Dansk-engelsk oversættelse af "blive konkret"

DA

"blive konkret" engelsk oversættelse

DA

blive konkret {verbum}

volume_up
I forlængelse heraf vil der blive konkret mulighed for at drøfte en realistisk tidsplan.
Following that, there will be a concrete possibility to discuss a realistic timetable.

Eksempelsætninger "blive konkret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi kan f.eks. tage konkurrencebestemmelserne for at blive ved noget konkret.
For example, some practices have nothing to do with the rules on competition.
DanishI forlængelse heraf vil der blive konkret mulighed for at drøfte en realistisk tidsplan.
Following that, there will be a concrete possibility to discuss a realistic timetable.
DanishMen dér, hvor man går over til at blive konkret, ryger harmonien sig hurtigt en tur.
But as soon as we are specific, then the harmony rapidly disappears.
DanishMen det kan efter min mening blive meget mere konkret, mere relevant og noget mere præcist.
In my view, however, we could have been more specific, more to the point, and more precise.
DanishJeg er nysgerrig efter at se, hvordan fondene konkret vil blive administreret.
I am curious to see how the funds will actually be managed.
DanishOgså diskussionen om et følsomt tema som fleksibilitet skal fra nu af blive mere konkret.
Even sensitive issues such as flexibility are going to have to be discussed in more practical terms.
DanishHvornår og hvordan vil der blive gjort noget konkret ved det?
When and in what way will something be done about this?
DanishVil der mere konkret blive brugt 300 millioner euro fra dette budget til dækning af behovet i Kosovo?
Are EUR 300m to be deducted from the items earmarked for agriculture funding to cover the costs of Kosovo?
DanishVi vil håbe, at det, som allerede flere gange er blevet lovet af regeringen i Honduras, virkelig kan blive løst konkret.
We hope that what has been promised on several occasions by the Honduran Government will actually come about.
DanishJeg tror også, at vi nu befinder os i en fase, hvor det er meget vigtigt at blive konkret, som det jo viste sig på topmødet i Nice.
I believe that we are now at a stage when, as the Nice Summit showed, it really is important to be precise.
DanishEuropa vil blive stadig mere konkret, stadig mere håndgribelig for sine borgere, fordi det angår dem på en stadig mere direkte måde.
Europe is becoming an increasingly concrete, increasingly tangible concept to its citizens, because it directly affects them.
DanishJeg vil også gerne støtte ordføreren, når han spørger Kommissionen om, i hvilket omfang der konkret vil blive anvendt vage koncepter.
I would also like to support the rapporteur when he questions the Commission on how far vague concepts will be applied in concrete terms.
DanishDet kræver konsekvens, tålmodighed og en gennemtænkt strategi for, hvordan smukke ord også kan blive til konkret handling, som fører til et resultat.
We need consistency, patience and a well thought-out strategy for turning noble words into concrete action that leads to results.
Danish- Jeg fortolker det således, at denne tendens kan blive fortolket som et konkret forslag om, at der ikke skal være nogen afstemning i denne mødeperiode.
I shall take the view that this tendency can be interpreted as a concrete proposal that the vote not take place during this part-session.
DanishPå den måde vil det endelig i en meget enkel og konkret form blive muligt at bibringe politiet, evt. ved hjælp af en kode, hvad der er god praksis.
In this way it will finally be possible to convey to the police in very simple and specific terms, possibly by means of a code, what amounts to good practice.
DanishJeg henviser her til en række ændringsforslag, som vil blive opregnet konkret i morgen, og som jeg på nuværende tidspunkt ikke kan acceptere, selv om jeg er enig i indholdet.
I will refer to a series of amendments, which will be listed specifically tomorrow, which I cannot accept at the moment, although I agree with their content.
DanishI denne forbindelse kan de europæiske politiske partiers virke naturligvis blive et meget vigtigt led i denne formidling og tillige blive et konkret udtryk for borgerskab.
The role of the European political parties could naturally form a very important part of this process and also make a positive contribution towards citizenship.
DanishDenne betænkning kan faktisk, hvis det lykkes for os at gennemføre dette, blive et konkret analyseredskab for udviklingen i de problemer, ligestillingspolitikken støder på.
After all, if we really succeed in activating it, this report can become an observatory of progress in overcoming the difficulties faced by equal opportunities policies.
DanishNæsten endnu mere skuffende er det, at her i huset spøger devisen ligeledes om endelig ikke at blive for konkret: Man skal ikke overlæsse sådan en konference med krav.
Almost more disappointing is that in this House, too, the watchword seems to be, ' do n't let's be too specific, a conference of this kind must n't be overburdened with demands '.

Lignende oversættelser "blive konkret" på engelsk

konkret adjektiv
blive verbum
blive fyret
blive ved verbum
English
blive enige om verbum
blive genforenet verbum
blive flyvefærdig verbum
English
blive fortrolig med verbum
blive hård verbum
blive optaget verbum