Dansk-engelsk oversættelse af "blyfri benzin"

DA

"blyfri benzin" engelsk oversættelse

DA

blyfri benzin {en}

volume_up
blyfri benzin

Eksempelsætninger "blyfri benzin" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOgså blyfri benzin og miljøvenlig diesel vil fra januar 2000 skulle overholde nogle strengere regler.
Furthermore, unleaded petrol and environmental diesel will have to obey stricter criteria as from January 2000.
DanishDet er en stor forskel i forhold til den debat om blyfri og blyholdig benzin, som vi havde for nogle år siden.
That is a big difference from the debate about leaded and unleaded petrol that we had a few years ago.
DanishDette fænomen så man allerede med normerne for blyfri benzin og indførelsen af det katalytiske udstødningsrør.
This phenomenon has already been observed with the introduction of standards for lead-free petrol and the catalytic converter.
DanishBlyfri benzin og dieselolie, der sælges efter 1. januar 2000, skal også leve op til de nye miljøspecifikationer.
Moreover, unleaded petrol and diesel sold after 1 January 2000 will also have to comply with the new environmental specifications.
DanishAllerede i midten af 1980 ' erne opfordrede direktiv 85 / 210 / EØF medlemsstaterne til at anspore til anvendelse af blyfri benzin.
The Member States were urged to encourage the use of lead-free petrol via Directive 85/ 210/ EEC in the middle of the eighties.
DanishDirektivforslaget fastsætter også minimumssatser for afgiften på blyfri benzin og en centralsats for diesel til erhvervsmæssig brug.
The proposal for a directive also sets minimum rates of excise duty for unleaded petrol and a central rate for commercial fuel.
DanishUnionen og medlemsstaterne bør iværksætte en stor informationskampagne over for borgerne om miljøfordelene ved blyfri benzin.
The Union and Member States should launch a major information campaign to make citizens aware of the environmental advantages of unleaded petrol.
DanishEn af Kommissionens bevæggrunde til at fremsætte dette ganske komplicerede forslag er hurtigt at bringe afgiftssatsen for personbiler på linje med afgiften på blyfri benzin.
Is it, as the Commission suggests, realistic to expect a harmonised tax rate to apply to all 25 Member States by 2012?
DanishVi ved jo selvfølgelig, at disse har fungeret godt, der hvor de er blevet anvendt - afgiftsforskellene mellem blyholdig og blyfri benzin er et klassisk eksempel.
We know, obviously, that where they have been tried they have worked well - the tax differentials on leaded and unleaded petrol are a classic example.
DanishI løbet af et årti er der i Finland opnået en kolossal reducering af blyindholdet ved at sænke beskatningen af den blyfri benzin, altså gennem skattepolitiske midler.
In one decade in Finland we brought about a dramatic fall in the lead content in the atmosphere by reducing the tax on unleaded petrol, i. e. through a policy of taxation.

Lignende oversættelser "blyfri benzin" på engelsk

blyfri adjektiv
English
benzin substantiv
lovgivning om blyindholdet i benzin substantiv