Dansk-engelsk oversættelse af "bortfald"

DA

"bortfald" engelsk oversættelse

DA

bortfald {et}

volume_up
bortfald
bortfald
bortfald (også: ophævelse)
bortfald
bortfald (også: forsvinden)

Eksempelsætninger "bortfald" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn sådan forenkling kan omfatte gradvis bortfald af den nuværende korrektionsmekanisme.
This simplification could include the gradual elimination of the existing correction mechanism.
DanishI alt for mange tilfælde er denne proces ganske enkelt blevet sidestillet med et bortfald af strukturer.
Far too often this process was simplistically associated with the dismantling of structures.
DanishDet kan ikke skjules, at det uforudsete bortfald af den eksterne assistance, som jeg har omtalt, har været en følelig åreladning.
There is no denying the fact that the loss of the outside assistance which I referred to before was painful.
DanishMan kunne også iværksætte en ansporende skattepolitik med lave afgifter og bortfald af disse ved oprettelsen af arbejdspladser.
A stimulating fiscal policy, with charges reduced and abolished for the creation of jobs, needs to be implemented.
DanishEn analyse har vist, at dette resulterer i et stort bortfald af arbejdspladser i en samlet størrelsesorden på 50.000 i hele EU.
A study has shown that this will result in a great many jobs, about 50 000 altogether, being lost throughout the EU.
DanishOvertrædelse bør medføre sanktioner, der i alvorligste fald kan betyde suspendering fra ansættelsen eller bortfald af tilladelsen.
Infringements should result in sanctions amounting if necessary to the suspension or revocation of the operating licence.
DanishI dette foreløbige forslag til budget er der ikke spor af en eventuel udligning for det indkomsttab, som den grønne ecus bortfald vil medføre.
There is no trace of any compensation for the loss of income associated with the green ECU in the budget pre-draft.
DanishI den sammenhæng understreges behovet for at fjerne eller mindske tendensen til bortfald af told i punkt 14 i betænkningen af McCartin.
In this respect, paragraph 14 of Mr McCartin's report underlines the need to eliminate or reduce the current trend towards doing away with tariffs.
DanishAlene et bortfald af handelshindringer betyder 450 millioner euro pr. år, det vil sige, at hver enkelt østriger investerer 28 euro pr. år i udvidelsen.
The removal of barriers to trade alone amounts to EUR 450 million per annum, meaning that every Austrian is investing EUR 28 per annum in enlargement.
DanishHvad angår bortfald på grund af strejke, burde kravet om strejkevarsel give selskaberne mulighed for at reagere i tide og fortsat være bundet af forordningens bestemmelser.
Furthermore, as Vice-Chairman of the ‘ Handicap’ Intergroup, I am glad that Article 11 refers to giving priority treatment to persons with reduced mobility.
DanishDer findes her ganske tungtvejende betænkeligheder, især vedrørende ændringsforslag 4, bortfald af selvrisiko, og 5, udvidelse af forældelsesfristen til 20 år.
We have very grave reservations, especially concerning Amendment No 4, which drops the retention provision, and Amendment No 5, which extends the expiry date to 20 years.
DanishSocialdemokraterne i Tyskland har endog vendt sig imod, at der kunne finde en forhøjelse sted fra 15 % til 16 %, og de anser så nok et bortfald af maksimumsgrænserne for helt forkert.
The German Social Democrats have even objected to the possibility of an increase from 15 % to 16 % and they certainly consider it totally wrong to cease to apply the ceiling rates.