Dansk-engelsk oversættelse af "blæst"

DA

"blæst" engelsk oversættelse

DA

blæst {en}

volume_up
blæst (også: luftstrøm)
volume_up
wind {substantiv}
Som Skyer og Blæst uden Regn er en Mand der skryder med skrømtet Gavmildhed.
Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain.
Hr. formand, hr. kommissær, den, der sår blæst, høster storm.
Mr President, Commissioner, he who sows the wind shall inevitably reap the whirlwind.
Naturligvis er blidere vinde blæst den vej med de netop opnåede valgresultater i Storbritannien og Frankrig.
Of course balmier winds were blowing that way, with the election results just achieved in Britain and France.
blæst (også: bragesnak, bralren op)

Eksempelsætninger "blæst" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom Skyer og Blæst uden Regn er en Mand der skryder med skrømtet Gavmildhed.
Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain.
DanishHr. formand, hr. kommissær, den, der sår blæst, høster storm.
Mr President, Commissioner, he who sows the wind shall inevitably reap the whirlwind.
DanishDen mindste opfattede divergens vil blive blæst op af Milosevic og brugt til at retfærdiggøre hans brutalitet.
Any small perceived difference will be exaggerated by Milosevic and used to justify his brutality.
DanishProblemet er blevet blæst helt ud af proportioner.
This problem has been exaggerated totally out of proportion.
DanishNaturligvis er blidere vinde blæst den vej med de netop opnåede valgresultater i Storbritannien og Frankrig.
Of course balmier winds were blowing that way, with the election results just achieved in Britain and France.
DanishI samme periode har medlemslandet Spanien blæst 100 millioner t CO2-ækvivalent mere ud i luften.
Over the same period, Spain, another Member State, has poured another 100 million tonnes of CO2-equivalent into the atmosphere.
DanishKan De overveje et initiativ på dette område og ikke kun begrænse det til biler, der måske er det eksempel, der har været mest blæst om?
Can you consider some action in this area, not just limiting it to cars, which is perhaps the most publicised example?
DanishI grevskabet Tipperary i Irland er giftigt støv i de sidste 20 år blæst gennem landskabet fra en forladt, åben mine på 147 acres.
Tipperary, Ireland, toxic dust has been blowing across the countryside from an abandoned 147-acre open-cast mine for the last 20 years.
DanishJeg er helt parat til at gøre det, siden det vil lette situationen, nu hvor en af mine kolleger på så nedrig vis har blæst sagen op.
I am quite ready to do so since it would ease our situation as the matter has been highlighted so virulently by one of my colleagues.
DanishHvad enten det er med forsæt eller ej, er dette blevet blæst ud af proportioner af mange her i Parlamentet, for de stemte ikke for det.
Whether wilfully or not, this has been blown out of some proportion by many in this House because they did not vote in favour of it.
DanishJeg har jo forståelse for det, alting bliver også blæst op her i Europa-Parlamentet, og man ser altid djævelen sidde et eller andet sted.
Of course, I understand that everything is discussed at length here in the European Parliament, and we always see problems somewhere or other.
DanishThi så siger HERREN: I skal hverken mærke til Blæst eller Regn men alligevel skal Dalen her fyldes med Vand så at I eders Hær og eders Dyr kan drikke!
For thus saith the LORD, Ye shall not see wind, neither shall ye see rain; yet that valley shall be filled with water, that ye may drink, both ye, and your cattle, and your beasts!
DanishFor mig hersker der ingen tvivl om, at antallet af vælgere ved dette valg rent faktisk er blevet blæst kunstigt på, med manipulation af resultaterne for øje.
Thirdly, on the subject of the election observers and their findings, I can tell you that even before the elections I received regular updates from them regarding what they saw.
DanishTil slut vil jeg sige, at hvis jeg boede i Nordcanada med den kulde og den blæst, man har der - og jeg har boet i Canada i langt over et år i 1960 ' erne - så ville jeg gå med pelsfrakke.
Finally, if I lived in northern Canada in the cold and wind that exists there - and I lived in Canada for well over a year in the 1960s - I would wear a fur coat.
DanishDet er blevet blæst op i en sådan grad, at menneskene dér naturligvis er meget vrede over det, fordi de må antage, at der benyttes forskellige målestokke i Den Europæiske Union.
It has been so blown up that the people there are, understandably, extremely angry because they assume that there is sauce for the goose and sauce for the gander in the European Union.
DanishDet glæder mig ligeledes, at problemet med at nå til enighed om agenturerne - selv om det selvfølgelig var et negativt punkt - ikke blev blæst så meget op, som det skete i massemedierne.
I also welcome the fact that the issue of reaching agreement on the agencies, although certainly a negative point, was not blown out of all proportion as it was in the mass media.