Dansk-engelsk oversættelse af "bokse"

DA

"bokse" engelsk oversættelse

DA

bokse [bokser|boksede] {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "bokse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er et desperat behov for at få disse sorte bokse indført hurtigst muligt.
We desperately need these particular black boxes to be fitted sooner rather than later.
DanishDerfor taler vi i Sterckx-betænkningen om sorte bokse, som man også har på skibe og i fly.
Thereafter, the permanent concern of Parliament, and obviously of our group, is safety.
DanishFor det andet er det vigtigt, at der i teksten sættes en stopper for de værste urimeligheder i de " blå bokse ".
Secondly, it is important that the text reins in the worst excesses of the ‘ blue box’.
DanishDe vil blive lagt i medlemmernes bokse i løbet af i aften.
These which will be put in Members ' pigeon-holes this evening.
DanishVi ønsker sorte bokse i alle skibe så hurtigt som muligt.
We want black boxes in all ships as soon as possible.
DanishFor det første, hvordan vil hun overtale Rådet til at vedtage sit forslag om sorte bokse, der registrerer data om rejsen?
Firstly, how will she persuade the Council to adopt her proposal on black-box voyage-data recorders?
DanishIfølge direktivet om havneinspektion er problemet de sorte bokse, hvis montering på skibe skal tilskyndes.
With regard to the directive on Port State control, the problem is the black boxes, which we must hurry to fit in vessels.
DanishVi støtter os til arbejdet i IMO, som endvidere vil fremme brugen af sorte bokse og endda har fastsat en nøjagtig tidsplan herfor.
Mr President, I will try to be brief, but I should nevertheless like to answer a couple of questions.
DanishDesuden skal kalvene holdes i store bokse efter otte ugers-alderen, således at deres naturlige adfærd som flokdyr kan fremmes.
Moreover, calves over eight weeks should be kept in large pens to foster their natural behaviour as herd animals.
DanishFor så vidt var det rigtigt, at vi angående de sorte bokse insisterede på at optage disse forpligtelser i Erika I-pakken.
That being so, we were right to insist on the requirement for a 'black box ' being incorporated into the 'Erika I ' package.
DanishJeg vil sige, at vi især gennem sidstnævnte forslag vil garantere indførelsen af sorte bokse i alle Fællesskabets skibe.
Above all, by means of this latest proposal, we are going to guarantee the incorporation of black boxes in all Community ships.
DanishJeg har dårlige erfaringer med bokse.
DanishHeraf vores rimelige krav om, at sorte bokse af seneste standard skal installeres på alle færger inden for en femårig periode.
Hence our reasonable demand that black boxes meeting the latest standards must be fitted to all ferries within five years.
DanishI forliget lykkedes det for Parlamentet at få gennemført kravet om sorte bokse, hvilket jeg finder særdeles positivt.
In conciliation, Parliament managed to push through the requirement for black boxes, which I believe is a particularly positive move.
DanishTil førstebehandlingen foreslog jeg en strammere tidsplan for installation af sorte bokse og transpondere om bord på skibsfartøjer.
For first reading, I proposed a tighter timetable for the installation of black boxes and transponders onboard vessels.
DanishKalvene var pænt opstaldede sammen med moderen, andre kalve var opstaldede parvis i bokse med strøelse på ca.
The calves were happily lined up in the byre with their mothers while others were accommodated in pairs in straw-filled pens measuring about 6 m2.
DanishEt væsentligt bidrag hertil er indførelsen af sorte bokse, som kendes fra fly, samt dobbeltskrogede tankskibe.
One considerable contribution to this is the introduction of the black box, with which we are familiar from aircraft, as well as of the double hull tanker.
DanishDette forslag omfatter bestemmelser vedrørende afskaffelse af bokse til enkelte søer, et væsentligt og legitimt krav fra dyrevelfærdsaktivisterne.
This proposal includes provision for the abolition of individual sow stalls, a major and legitimate demand of welfare activists.
DanishEndelig vil jeg spørge, om vi kan retfærdiggøre støtte af specifikke teknologier som f.eks. set-top-bokse frem for andre tilgængelige teknologier?
My final question is: can we justify subsidising specific technologies, such as set-top boxes, rather than other available technologies?
DanishDe samme forskere mener, at de sorte bokse er et af de mest værdifulde redskaber til at forhindre ulykker og ikke blot til at lære af tidligere fejl.
It is, in their view, one of the most valuable tools available today in preventing accidents from happening, not just in learning from mistakes.