Dansk-engelsk oversættelse af "bonus"

DA

"bonus" engelsk oversættelse

EN
EN

"bonus" dansk oversættelse

volume_up
bonus {substantiv}
volume_up
bonus for special efforts [glose]
DA

bonus {en}

volume_up
bonus (også: sidegevinst)
volume_up
bonus {substantiv}
Obligatoriske " bonus-malus " systemer krænker det princip, som er fastlagt i direktiverne.
Compulsory no-claims bonus systems violate the principle enshrined in the directives.
Selskabets administrerende direktør fik for nylig en personlig bonus på IEP 17 millioner.
Their chief executive recently earned a personal bonus of£IRL 17 million.
Denne bonus bør vi ikke klatte væk, ærede kolleger.
Ladies and gentlemen, this is a bonus that we should not carelessly fritter away.
EN

bonus {substantiv}

volume_up
Compulsory no-claims bonus systems violate the principle enshrined in the directives.
Obligatoriske " bonus-malus " systemer krænker det princip, som er fastlagt i direktiverne.
Their chief executive recently earned a personal bonus of£IRL 17 million.
Selskabets administrerende direktør fik for nylig en personlig bonus på IEP 17 millioner.
Ladies and gentlemen, this is a bonus that we should not carelessly fritter away.
Denne bonus bør vi ikke klatte væk, ærede kolleger.
It is a bonus if the capacity is in line with the catch potential, but the capacity is not a goal in itself.
Det er en sidegevinst, hvis kapaciteten passer til fangstmulighederne, men den er ikke et mål i sig selv.
If it is true that expenditure turns out to be higher than expected, then that is unfortunate, but if it is lower, then automatically that is regarded as a welcome bonus.
Hvis det bevirker, at udgifterne stiger mere end forventet, så er det ærgerligt, men hvis de falder, så er det automatisk også en sidegevinst.

Eksempelsætninger "bonus" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi må ikke give en bonus til ulovlige udvidelser af disse bosættelser.
We must not put a premium on the unlawful enlargement of these settlements.
DanishObligatoriske " bonus-malus " systemer krænker det princip, som er fastlagt i direktiverne.
Compulsory no-claims bonus systems violate the principle enshrined in the directives.
DanishSelskabets administrerende direktør fik for nylig en personlig bonus på IEP 17 millioner.
Their chief executive recently earned a personal bonus of£IRL 17 million.
DanishECB erkender også, at der er en vis usikkerhed omkring denne ekstra bonus.
The ECB also acknowledges that there has been a lack of clarity surrounding this extra bonus.
DanishDenne bonus bør vi ikke klatte væk, ærede kolleger.
Ladies and gentlemen, this is a bonus that we should not carelessly fritter away.
DanishDer kan kun tilskrives én Google Wallet-bonus pr. ordre.
Only one Google Wallet bonus may be applied per order.
DanishDet første forslag omhandlede tilvejebringelse af oplysninger om ledelsens løn og bonus i årsregnskaber.
The first had to do with the provision of information about management salaries and bonuses in annual reports.
DanishDet vil give bonus for integrationen i EU!
It will pay dividends for European integration!
DanishDen gave på 125.000 engelske pund var et rent røverkøb - en billig og kynisk investering, som bogstaveligt talt vil give bonus.
That GBP 125 000 gift was a real steal - a cheap and cynical investment that will literally pay dividends.
DanishVirksomhederne skal være villige til frivilligt at overholde minimumskriterierne mod en passende kompensation, en bonus.
Firms would have to agree voluntarily to comply with certain minimum criteria in return for a fixed payment or bonus.
DanishDen bonus, vi har fået tildelt af de krævede 850 millioner euro, svarer i store træk til prisen på 20 km motorvej i Frankrig!
The bonus granted out of the EUR 850 million demanded is roughly the equivalent of about twenty kilometres of motorway in France!
DanishTusindvis af investorer har mistet deres penge som følge af udbetalingen af for meget bonus i forbindelse med livsforsikringer med bonusret.
Thousands of investors have lost money because of the cost of over-bonusing ‘ with-profit’ life assurance policies.
DanishDe har med rette sagt, at Kommissionen stræber efter at afskaffe det belgiske " bonus-malus " system og indføre takstfrihed.
You correctly stated that the Commission was aiming to abolish the Belgian no-claims bonus system and move towards a free tariff structure.
DanishOg det er jo også det, der har givet bonus, fordi USA accepterer jo også at følge Sikkerhedsrådet og gå til Sikkerhedsrådet.
It is also a position that has paid off, because the United States has of course also agreed to comply with, and consult, the Security Council.
DanishKan jeg gå ud fra, at de af mine kolleger, der deltog i afstemningerne ved navneopråb i går eftermiddags og i morges, så kan få en bonus for det?
May I assume that the Members who took part in the roll-call votes yesterday afternoon and this morning will get a credit for this?
DanishFor forbrugerne i Det Forenede Kongerige er der en endnu større bonus som et biprodukt af at øge tilliden til den grænseoverskridende handel på internettet.
For consumers in the UK there is an even bigger bonus as a by-product of boosting confidence in crossborder shopping on the Internet.
DanishDin bonus returneres derefter til din konto, og du kan bruge den ved dit næste bonusberettigede køb hos den deltagende sælger, så længe kampagnen kører.
Your bonus is then returned to your account for use on your next eligible purchase with a participating seller, as long as the promotion hasn't expired.
DanishHr. formand, hr. kommissærer, småt er smukt, navnlig for Europas virksomheder, navnlig hvis den store bonus for os er arbejdspladser til Europas arbejdsløse.
Mr President, Commissioners, small is beautiful, especially for Europe's businesses, especially if the big bonus for us is jobs for Europe's jobless.
DanishMan skal ikke sammenblande en reel bekymring for investorernes interesser med en populistisk frygt for den nye og innovative og liberale holdning, der giver bonus.
Do not confuse a real concern for the interests of investors with a populist fear of the new and the innovative and liberal approach that pays off.
DanishÅrsagen var anvendelsen af aktieoptioner og anden form for personlig bonus, som udløses afhængigt af de økonomiske resultater, de pågældende medarbejdere skaber.
The reason for this was the practice of stock options and other personal bonuses to be received in line with the financial results of their employers.

Synonymer (engelsk) for "bonus":

bonus