Dansk-engelsk oversættelse af "bolig"

DA

"bolig" engelsk oversættelse

DA

bolig {en}

volume_up
bolig
Retten til bolig er imidlertid en grundlæggende menneskerettighed.
The right to housing is a fundamental human right.
Folk skal føle sig sikre, de har brug for en bolig, elektricitet og fødevarer.
People must feel safe, and they need housing, electricity and food.
Således er retten til arbejde og retten til bolig ikke indeholdt.
It does not include the right to work or the right to housing.
bolig (også: lejlighed)
Nu har jeg bygget dig et Hus til Bolig et Sted du for evigt kan dvæle.
But I have built an house of habitation for thee, and a place for thy dwelling for ever.
Han havde sin Bolig i Gravene og ingen kunde længer binde ham end ikke med Lænker.
Who had his dwelling among the tombs; and no man could bind him, no, not with chains:
I den vises Bolig er kostelig Skat og Olie en Tåbe af et Menneske øder det.
There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise; but a foolish man spendeth it up.
Det andet eksempel: Alle har ret til en bolig, vand, toiletter, her i Parlamentet.
Second example: everyone has the right to accommodation, water and toilets here in Parliament.
13 mio personer bor i utidssvarende eller midlertidige boliger.
13 million people live in inadequate or temporary accommodation.
Og vi må lette deres adgang til boliger og opnåelse af stipendier.
They must be helped to find accommodation and to obtain grants.
På Ambon måtte den nationale politiske top oven i købet tage en omvej for med krigsskib at nå frem til provinsguvernørens bolig.
Moreover, the national political elite had to make a detour in Ambon in order to reach the civil governor's residence by warship.
Vi mener det samme om de fælles regler for adgangen til boligen, samlingen af rettigheder for borgere fra tredjelande.
We have the same problem with the common rules on entry for residence, the body of rights for third-country citizens.
Guvernøren i Texas, som også er det Republikanske partis præsidentkandidat, oplever jævnligt, at modstandere af dødsstraf demonstrerer foran hans bolig.
The residence of the governor of Texas and the Republican candidate for the White House is regularly the target of demonstrations by opponents of the death penalty.
bolig (også: bopæl, lejlighed, sted)
volume_up
abode {substantiv}
og Moses kunde ikke gå ind i Åbenbaringsteltet fordi Skyen havde lagt sig derover og HERRENs Herlighed fyldte Boligen.
And Moses was not able to enter into the tent of the congregation, because the cloud abode thereon, and the glory of the LORD filled the tabernacle.
Jesus svarede og sagde til ham: "Om nogen elsker mig vil han holde mit Ord; og min Fader skal elske ham og vi skulle komme til ham og tage Bolig hos ham.
Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.
Det hændte at Skyen kun blev nogle få Dage over Boligen; da gik de i Lejr på HERRENs Bud og brød op på HERRENs Bud.
And so it was, when the cloud was a few days upon the tabernacle; according to the commandment of the LORD they abode in their tents, and according to the commandment of the LORD they journeyed.

Eksempelsætninger "bolig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHan havde sin Bolig i Gravene og ingen kunde længer binde ham end ikke med Lænker.
Who had his dwelling among the tombs; and no man could bind him, no, not with chains:
DanishJeg vil opslå min Bolig midt iblandt eder og min Sjæl skal ikke væmmes ved eder.
And I will set my tabernacle among you: and my soul shall not abhor you.
Danishsom vandt Nåde for Gud og bad om at måtte finde en Bolig for Jakobs Gud.
Who found favour before God, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob.
Danishhan opgav sin Bolig i Silo det Telt hvor han boede blandt Mennesker;
So that he forsook the tabernacle of Shiloh, the tent which he placed among men;
DanishMen vand er ikke gratis - lige så lidt som bolig eller mad er gratis.
But water is not free of charge, any more than houses or food are free of charge.
Danishderes Grav er deres Hjem for evigt deres Bolig Slægt efter Slægt om Godser end fik deres Navn.
Nevertheless man being in honour abideth not: he is like the beasts that perish.
DanishKun i seks tilfælde lykkedes det de retmæssige ejere eller lejere at få deres bolig tilbage.
Only in six cases were the rightful owners or tenants able to reclaim their homes.
Danishmin Bolig skal være over dem; jeg vil være deres Gud og de skal være mit Folk.
My tabernacle also shall be with them: yea, I will be their God, and they shall be my people.
DanishFolk skal føle sig sikre, de har brug for en bolig, elektricitet og fødevarer.
People must feel safe, and they need housing, electricity and food.
DanishDet andet eksempel: Alle har ret til en bolig, vand, toiletter, her i Parlamentet.
Second example: everyone has the right to accommodation, water and toilets here in Parliament.
DanishSå tog David Bolig i Klippeborgen hvorfor man kaldte den Davidsbyen;
And David dwelt in the castle; therefore they called it the city of David.
DanishNu har jeg bygget dig et Hus til Bolig et Sted du for evigt kan dvæle.
But I have built an house of habitation for thee, and a place for thy dwelling for ever.
Danishi den gudløses Hus er HERRENs Forbandelse men retfærdiges Bolig velsigner han.
The curse of the LORD is in the house of the wicked: but he blesseth the habitation of the just.
DanishEn Flod og dens Bække glæder Guds Stad den Højeste har helliget sin Bolig;
God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
DanishJa også i denne sukke vi længselsfulde efter at overklædes med vor Bolig fra Himmelen
For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven:
Danishhan omgav sig med Mulm som en Bolig mørke Vandmasser vandfyldte Skyer.
And he made darkness pavilions round about him, dark waters, and thick clouds of the skies.
Danishi hvem også I blive medopbyggede til en Guds Bolig i Ånden.
In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.
DanishNu har jeg bygget dig et Hus til Bolig et Sted du for evigt kan dvæle.
I have surely built thee an house to dwell in, a settled place for thee to abide in for ever.
Danishvil jeg håbe får jeg dog Bolig i Døden jeg reder i Mørket mit Leje
If I wait, the grave is mine house: I have made my bed in the darkness.
Danishhan omgav sig med Mulm som en Bolig mørke Vandmasser vandfyldte Skyer.
At the brightness that was before him his thick clouds passed, hail stones and coals of fire.