Dansk-engelsk oversættelse af "blive"

DA

"blive" engelsk oversættelse

DA

blive [bliver|blev] {verbum}

volume_up
Europa skal ikke blive tyrkisk, men Tyrkiet skal blive europæisk.
Europe is not going to become Turkish; Turkey is going to become European.
De internationale finansinstitutioner bør blive virkelig universelle.
The international financial institutions must become truly universal.
Det er aldrig meningen, at undtagelsen skal blive reglen, men sådan er det blevet.
It is never the intention that an exception should become the rule, but it has become so in the UK.
Denne sag skal undersøges til bunds i stedet for simpelthen kun at blive benægtet.
Instead of simply denying their existence, we must get to the bottom of this matter.
De handicappede er ved at blive vrede over den manglende opmærksomhed.
Disabled people are becoming angry at the lack of attention that they get.
Det er måske muligheden for, at forfatningen stadig kan blive vedtaget i Frankrig.
Perhaps that is how to get the Constitution accepted in France.
Hvis det ikke sker nu, vil valgene i Bosnien til september blive en farce!
If this does not happen now, elections in Bosnia in September will be a farce!
Dersom dette skulle ske, vil hele opbygningen af Unionen blive draget i tvivl.
Were that to happen, the very construction of the Union would be called into question.
Turismen må ikke tage af, hvilket naturligvis ville blive tilfældet med en borgerkrig.
Tourism must not run dry, which is exactly what will happen if there is a civil war.
blive (også: avle, ske, vokse)
Denne store og stadigt voksende forskel må ikke blive endnu større.
This large and continuously increasing disparity must not be allowed to grow larger.
Jeg vil stoppe her, da listen af eksempler ellers ville blive for lang.
I will stop there or the list of examples will grow too long.
Hvis der ikke gøres noget ved det, vil det vokse og blive en meget, meget stor grænsekonflikt.
If nothing is done about it, it will grow into a very, very big border dispute.
Derfor kan det nemt blive et objekt for international organiseret kriminalitet.
That being the case, it may well fall prey to internationally organised crime.
Jeg tvivler imidlertid på, at det vil blive i denne Kommissions embedsperiode.
I doubt, however, whether it will fall within the term of this Commission.
Det vil blive op til kommissær Bolkestein at forsøge at finde løsningen.
It will fall to Commissioner Bolkestein to try to find the solution.
We hope this will come about at the earliest opportunity.
Vi vil håbe, at det, som allerede flere gange er blevet lovet af regeringen i Honduras, virkelig kan blive løst konkret.
We hope that what has been promised on several occasions by the Honduran Government will actually come about.
De midler, der er stillet til rådighed, medfinansierer og støtter europæiske projekter, som ikke ville blive igangsat uden EU-midler.
The resources available will cofinance and support European projects which would not come about without Union funding.
For det første skal tropperne blive der - I-for skal blive der.
Firstly, the troops must stay - I-For must stay there.
Jeg bliver siddende, fordi jeg skal, men Parlamentets tjenestegrene kan ikke blive til kl.
I will stay because I have to, but the parliamentary services cannot stay here until 4 a. m.
Folk må erkende, at globaliseringen er kommet for at blive.
People need to realise that globalisation is here, and it is here to stay.

Eksempelsætninger "blive" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet vil blive opfattet som det, det også vil være: et vestligt korstog mod islam.
It will be seen for what it surely will be: a crusade by the West against Islam.
DanishDer vil nu blive lagt vægt på fremskridt, økonomisk vækst, stabilitet og ledelse.
The emphasis now will be on progress, economic growth, stability and governance.
DanishHvis de ikke findes, vil deres skæbne være at blive sexslaver for militærchefer.
If they are not found their fate will be one of sex slaves to militia commanders.
DanishJeg håber, at det efter afstemningen i plenarforsamlingen vil blive endnu bedre.
I hope that it will be improved still further following the vote in Parliament.
DanishAlle kan godt lide den, men ingen kan blive enige om, hvad man skal putte i den.
Everyone is in favour of it but everyone means something quite different by it.
DanishEuropas kulturelle mangfoldighed vil blive en kilde til kreativitet og velstand.
The cultural diversity of Europe will be a source of creativity and prosperity.
DanishInternationale investeringer er ved at blive vigtigere end international handel.
International investments are becoming more important than international trade.
DanishMen de sagde: "Ikke på Højtiden for at der ikke skal blive Oprør iblandt Folket.
But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people.
DanishOg hvorledes skulde en Mand som jeg kunne betræde Helligdommen og blive i Live?
and who is there, that, being as I am, would go into the temple to save his life?
DanishKairotopmødet vil blive fulgt af et andet forum i Dakar om elementær uddannelse.
The Cairo summit will be followed up by another forum in Dakar on basic education.
DanishMen denne ret var altid i fare for at blive ændret, indskrænket eller afskaffet.
But this right was always in danger of being changed, restricted or abolished.
DanishDet var det, vi gjorde, i vores meddelelse fra 1998, og det vil vi blive ved med.
This we have done with the Communication in 1998 and we will continue to do so.
DanishJeg kan ikke støtte Kommissionens ambitioner om at blive en slags» regering« i EU.
I cannot support the Commission's ambition to become a kind of EU 'government '.
DanishVi mener, at forslaget fortjener at blive overvejet seriøst i en konstruktiv ånd.
We believe this proposal deserves serious consideration in a constructive spirit.
DanishDisse fortjener at blive undersøgt inden for rammerne af Marco Polo-programmet.
These are worth investigating within the framework of the Marco Polo programme.
DanishVi får således at vide, at der vil blive sat fornyet gang i Lissabon-strategien.
We are also being told that the Lisbon strategy is going to have new momentum.
DanishHmong-folket lever i konstant frygt for at blive angrebet af laotiske soldater.
The Hmong people are living in constant fear of being attacked by Lao soldiers.
DanishMen dette betyder ikke, at Parlamentet er villigt til at blive taget ved næsen.
However, that does not mean that Parliament is prepared to be taken for a ride.
DanishJeg vil gerne henvise til punktet om, hvor længe fingeraftryk vil blive opbevaret.
I would like to refer to the point about how long the fingerprints will be kept.
DanishSchüssel, så bør den ikke blive strakt ud som en strudel-dej, før den er færdig.
But, Mr Schüssel, you cannot stretch it out like strudel pastry until it is ready.