Dansk-engelsk oversættelse af "blodig"

DA

"blodig" engelsk oversættelse

DA

blodig {adjektiv}

volume_up
blodig
Irerne har gennem en lang og blodig historie kæmpet for deres eget demokrati.
In the course of a long and bloody history, the Irish have fought for their own democracy.
Der fulgte en periode med blodig undertrykkelse, hvorunder i hundredvis af mennesker blev myrdet ifølge Amnesty.
A period of bloody repression followed, in which, according to Amnesty, hundreds of people were killed.
Vi skal holde op med at finansiere denne krig, som er en blodig kolonikrig om olie og en særlig blodig form for valgkamp.
We must stop financing this war, which is a bloody, colonial war for oil and an especially bloody form of electoral campaigning.
blodig
Hvornår betragtes videoer for at være for blodige eller foruroligende?
When are videos considered too gory or disturbing?

Eksempelsætninger "blodig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishIrerne har gennem en lang og blodig historie kæmpet for deres eget demokrati.
In the course of a long and bloody history, the Irish have fought for their own democracy.
DanishDet er en blodig diktator, som er svag, og som i dag er ude af stand til at angribe udlandet.
He is a bloodthirsty dictator who is weak and who is now incapable of attacking other countries.
DanishFru formand, vi europæere har en lang historie, en lang, voldelig og ofte blodig historie.
Madam President, we Europeans have a long and violent history which has often been stained with blood.
DanishDet forholder sig desuden sådan, at der for tiden udfolder sig en særlig blodig form for valgkamp.
It is also the case that at present a particularly brutal form of election campaign is being developed.
DanishFørst omkring 1900 blev de besat af den nederlandske kolonihær efter en lang og blodig krig i Aceh.
They were occupied by the Dutch colonial army as late as 1900, and this was preceded by a bloody war in Aceh.
DanishDer fulgte en periode med blodig undertrykkelse, hvorunder i hundredvis af mennesker blev myrdet ifølge Amnesty.
A period of bloody repression followed, in which, according to Amnesty, hundreds of people were killed.
DanishPå alle sider var målet det samme, nemlig at forsøge at forhindre en blodig, destabiliserende og uansvarlig konflikt.
On all sides the goal was the same: to try to prevent a bloody, destabilising and irresponsible conflict.
DanishMedlemsstaterne, som har en meget blodig historie af indbyrdes konflikter, ruster sig ikke længere imod hinanden.
The Member States, who have a very bloody history of conflict between them, no longer arm themselves against each other.
DanishVi skal holde op med at finansiere denne krig, som er en blodig kolonikrig om olie og en særlig blodig form for valgkamp.
We must stop financing this war, which is a bloody, colonial war for oil and an especially bloody form of electoral campaigning.
DanishDette er ikke et tilfælde, for det er netop denne fundamentalisme, der har manifesteret sig på blodig vis i EU og navnlig i Frankrig.
This is not by chance, since that is what we are witnessing in such a bloody manner in the European Union, and especially in France.
DanishPå daværende tidspunkt kæmpede de bravt med store miljømæssige og politiske problemer samt med fattigdom og konsekvenserne af en blodig krig.
They were bravely dealing then with huge environmental and political problems, with the problems of poverty and the consequences of a bloody war.
DanishSiden 1991 har der været en blodig borgerkrig i Mogadishu og de omkringliggende områder, og den har haft ødelæggende konsekvenser for befolkningen.
Since 1991, the civil war has been bathing Mogadishu and the neighbouring areas in blood, with devastating consequences for the population.
DanishFor det første befinder bilindustrien sig i en næsten deflationistisk kontekst og lider under en nærmest blodig konkurrence.
Firstly, the automobile industry is experiencing near-deflationary conditions, as well as being exposed to a competition which is subject to almost no restrictions.
DanishVi skal naturligvis først og fremmest se fremad, men vi har en fælles historie, der til tider har været dramatisk og blodig.
There is no alternative to active cooperation, but we need to focus on a number of practical areas of cooperation in which the EU and Russia both benefit from results.
DanishHr. formand, det er nu omkring 12 år siden, at studenternes protest og krav om demokrati på blodig vis blev slået ned på Den Himmelske Freds Plads.
Mr President, it is about twelve years ago that on Tienanmen Square, the student protest and the call for democracy was quashed in a bloody fashion.
DanishPå nuværende tidspunkt er det de eneste realistiske og konkrete tilsagn, vi kan give i forsøget på at løse en fortvivlende og langvarig blodig konflikt.
At this juncture, these are all the feasible and practical undertakings we can give to try and resolve an appalling and long-lasting bloody situation.
DanishI den sydlige del oplever vi en brutal og blodig borgerkrig, og at reducere den til en konflikt mellem islam og kristendom ville være at simplificere den.
In the south we have a brutal and bloody civil war, which it would be too simplistic to describe solely as a conflict between Islam and Christianity.
DanishSandheden herom bør kendes og huskes af alle og endda anerkendes af nogle med beklagelse, da det var sådan en blodig og langvarig tragedie.
The truth about that should be made known and remembered by everybody, and even recognised by some with a feeling of apology, as it was such a bloody and long-lasting tragedy.
DanishDet er også hjemsted for en fastlåst konflikt i det løsrevne område Transdnestrien, der har været under russisk militærbeskyttelse siden 1991 efter en blodig separatistkonflikt.
We discussed these problems yesterday when preparing our resolution, and I believe that the motion before the House is an acceptable compromise.
DanishI en seks år lang og blodig borgerkrig anslås 150.000 mennesker at have mistet livet, og størstedelen af befolkningen blev fordrevet fra deres hjem.
During the course of a savage civil war which lasted some six years, an estimated 150, 000 people lost their lives and a majority of the population were forced to leave their homes.