebestanden i Biscayabugten som i ændringsforslag 15.
I can therefore accept the substance of Amendments 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12 and 13, but only insofar as it relates to Bay of Biscay sole.
DanishJeg kan derfor acceptere indholdet af ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12 og 13, men kun for så vidt som de vedrører tungebestanden i Biscayabugten.
I also accept that, as a general rule, variations in TAC should be limited to no more than 15 % for these stocks.
DanishDer skal indføres flere kontrolforanstaltninger for at undgå olieudslip såsom Erikas udslip i Biscayabugten samt overlagt dumpning af olieaffald.
More controls would be placed to prevent oil spillages such as that of the Erika in the Bay of Biscay and also deliberate dumping of waste oils.
DanishImidlertid vil de sydlige medlemsstater, som fisker i Middelhavet, Adriaterhavet og Biscayabugten, kun opleve en 9,2 % ' s nedskæring af deres bruttotonnage.
Meanwhile, the southern Member States who fish in the Mediterranean, the Adriatic and the Bay of Biscay will experience only a 9.2 % cut in gross tonnage.
DanishTungebestandens biologiske tilstand i Biscayabugten er åbenbart bedre end tidligere antaget, og det er hensigtsmæssigt at anvende en forvaltningsplan frem for en genopretningsplan for denne bestand.
I accept that the provision for the margin of tolerance in logbooks should be the same as that already adopted for Northern hake.
DanishJeg ved derfor ikke, hvorfra De har disse oplysninger om forskellige bestande eller reduktion af bestanden det ene eller det andet sted: Biscayabugten eller resten.
I therefore have no idea as to the source of the data differentiating between the Bay of Biscay and elsewhere with regard to the situation or the reduction in stock.
DanishPå trods af hvad nogle franske kolleger har sagt, er faldet i tunfiskeforekomsten i Biscayabugten alarmerende og skyldes netop anvendelsen af disse fiskeredskaber.
Despite what some French colleagues have said, the fall in the number of scombroid species in the Bay of Biscay is alarming and it is a result of the use of these very nets.
DanishMin kritik gælder især den kendsgerning, at dette nok er gjort for rødspætters og tungers vedkommende, men ikke for en række andre forvaltningsplaner, f.eks. for Biscayabugten.
My criticism is mainly to do with the fact that that did happen for sole and plaice, but not for a number of other management plans, for example the Gulf of Biscay.
DanishDen er inkonsekvent ved at afvige fra lignende bestemmelser for områder som Biscayabugten, og den er baseret på maksimal bæredygtig fangst, inden denne overhovedet er defineret.
It is inconsistent in departing from similar decisions in areas like the Bay of Biscay, and it is based on a maximum sustainable yield before that is even defined.