Dansk-engelsk oversættelse af "blev"

DA

"blev" engelsk oversættelse

DA

blev {verbum}

volume_up
blev
Det er i hvert fald holdningen hos de få andre internationale observatører, der blev tilbage.
Certainly, that is the opinion of the few other international observers that remained.
Formandskabet skiftede holdning, og forbuddet blev opretholdt.
The Presidency gave in and the ban remained in place.
Det ville være forkert, hvis brugen af dem slet ikke blev reguleret, og der blev efterladt en gråzone.
It would be wrong if their use were not regulated at all and they remained a 'grey area '.
blev
Så vendte Assyrerkongen hjem og blev ikke længer der i Landet.
So the king of Assyria turned back, and stayed not there in the land.
Desværre var det kun meget få parlamentsmedlemmer, der efter weekenden blev i Johannesburg til det sidste.
Unfortunately, however, after the weekend, very few stayed in Johannesburg until the end.
British Airways blev i Nordirland og stod bag sine ansatte på trods af bomber og kugler.
British Airways stayed in Northern Ireland and stood by its staff through bombs and bullets.

Eksempelsætninger "blev" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg Sakarias hans Fader blev fyldt med den Helligånd og han profeterede og sagde:
And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,
DanishHr. formand, jeg er ligeledes indforstået, som det blev aftalt på trepartsmødet.
The Council is also in agreement, Mr President, as established at the trialogue.
DanishLatinamerika blev varslet som slutningen af det 20. århundredes gigantiske magt.
. Latin America was heralded as the giant power for the end of the 20th century.
DanishVi blev også enige om bestemmelser vedrørende håndtering af ulovlig indvandring.
We also agreed on provisions to address questions related to illegal immigration.
DanishSiden denne lovgivning blev til, har der ikke været nogen nævneværdige forskelle.
Since that legislation came into being, there has been no noticeable difference.
DanishSom 21-årig er hun syv år yngre, end jeg var, da jeg blev valgt ind i Underhuset.
At 21 she is seven years younger than I was when I went to the House of Commons.
DanishKommissionen blev bedt om at fremlægge forslag til en flerårig genopretningsplan.
The Commission was invited to submit proposals for a multi-annual recovery plan.
DanishDer blev postkassen afmonteret om natten, idet bygningsfacaden blev beskadiget.
Overnight, its post box was dismantled, causing damage to the building's façade.
DanishDer var endnu ingen oplysninger til rådighed, da beslutningsforslaget blev trykt.
This information had not arrived by the time of the printing of this resolution.
DanishOrganisationen blev grundlagt med det formål at fremme en handelsliberalisering.
This organisation was founded with the aim of encouraging trade liberalisation.
DanishSakellariou, det bekræftes, at dette punkt blev vedtaget med stort flertal.
Mr Sakellariou, I have had it confirmed that it was adopted by a large majority.
DanishJeg anser det for at være en komplet uansvarlig beslutning, der blev truffet her.
I regard that decision that this House has taken today as utterly irresponsible.
DanishUnder førstebehandlingen blev det nævnt, at forslaget er unødigt bureaukratisk.
At first reading, it transpired that the proposal is unnecessarily bureaucratic.
DanishDen 13. oktober blev den sendt til Parlamentet, men jeg har først set den i nat.
On 13 October, it was sent to Parliament, but I have only just seen it tonight.
Danishog Adam blev ikke bedraget men Kvinden blev bedraget og er falden i Overtrædelse.
And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.
DanishMen fra den sjette Time blev der Mørke over hele Landet indtil den niende Time.
Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.
DanishSom vi ved fra medierne, blev der nedkastet bomber og våben i nærheden af kysten.
We know from media reports that bombs and weapons were dumped just off the coast.
DanishBorgmestrene fra Hadep blev anholdt, og vi kritiserede med rette dette tiltag.
The mayors belonging to HADEP were arrested and we rightly criticised this move.
DanishMan har altså ikke medregnet de midler, som blev brugt på Kosovo allerede i 1999.
It is not therefore charging appropriations already disbursed for Kosovo in 1999.
DanishEftersom denne beslutning ikke blev vedtaget, stemmer vi om de andre beslutninger.
As this resolution has not been adopted, we shall vote on the other resolutions.
Andre ord i vores ordbog