Dansk-engelsk oversættelse af "blive overrasket"

DA

"blive overrasket" engelsk oversættelse

DA

blive overrasket {verbum}

volume_up
blive overrasket (også: kvie sig)

Eksempelsætninger "blive overrasket" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan vil blive overrasket over, hvor hurtigt tingene på landjorden så kan afsluttes.
We will be astonished at how quickly the ground fighting will come to an end.
DanishJeg tror, deres vælgere vil blive noget overrasket, når de erfarer dette.
I am sure their supporters would be very surprised to learn which way they voted.
DanishKirken bør ikke blive overrasket, hvis kirkestolene i stigende grad står tomme.
The Church should not be surprised if its pews are increasingly empty.
DanishTillad mig at være skeptisk, selvom jeg håber, at jeg vil blive behageligt overrasket.
Whilst I hope that I will be pleasantly surprised, please allow me to remain sceptical.
DanishAf min accent er jeg sikker på, at De ikke vil blive overrasket over mit spørgsmål.
From my accent I am sure you will not be surprised by my question.
DanishJeg er sikker på, at Parlamentet ikke vil blive overrasket over de vigtigste konklusioner.
I am sure Parliament will not be surprised at the main conclusions.
Danish- Hr. formand, den foregående taler vil formentlig blive overrasket over, at jeg er enig i alt det, hun sagde.
I do not think we need that for cross-border trade; there is no necessity there.
DanishDupuis, De vil ikke blive overrasket over, at jeg har tilbragt en del af natten med at studere dette spørgsmål.
Mr Dupuis, you will not be surprised to hear that I spent some time last night studying this matter.
DanishHr. formand, formanden for Kommissionen vil nok ikke blive overrasket over, at jeg taler om det indre marked.
Mr President, the President of the Commission will not be surprised if I speak to him about the internal market.
DanishHvis jeg havde mere tid, ville jeg forklare nærmere, og De ville blive overrasket over at høre, hvilke muligheder der er.
If I did, I would work it out for you and you would be astounded at the possibilities it encompasses.
DanishHr. formand, de, som først må blive overrasket over denne nats forhandling, må være de europæiske forbrugere.
Mr President, the people who will be most shocked to learn of this evening's debate must surely be European consumers.
DanishDe vil blive meget overrasket, og De skal ikke undervurdere dyrenes evne til at overvinde en forhindring af den art.
You would be extremely surprised and should not underestimate the animals'skill in surmounting an obstacle of this nature.
DanishDe skal imidlertid ikke blive overrasket over, at mine ændringsforslag går ud over retningslinjerne i disse punkter.
However, you will not be surprised to hear that my amendments go beyond the recommendations contained in those paragraphs.
DanishHr. formand, der var ingen, der kunne blive overrasket over meddelelsen om, at skovene i det brasilianske Amazonas-område brænder.
Mr President, no-one could have been surprised by the news that the forests are on fire in the Brazilian Amazon.
DanishHvis vi som EU ikke tager os selv og vores aftaler alvorligt, kan vi ikke blive overrasket, hvis andre heller ikke gør det.
If we, as the EU, do not take ourselves and our agreements seriously, then we cannot be surprised if others do not either.
DanishDerfor anmoder vi i dag om ikke at blive ubehageligt overrasket på mandag i Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme.
That is why today we are asking not to have any nasty surprises in the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism come Monday.
DanishHr. formand, kan vi så tillade os at blive overrasket over, at byen Strasbourg forsøger at få en urealistisk høj pris for bygningerne?
Mr President, do we have the right to be surprised then that Strasbourg city authority is trying to obtain an unrealistically high price for buildings?
DanishDet kan være nyttigt for os at have disse oplysninger, før vi indleder debatten, frem for til slut at blive overrasket over det faktiske forløb.
It might be useful for us to have that information before we start the debate, rather than be surprised at the end as to what has actually happened.
DanishAfgifterne på motorkøretøjer er otte gange så høje som i Frankrig, så man bør ikke blive overrasket over, at der er stor bekymring i Storbritannien.
Vehicle excise duties are eight times the French level in the UK, so one should not be too surprised that in Britain there is a great deal of concern.
DanishDe vil ikke blive overrasket over, at jeg personligt kritiserer udtrykket» fremme af det europæiske borgerskab«, som er alle vegne, men som ikke er defineret.
You will be not surprised if I criticise the expression 'promoting European citizenship ', an expression that is always used but never defined.

Lignende oversættelser "blive overrasket" på engelsk

overrasket adjektiv
English
blive verbum
blive fyret
blive ved verbum
English
blive enige om verbum
blive genforenet verbum
blive konkret verbum
blive flyvefærdig verbum
English
blive fortrolig med verbum
blive hård verbum
blive optaget verbum