Dansk-engelsk oversættelse af "bombeangreb"

DA

"bombeangreb" engelsk oversættelse

DA

bombeangreb {et}

volume_up
bombeangreb

Eksempelsætninger "bombeangreb" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor det første gør hvert bombeangreb det vanskeligere at vende tilbage til forhandlingsbordet.
Firstly, every bomb makes the return to the negotiating table more difficult.
DanishDer kommer forskellige personer til dig og fortæller om et bombeangreb udført af fem gerningsmænd.
Various people come to you and report a bombing, carried out by five terrorists.
DanishDer var til gengæld uenighed om anvendelsen af bombeangreb som middel til at løse krisen.
However, we were opposed to the use of bombing as the means to resolve this terrible crisis.
DanishDe seneste bombeangreb mod Irak vidner efter min mening herom med al ønskelig tydelighed.
I believe that the latest air raids on Iraq illustrate with startling clarity what is at stake.
DanishTror De, at problemet er løst med et bombeangreb på Kosovo?
Do you believe that the problem will be solved by dropping bombs on Kosovo?
DanishPå den tv-station i Athen, som jeg er leder for, har jeg to gange været udsat for bombeangreb.
At the television station which I manage in Athens, I have been on the receiving end of two bomb attacks.
DanishMorderiske angreb på domstole, ugentlige bombeangreb med tab af menneskeliv og undertrykkelse af minoriteter.
Murderous attacks on courts, bombings with lives lost every week and repression of minorities.
DanishHvad angår hjælpen til Kosovo, så lad os endnu en gang beklage Den Europæiske Unions bombeangreb på en europæisk stat.
As for aid for Kosovo, let us one last time deplore the bombing of a European State by the countries of the Union.
DanishVi har i denne uge været vidne til mordene på to ministre samt et bombeangreb, formodentlig rettet mod de vestlige styrker.
We have witnessed the assassination of two ministers and this week a bomb attack, presumably aimed against western forces.
DanishI en spiral af bombeangreb af Hamas og gengældelsesaktioner synes fredsprocessen at dø hen med udelukkende tabere.
In a spiral of bomb attacks by Hamas and retaliatory measures, the peace process seems dead and gone, and has only produced losers.
DanishI dag taler man om bombeangreb på civilbefolkningen, og disse bombeangreb har resulteret i over 3.000 døde og 200.000 flygtninge.
Today, we hear of the civilian population being shelled, which has caused over 3,000 deaths and turned 200,000 people into refugees.
DanishMellem den 15. og 25. januar i år kom over 45 mennesker til skade alene ved bombeangreb, men 10 blev dræbt i samme periode.
Between 15 January and 25 January last, over 45 people were injured from bomb attacks alone, while ten people were killed during the same period.
DanishDer er helt berettiget udtrykt tvivl om, hvorvidt de seneste bombeangreb mod Irak er formålstjenlige, og hvorvidt det fornødne retsgrundlag herfor overhovedet er til stede.
Some very legitimate doubts have been expressed as to the timing and even the legal basis of the recent bombings of Iraq.
DanishVi skal dog bemærke, at allerede den 4. september indledte armeen og paramilitære grupper en offensiv med blandt andet massive bombeangreb mod civile mål.
We should, however, note that on 4 September the army and paramilitary groups had already begun an offensive, including mass bombing of civilian targets.
DanishDisse bombeangreb, som ramte Indiens finanscentrum, kostede ikke blot 52 mennesker livet, men risikerer også at bringe fredsprocessen i området i fare.
Not only did these bombings, which hit India's financial centre, claim the lives of 52 people, they also threatened to jeopardise the peace process in the region.
DanishJeg fordømmer disse bombeangreb, ligesom vi for nogle måneder siden fordømte de bombardementer af Novi Sad, Beograd og Nis, som blev betegnet som " kollaterale skader ".
I condemn these bombings, just as months ago I condemned the bombings of Novi Sad, Belgrade and Nis, which were described as " collateral damage ".
DanishFor nogle årtier siden var der endda bombeangreb i Fællesskabet: i Sydtyrol, der i dag er en fredelig europæisk modelregion, som vi kan være stolte af.
A few decades back there were even bomb attacks here in the Community, in the South Tyrol, which is nowadays a peaceful model region of Europe of which we can be proud.
DanishJeg så imidlertid, at tyske ikkestatslige organisationer leverede fødevarehjælp til en lejr med 16.000 mennesker, der var spredt ud over 7 kilometer af hensyn til frygten for bombeangreb.
However, I saw food aid being delivered in Eritrea by German NGOs to a camp of 16 000 people, spread over 7 kilometres in case of bombing raids.
DanishVi ønsker i Verts / ALE-Gruppen flyveforbudszonen opretholdt, men uden en ny afgørelse fra Sikkerhedsrådet eksisterer der ikke noget retsgrundlag for de seneste bombeangreb.
My group is in favour of maintaining the no-fly zone, but without a new statement by the Security Council, there is no legal basis for the present air strikes.
DanishDet fornyede bombeangreb mod Baghdad rejser efter min opfattelse også et andet spørgsmål, nemlig spørgsmålet om Europas relationer til USA og præsident Georges W.
Secondly, I believe that the nature of relations between Europe and the United States, led by George W. Bush, is also hanging in the balance following this new series of bombings of Baghdad.
Andre ord i vores ordbog