Dansk-engelsk oversættelse af "BNP"

DA

"BNP" engelsk oversættelse

volume_up
BNP {et} [forkortelse]
EN
DA

BNP {et} [forkortelse]

volume_up
1. økonomi
BNP
volume_up
GDP {substantiv} [fork.]
Sydafrikas BNP er halvt så stort som Belgiens og 0,6 % af verdens BNP.
South Africa's GDP is half that of Belgium and only 0.6 % of the world GDP.
For Tyskland udgør det 2,5 % af BNP og for Nederlandenes 0,7 % af BNP.
In the case of Germany, for instance, this represents 2.5 % of GDP, and in the Netherlands 0.7 % of GDP.
BNP er på 76 % af gennemsnittet i henhold til de oplysninger, jeg har i øjeblikket.
The GDP is 76 % of the average according to my information at the moment.

Eksempelsætninger "BNP" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe offentlige investeringer er faldet i de seneste ti år fra 3, 5 % af BNP til 2, 5 %.
Public investment has fallen over the last ten years from 3.5 % of GDP to 2.5 %.
DanishLitauen har opnået en solid langsigtet økonomisk vækst, som nærmer sig 10 % af BNP.
Lithuania has achieved robust long-term economic growth approaching 10 % of the GDP.
DanishOrdføreren påpeger, at statsstøtten andrager 1, 7 % af BNP i Fællesskabet.
The rapporteur points out that state aid amounts to 1.7 % of the Community's GDP.
DanishFørste regel er, at de obligatoriske afgifter ikke må stige mere end udviklingen i BNP.
Rule one: compulsory deductions must not increase faster than the growth of GDP.
DanishSom procentsats af det europæiske BNP falder det fra 1,27 % til under 1,05 %.
As a percentage of European GDP, it has fallen from 1.27 % to below 1.05 %.
DanishDen tager på den ene side højde for befolkningsstørrelsen og på den anden side BNP.
This takes account on the one hand of population and, on the other, of GDP.
DanishVil Kommissionen acceptere BNP som et af de supplerende kriterier under mål 2?
Will the Commission accept GDP as one of the extra qualifying criteria for Objective 2?
DanishDet antages, at BNP-værdierne pr. indbygger er meget lavere end før krigen.
Gross domestic product per capita is estimated at well below pre-war levels.
DanishTil sidst vil jeg nævne, at vi kun bruger 1 % ud af de 1,2 % af BNP, som er til rådighed.
In conclusion, we are only spending 1 % of the 1.2 % of GDP currently available.
DanishBNP er på 76 % af gennemsnittet i henhold til de oplysninger, jeg har i øjeblikket.
The GDP is 76 % of the average according to my information at the moment.
DanishForpligtelserne eller de potentielle udgifter som andel af BNP overstiger 9 %.
Commitments, or potential expenditures, as a share of gross domestic product exceed 9 %.
DanishBNP viser som intet andet instrument den økonomiske udvikling i medlemsstaterne.
The GNP eminently reflects the economic development in Member States.
DanishBudgettet repræsenterer i betalingsbevillinger kun 1,056 % af EU ' s BNP.
The budget represents, in payment appropriations, just 1.056 % of the Community GDP.
DanishI Ukraine udgør den private sektor stadig mindre end en fjerdedel af BNP.
In Ukraine the private sector still accounts for less than a quarter of GDP.
DanishFor fem år siden sagde vi, at vi ville øge forskningsudgifterne til 3 % af BNP inden 2010.
Five years ago, we said we would raise research spending to 3 % of GDP by 2010.
DanishIkke desto mindre steg BNP i euroområdet samlet set med kun 0,5 % i 2003.
Nevertheless, overall GDP in the euro area increased by only 0.5 % in 2003.
Danish- Hr. formand, en fjerdedel af det irske BNP er bundet i bygge- og anlægsarbejder.
Mr President, one quarter of the Irish GDP is tied up in construction.
DanishVi anvender 0, 63 % af BNP, hvor gennemsnittet i Fællesskabet er 2, 4 %.
Our expenditure is just 0.63 % of GDP, when the Community average is 2.4 %.
DanishStatsbudgettet genfordeler kun en tredjedel af det amerikanske BNP.
The United States are cited as an example of a country which adopts this policy.
DanishStigningen i BNP i de femten lande skal f.eks. være 2, 5 % p.a. kumulativt.
For example, that growth of GNP in the Fifteen should be 2.5 % per year.