Dansk-engelsk oversættelse af "blusse"

DA

"blusse" engelsk oversættelse

DA

blusse {verbum}

volume_up
blusse (også: lue)

Eksempelsætninger "blusse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI modsat fald er der fornyet risiko for, at borgerkrigen vil blusse op igen.
Without this, there is a further risk that civil war will break out again.
DanishDe britiske myndigheder var klar over, at Kellys hudkræft kunne blusse op igen.
The British authorities were aware of the fact that the skin cancer that Kelly had could reoccur.
DanishDen slags voldshandlinger får blot hadet til at blusse endnu mere op.
That sort of violence only stirs up feelings of hatred.
DanishEthvert overgreb får igen og igen panikken til at brede sig blandt de ventende mennesker, og det får hadet til at blusse op på ny.
Each incursion spreads renewed panic amongst the waiting population and revives the hatred.
DanishArbejdsløshed får desuden spændingerne til at blusse op, og den legitimt valgte regering blev fordrevet af dette militærkup.
Moreover, unemployment promotes tension, and the legally elected government was driven out by the military coup.
DanishBegivenhederne efter den 11. september har vist, hvor nemt og ofte kritikløst racismen og fremmedhadet kan blusse op.
Recent events after 11 September have shown how easily and often how thoughtlessly racism and xenophobia can be revived.
DanishEgentlig spørger man sig selv, om ikke alle ledere, som får denne krig til at blusse op igen og igen, burde arresteres.
One really wonders if it might not be best to detain all the leading activists who constantly cause this war to flare up again.
Danishog da vil min Vrede blusse op og jeg vil slå eder ihjel med Sværdet så eders egne Hustruer bliver Enker og eders Børn faderløse.
And my wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword; and your wives shall be widows, and your children fatherless.
DanishLad mig nu råde at min Vrede kan blusse op imod dem så vil jeg tilintetgøre dem; men dig vil jeg gøre til et stort Folk!
Now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them: and I will make of thee a great nation!
Danishthi HERREN din Gud er en nidkær Gud i din Midte; ellers vil HERREN din Guds Vrede blusse op imod dig så han udrydder dig af Jorden.
(For the LORD thy God is a jealous God among you) lest the anger of the LORD thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth.
DanishDet forløber møjsommeligt, det kan vi se, og der er stadig en risiko for, at grupper, som har interesse i det, igen lader konflikten blusse op.
It is proving a laborious process, we are seeing that, and there remains the risk that interested groups will once again try to inflame the conflict.
DanishSituationen i sydøst får også en nationalisme til at blusse op på ny, som helt tydeligt strider mod demokratiseringsønskerne, undertiden på en voldelig måde.
The situation in the south-east is also rekindling a nationalism that is clearly and sometimes violently opposed to democratic aspirations.
Danishthi så vil de få din Søn til at falde fra HERREN så han dyrker andre Guder og HERRENs Vrede vil blusse op imod eder og han vil udrydde dig i Hast.
For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods: so will the anger of the LORD be kindled against you, and destroy thee suddenly.
DanishI Mellemøsten er freden derimod rykket længere væk på grund af nogle uansvarlige handlinger, som får gamle stridigheder til at blusse op igen, og som vi fordømmer.
The Middle East, on the other hand, seems to be moving ever further away from peace due to irresponsible actions which reopen old wounds and which we condemn.
DanishHvis vi indtager en ensidig holdning, risikerer vi at få den brand i Balkanområdet, som med så stor møje blev slukket i Bosnien sidste år, til at blusse op igen.
If we stick to a one-sided, biased view of the situation we risk reigniting the Balkan fire that was extinguished with such great difficulty in Bosnia last year.
DanishJeg mener ikke, at det er op til Europa at hælde benzin på bålet og få spændingerne til at blusse yderligere op, når de involverede åbenbart er villige til forsoning.
I do not believe it is for Europe to add fuel to the fire and stir up tensions even more when those concerned are evidently willing to engage in reconciliation.
DanishVi så i Kroatien og i Bosnien, at denne manikæisme ansporede til en krig, der stadig risikerer at blusse op, så længe vi ikke tager serberne med i beslutningsfællesskabet igen.
We have seen this Manicheism lead to war in Croatia and Bosnia, and this risks being rekindled until the Serbs are reintegrated back into decision-making processes.
DanishMen jeg vil for mit vedkommende pege på den rolle, som indtages af dem, der har gjort racisme til deres levebrød, og som uophørligt puster til en ild, som bestandig truer med at blusse op.
But I would also like, for my part, to mention those for whom racism is a business and who are constantly fanning embers which are still easily rekindled.
DanishMen Moses bønfaldt HERREN sin Gud og sagde: "Hvorfor HERRE skal din Vrede blusse op mod dit Folk som du førte ud af Ægypten med vældig Kraft og stærk Hånd?
And Moses besought the LORD his God, and said, LORD, why doth thy wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt with great power, and with a mighty hand?
DanishBarayagwiza i betragtning af de tunge anklager imod ham, og at det rwandiske folk, hvis disse falder væk, kan risikere at føle sig krænkede, og de etniske sammenstød kan blusse op på ny.
Without some action of this sort, the populations of Rwanda are likely to feel they have been wronged and ethnic conflict is likely to start up again with renewed vigour.