Dansk-engelsk oversættelse af "bly"

DA

"bly" engelsk oversættelse

EN
DA

bly {kun ental}

volume_up
De gældende grænseværdier for nitrogendioxid og bly blev ikke overskredet.
Existing limit values for nitrogen dioxide and lead were not exceeded.
I princippet bifaldes forslaget om substitution af bly, kviksølv, cadmium o.a.
In principle, the proposal to substitute lead, mercury, cadmium, etc. is welcomed.
Der er påpeget to dilemmaer vedrørende bly og bromerede flammehæmmere.
Two dilemmas have been pointed out concerning lead and brominated flame retardants.

Eksempelsætninger "bly" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI princippet bifaldes forslaget om substitution af bly, kviksølv, cadmium o.a.
In principle, the proposal to substitute lead, mercury, cadmium, etc. is welcomed.
DanishVi kan se, at bly- og svovludledningen forsvinder mere og mere ud af byerne.
We can see that lead and sulphur emissions are gradually disappearing from our cities.
DanishDer er påpeget to dilemmaer vedrørende bly og bromerede flammehæmmere.
Two dilemmas have been pointed out concerning lead and brominated flame retardants.
DanishHr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer, bly er ikke beregnet til at blive drukket.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, lead is not meant for drinking.
DanishHvis vi forbyder bly her, kan vi regne med, at der sker mange flere ulykker.
If we were to prohibit lead in these, we could definitely expect more accidents to happen.
DanishDu blæste med din Ånde Havet skjulte dem; de sank som Bly i de vældige Vande.
Thou didst blow with thy wind, the sea covered them: they sank as lead in the mighty waters.
DanishKadmium, som gradvist udfases, og bly er også nævnt i denne sammenhæng.
Cadmium, which is being phased out, and lead have also been mentioned in this context.
DanishAf sikkerhedsgrunde går jeg ind for anvendelsen af bly i billedrør.
For reasons of safety, I am in favour of the use of lead in television tubes.
DanishFor det tredje er en række kategorier af bærbare batterier fritaget for forbuddet mod bly.
Thirdly, a number of categories of portable batteries are exempt from the ban on lead.
DanishDe gældende grænseværdier for nitrogendioxid og bly blev ikke overskredet.
Existing limit values for nitrogen dioxide and lead were not exceeded.
DanishJeg vender min Hånd imod dig renser ud dine Slagger i Ovnen og udskiller alt dit Bly.
And I will turn my hand upon thee, and purely purge away thy dross, and take away all thy tin:
DanishNoget tilsvarende skal finde sted med hensyn til bly og tin.
We believe that similar action should be taken with regard to lead and organotin.
DanishI dag har vi kendskab til, hvor farligt bly er, i dag er der ingen undskyldning, hvis vi ikke gør noget.
Today we know how dangerous lead is, today we have no excuse not to take action.
DanishBly er et giftstof, som mennesket ikke kan udskille igen, efter at det én gang har optaget det.
Lead is a poison which cannot be excreted by humans once consumed.
DanishAt forbyde bly i elektriske pærers glas er derfor ikke klogt.
It is therefore not sensible to ban lead in the glass of light bulbs.
DanishJeg kan fortælle en finsk succeshistorie om reduceringen af bly i miljøet.
I can give you one example of a Finnish success story regarding the reduction of lead in the atmosphere.
Danishmed Griffel af Jern med Bly indristet i Hlippen for evigt!
That they were graven with an iron pen and lead in the rock for ever!
DanishIngen ønskede tidligere at gøre nogen fortræd, ved at man anvendte bly.
Nobody wanted to harm anyone in the past by using lead.
DanishDen eneste ændring, der er foreslået med hensyn til grænseværdier for skaldyr såsom toskallede bløddyr, angår bly.
The only proposed change for limits in shellfish as bivalve molluscs is for lead.
DanishBaggrunden for forbuddet er, at blyholdig benzin i dag er den alvorligste forureningskilde med hensyn til bly.
This is necessary because leaded petrol represents a serious source of lead pollution.