Dansk-engelsk oversættelse af "bl.a."

DA

"bl.a." engelsk oversættelse

volume_up
bl.a. [forkortelse]
DA

bl.a. [forkortelse]

volume_up
1. "blandt andet"
bl.a.
Man er bekymret over dette fra mange sider i Finland, bl.a. i miljøministeriet.
In Finland many different bodies share this concern, among others the Ministry of the Environment.
Ændringsforslag 108 er bl.a. vigtig i denne forbindelse.
Amendment No 108, among others, is important in that respect.
Fødevarehjælp gives alt for nemt af bl.a., tror jeg, amerikanerne.
I believe food aid is distributed far too easily by the Americans, among others.
bl.a.
volume_up
amongst others [brit.eng.] [eks.]
Bilindustrien og luftfartssektoren vil bl.a. kunne drage fordel af denne teknologi.
Amongst others, the automotive and aviation industries could benefit.
Kriterierne er bl.a. lovlig opholdsperiode og rådighed over de nødvendige midler.
The criteria are, amongst others, the length of legal residence and adequate resources.
Det er bl.a. tilfældet med Frankrig, som med dette forbud kan skade nogle lande.
This is true of France, amongst others, which may damage certain countries with this ban.

Eksempelsætninger "bl.a." på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUdfasningen af støtten til bl.a. dele af disse regioner er urovækkende og uklar.
The phasing out of assistance to parts of these regions is worrying and unclear.
DanishDen kan bl.a. stadfæste en række referenceværdier og grundlæggende rettigheder.
It is also able to lay down a number of benchmark values and fundamental rights.
DanishIngen kan tage fejl af det engagement, som findes bl.a. her i Europa-Parlamentet.
No one can fail to appreciate the commitment found, for example, in this House.
DanishDet udgør en enorm push-faktor for emigration, bl.a. til Den Europæiske Union.
This represents a huge push factor for emigration including to the European Union.
DanishJeg mener, at bl.a. ændringsforslag 4 indskrænker kontrolmulighederne for meget.
Amendment No 4 in particular seems to me to reduce the scope of supervision too far.
DanishDet drejer sig bl.a. om Etiopien, Lesotho, Mozambique, Tanzania, Uganda og Zambia.
These countries include Ethiopia, Lesotho, Mozambique, Tanzania, Uganda and Zambia.
DanishDet sker bl.a. af forsigtighedsgrunde, hvilket efter min mening er korrekt.
That is by way of a precaution, amongst other things, and I think it is correct.
DanishJeg har ikke tid til at nævne dem alle, men de omfatter bl.a. offentlige kontrakter.
I do not have time to list all those issues, but they include public procurement.
DanishBl.a. foreslår den en bestemt handling i forbindelse med energiefterspørgslen.
Amongst other things, it proposes decisive action in connection with energy demand.
DanishDisse besøg har imidlertid aldrig fundet sted, og det er bl.a. det, der ærgrer os.
But these visits never took place, which accounts for part of our annoyance.
DanishDet betyder bl.a. også, at alting har sin tid og skal ske på et godt grundlag.
That means, among other things, doing one thing at a time and in a well-founded way.
DanishEt forsøg herpå, som bl.a. blev gjort på Kommissionens initiativ, mislykkedes i Nice.
An attempt which was made, partly on the Commission's initiative, failed in Nice.
DanishValget af stater, som angives, bliver lidt misvisende bl.a. på grund af dette.
For this and other reasons, the choice of states on the list is somewhat misleading.
DanishDet har jeg også støttet ved afstemninger, bl.a. i forbindelse med budgettet.
I have also backed this in votes in connection with the budget, among other things.
DanishAndre lande, bl.a. det land, jeg selv kommer fra, anvender ikke dette middel.
Other countries, for example the one I hail from, do not apply this facility.
DanishVi er tilhængere af seriøs international solidaritet, bl.a. stor ulandsbistand.
We are in favour of genuine international solidarity, including increased foreign aid.
DanishHan er bl.a. også medlem af Udvalget for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.
He is also a member of the Committee on Agriculture and Rural Development.
DanishDe brande, vi har oplevet denne sommer, bl.a. i Grækenland, er et sådant tilfælde.
The fires we experienced this summer in my country, in Greece, are one such instance.
DanishKriterierne er bl.a. lovlig opholdsperiode og rådighed over de nødvendige midler.
The criteria are, amongst others, the length of legal residence and adequate resources.
DanishBetænkningen indeholder flere korrekte iagttagelser om bl.a. kvindernes situation.
The report contains a number of apt remarks, in particular, on the situation of women.