Dansk-engelsk oversættelse af "blive enige om"

DA

"blive enige om" engelsk oversættelse

DA

blive enige om {transitivt verbum}

volume_up
blive enige om
Vi skal blive enige om en fælles, human og generøs flygtningepolitik, en migrationsstrategi for hele Europa.
We must agree upon a common, humane and generous refugee policy and a migration strategy for the whole of Europe.
Rige og fattige lande har ved disse to lejligheder en chance for at blive enige om en langsigtet plan for en gradvis udryddelse af fattigdommen.
On both occasions, rich and poor countries will have an opportunity to agree upon a long-term plan to eradicate poverty step by step.
blive enige om
Kommissionen og medlemsstaterne bør blive enige om en ny tidsplan.
The Commission and Member States will have to agree a new time schedule.
Der mangler muligheder for at blive enige om bindende regelsamlinger, som skal overholdes.
There are no opportunities to agree on binding rules which have to be followed.
Det kan vi hurtigt blive enige om, men det magter den algeriske regering ikke alene.
It is easy to agree on that, but the Algerian Government cannot do it by itself.

Eksempelsætninger "blive enige om" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAlle kan godt lide den, men ingen kan blive enige om, hvad man skal putte i den.
Everyone is in favour of it but everyone means something quite different by it.
DanishDet kan vi hurtigt blive enige om, men det magter den algeriske regering ikke alene.
It is easy to agree on that, but the Algerian Government cannot do it by itself.
DanishDet, man ikke kan blive enige om nu, kan afgøres senere ved kvalificeret flertal.
What cannot be agreed upon now can be decided later by qualified majority.
DanishÉn ting, som min gruppe kan blive enige om, er, at status quo bør ændres.
The one thing my group can agree on is that the status quo needs to be changed.
DanishPå mødet den 1. august lykkedes det os at blive enige om konklusionerne.
In our meeting on 1 August, we managed to reach an agreement on the conclusions.
DanishNaturligvis skal vi også have medlemsstaterne med og blive enige om dette.
Naturally, we also need to carry the Member States with us and agree on this.
DanishDer mangler muligheder for at blive enige om bindende regelsamlinger, som skal overholdes.
There are no opportunities to agree on binding rules which have to be followed.
DanishHvis vi kan blive enige om dette punkt, så tror jeg, vi har løst problemet.
If we can reach agreement on this point, then I think we will have solved the problem.
DanishEndnu sværere er det at blive enige om, hvordan man skal definere begrebet» skadeligt«.
It will be even more difficult to agree on how to define the concept of " damaging '.
DanishDet er helt klart, at vi må blive enige om, hvordan vi skal arbejde videre i fremtiden.
It is quite clear that we must agree on how to carry on with this work in the future.
DanishDet bedste ville være at tale om tingene og blive enige om den humanitære bistand.
And the best way to do this would be to talk and to reach an agreement on humanitarian aid.
DanishAt det skal ske, og hvorfor det skal ske, kan vi hurtigt blive enige om.
We all agree on the fact that it needs to be done and why it is necessary.
DanishJeg tror, at det er en værdi, som vi bør blive enige om i Parlamentet.
I think this is a valuable area on which we should find agreement within Parliament.
DanishForudsætningerne for at blive enige om en fælles linje burde derfor være gode.
The chances of agreeing on a common policy should therefore be good.
DanishNogen siger, at regeringskonferencens deltagere aldrig vil blive enige om dette eller hint.
Some people are saying: ' The IGC will never agree to this point or to that point '.
DanishI Europa er vi kun med møje og besvær i stand til at blive enige om et fælles europæisk marked.
In Europe, uniting in a common European market is proving to be an arduous task.
DanishFor det andet kunne vi ikke blive enige om nogle helt præcise målsætninger.
Then, because we have not been able to reach an agreement on extremely precise objectives.
DanishVi havde mange ændringsforslag, men det lykkedes os at blive enige om en betænkning.
We had a lot of amendments, but succeeded in agreeing upon a report.
DanishHvis vi kunne blive enige om dette, ville det være en god løsning!
If we could reach an understanding on this, that would be a satisfactory solution.
DanishDen skal være det grundlag, som Parlamentet og medlemsstaterne skal blive enige om.
That will have to be the basis on which Parliament and the Member States must reach agreement.

Lignende oversættelser "blive enige om" på engelsk

blive verbum
om præposition
om adverbium
English
om konjunktion
English
om
English
blev enige om
English