Dansk-engelsk oversættelse af "bistå"

DA

"bistå" engelsk oversættelse

DA

bistå {verbum}

volume_up
bistå (også: hjælpe)
Denne arbejdsgruppes formål skulle være at bistå ved realiseringen af og opfølgningen på programmerne.
The purpose of this working party would be to aid the implementation and follow-up phase of these programmes.
At bistå Makedonien og Slovenien og tillige Grækenland er en vigtig opgave.
How important it is for us to come to the aid of Macedonia and Slovenia, and indeed Greece too.
Det er helt klart en del af vores opgave at bistå med denne forvandling til et industrisamfund og bistå med forvandlingen til et moderne demokratisk og pluralistisk samfund.
Clearly part of our job is to aid that transformation to an industrial society and aid the transformation to a modern democratic, pluralistic society.
volume_up
to succour {vb.} [brit.eng.]

Eksempelsætninger "bistå" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi vil bistå medlemsstaterne med at finde kompromiser, men ikke for enhver pris.
We shall help the Member States to reach agreements, but not at any price.
DanishGennem Phare-programmet forsøger vi at bistå med udviklingen af dialogen dér.
Through PHARE, we are trying to help the development of the dialogue there.
DanishParlamentet vil bistå Dem med at droppe retorikken og skride til handling.
If you abandon rhetoric and take action, this Parliament will certainly support you.
DanishHun ville gerne bistå hende i de formodentligt sidste uger af hendes liv.
She wants to be with her in what will probably be the last weeks of her life.
DanishVi ønsker at bistå det afghanske folk i bestræbelserne på sikre en fredelig udvikling.
We wish to support the Afghan people in their efforts to secure peaceful development.
DanishNationale centre ville også i høj grad kunne bistå med overvågningen af resultaterne.
National centres would also greatly assist in the monitoring of results.
DanishVi arbejder som et team for at bistå Rumænien i landets fremskridt mod medlemskab af EU.
We are working as a team to assist Romania in her progress towards the European Union.
DanishDer er mange organisationer, som ønsker at arbejde med at bistå de ældre.
There are many organisations that want to work in assisting the elderly.
DanishKun et klima af tillid, som dette Parlament kan bistå med at skabe.
Only an atmosphere of trust can do that, which this House can help to build.
DanishEU har altid udvist stor vilje til at bistå med at løse problemet i regionen.
The European Union is always firmly committed to helping to resolve the problem in the region.
DanishDet glæder mig, at FN er parat til at bistå regeringen ved en fremtidig undersøgelse.
The UN, I am pleased to say, is prepared to assist the government in a future investigation.
DanishVi bør bistå den algeriske regering og det algeriske folk med at genetablere en velfortjent fred.
We must help the Algerian government and people to reinstate well-deserved peace.
DanishEU og Parlamentet vil bistå Jordan på disse højt prioriterede områder.
The European Union and the European Parliament will assist Jordan in these priority areas.
DanishVi er parat til at bistå parterne på bedste vis, hvis vi bliver bedt om det.
We are ready to assist the parties as appropriate, if requested.
DanishAt bistå Makedonien og Slovenien og tillige Grækenland er en vigtig opgave.
How important it is for us to come to the aid of Macedonia and Slovenia, and indeed Greece too.
DanishMen dets ledelse må bistå selve konventet, så det kan blive en reel platform for åben debat.
But its management must assist the Convention itself to be a real platform for open debate.
DanishOg det vil være til stor hjælp, hvis kommissæren her vil bistå os og være vor forbundsfælle.
Having the Commissioner as our helper and ally will greatly assist the achievement of that.
DanishDet første punkt vedrører de tunge strukturer, som er planlagt at skulle bistå Kommissionen.
The first relates to the cumbersome nature of the structures set up to assist the Commission.
DanishLevnedsmiddel- og Veterinærkontoret vil snart aflægge et besøg for at bistå med denne proces.
A mission of the Food and Veterinary Office will take place shortly to assist in this process.
DanishDet er disse mennesker, vi kan hjælpe, for de døde kan vi ikke bistå.
Now we have to respond to that dignity, because it is difficult now to give answers to the dead.