Dansk-engelsk oversættelse af "borgerrettigheder"

DA

"borgerrettigheder" engelsk oversættelse

DA

borgerrettigheder {flertal}

volume_up
borgerrettigheder
borgerrettigheder
Det vil være et alvorligt indgreb i folks ret til privatliv og de grundlæggende borgerrettigheder.
This would be a gross abuse of people's right to privacy and of basic civil liberties.
Uberettiget krænkelse af vores borgerrettigheder får os til at føle os mindre sikre som enkeltpersoner.
Undue infringements of our civil liberties make us less secure as individuals.
EU står først og fremmest for demokrati, retsstatsprincipper, pluralisme og borgerrettigheder.
The European Union stands above all for democracy and the values enshrined in the rule of law, pluralism and civil liberties.
borgerrettigheder (også: borgerlige rettigheder)
Fru formand, udvidelse betyder arbejde for fred, stabilitet og borgerrettigheder.
Madam President, enlargement is work on behalf of peace, stability and civil rights.
Det stiller krav om medbestemmende borgerrettigheder, om horisontal politisk ansvarlighed.
It makes the demand of participatory civil rights, of horizontal political accountability.
Alle disse såkaldte hindringer udgør væsentlige borgerrettigheder.
All these so-called obstacles represent substantial civil rights.

Eksempelsætninger "borgerrettigheder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFru formand, udvidelse betyder arbejde for fred, stabilitet og borgerrettigheder.
Madam President, enlargement is work on behalf of peace, stability and civil rights.
DanishI henhold til FN-pagten er uafhængighed en af de ukrænkelige borgerrettigheder.
According to the UN Charter, autonomy is one of the inalienable civil rights of peoples.
DanishDette sker ikke blot ved fastlæggelse af en række borgerrettigheder i traktaten.
This is not only done by legislating for a number of citizenship rights through a Treaty.
DanishDet er et krav, der drejer sig om lige muligheder, borgerrettigheder og demokrati.
This is a requirement of equal opportunities, citizenship and democracy.
DanishMan behøver jo ikke at spørge det, hvis det ikke har nogen mening om borgerrettigheder!
It has no need to be consulted if it has no opinion on civil rights!
DanishFru Schroedter, i Maltas forfatning anerkendes alle fundamentale rettigheder og borgerrettigheder.
There was a lot of talk nine months ago but since then no more has been heard.
DanishDet stiller krav om medbestemmende borgerrettigheder, om horisontal politisk ansvarlighed.
It makes the demand of participatory civil rights, of horizontal political accountability.
DanishDet vil være et alvorligt indgreb i folks ret til privatliv og de grundlæggende borgerrettigheder.
This would be a gross abuse of people's right to privacy and of basic civil liberties.
DanishUberettiget krænkelse af vores borgerrettigheder får os til at føle os mindre sikre som enkeltpersoner.
Undue infringements of our civil liberties make us less secure as individuals.
DanishKommissionen vil give borgerrettigheder og politikken mod forskelsbehandling topprioritet.
This debate enables us to move from words to substance, and about substance no doubts are allowed.
DanishMisbrug vil undergrave de borgerrettigheder, som vi oprindeligt satte os for at forsvare.
The Århus agreement is an important part of viable democracy.
DanishAlle disse såkaldte hindringer udgør væsentlige borgerrettigheder.
All these so-called obstacles represent substantial civil rights.
DanishVi vil ikke kun have flødeskum til kaffen, vi vil have borgerrettigheder.
It is not whipped cream we want, it is citizens ' rights.
DanishFlorio, er, hvad enten de er hellige eller ej, under alle omstændigheder borgerrettigheder.
Consumers ' interests and consumers ' rights, Mr Florio, whether sacrosanct or not, are still citizens ' rights.
DanishFru formand, menneske- og borgerrettigheder er ikke principper, som kan tilpasses efter forholdene og behov.
Madam President, human rights and citizens ' rights are not principles that are infinitely variable.
DanishVigtigst af alt støttede vi demonstranterne, som udøvede deres borgerrettigheder på Oktoberpladsen.
Most importantly, we supported the demonstrators who were exercising their rights as citizens in October Square.
DanishÆrede hr. formand, retten til at modtage og sende post hører i et civiliseret land til de centrale borgerrettigheder.
Mr President, the right to receive and send mail is an essential civil right in any civilized state.
DanishRetssystem, borgerrettigheder, friheder og værdier i Den Europæiske Union og Macao er ens.
The legal system, the rights of citizens, freedoms and values are similar in the Member States of the European Union and Macao.
Danish- Hr. formand, mine damer og herrer, Parlamentet har diskuteret en lang række betænkninger om borgerrettigheder.
Finally, the same can be said of the European charters, which our Parliament has fortunately just rejected.
DanishEU står først og fremmest for demokrati, retsstatsprincipper, pluralisme og borgerrettigheder.
The European Union stands above all for democracy and the values enshrined in the rule of law, pluralism and civil liberties.