Dansk-engelsk oversættelse af "bortfalde"

DA

"bortfalde" engelsk oversættelse

DA

bortfalde {verbum}

volume_up
bortfalde
Dermed bør ændringsforslag 47 egentlig bortfalde.
I assume that Amendment No 47 now lapses.
I alt er der stillet 33 kompromisændringsforslag, hvorved de fleste ændringsforslag fra Miljøudvalget kan bortfalde.
A total of 33 compromise amendments have been tabled, as a result of which most amendments tabled by the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy can lapse.
Derfor modsætter jeg mig kraftigt, at de to øvrige ændringsforslag, altså også vores ændringsforslag 18, skal bortfalde, hvis ændringsforslag 14 vedtages.
For this reason, I strongly contest that the adoption of Amendment No 14 should cause the other two, including our Amendment No 18, to lapse.

Eksempelsætninger "bortfalde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSå kan også de indvendinger bortfalde, som nogle medlemsstater stadig giver udtryk for.
Objections which are still being raised by some Member States will then become redundant.
DanishAuktionshusenes bekymringer går på, at maksimalbeløbet på 12.500 euro skal bortfalde.
The auction houses are concerned because the maximum amount of EUR 12 500 is no longer to apply.
DanishDe vil ikke bortfalde som følge af vedtagelsen af disse to punkter.
They will not fall as a result of the adoption of these two paragraphs.
DanishI henhold til ændringsforslag 97 skal peergruppeevaluering bortfalde for at få en enklere procedure.
Amendment No 97 is to remove peer review in order to simplify the procedure.
DanishTil sidst vil jeg sige, at artikel 35 får artikel 17 til at bortfalde, såfremt den bliver vedtaget.
Finally, should Amendment No 35 be adopted, it will cause No 17 to fall.
DanishKommissionen vil lade en af delene af denne aftale bortfalde.
The Commission wants to revoke one of the components of this agreement.
DanishDet kan ikke nægtes: Der findes ikke noget retsgrundlag, og det bevirker, at denne reserve skal bortfalde.
There is no denying it: there is no legal basis here, and as a result the reserve must go.
DanishHr. formand, jeg er enig i, at ændringsforslag 2 ikke skal bortfalde.
Mr President, I agree that Amendment 2 does not fall.
DanishVi vil lade en række afsnit bortfalde gennnem ændringsforslag.
We shall table amendments to delete a number of paragraphs.
DanishJeg gik derfor logisk frem og fremlagde et ændringsforslag om at lade artikel 154 bortfalde.
So I followed the logic of the argument and tabled an amendment suggesting that Rule 154 should be deleted.
DanishVed den reform, der skal gennemføres senere, skulle disse generelle bestemmelser i forvejen bortfalde.
In the reform to be carried out at a later date these general provisions should be omitted anyway.
DanishKort sagt, som konjunkturinstrument eller som instrument til at forhøje skatteindtægterne vil momsen bortfalde.
In short, VAT will cease to be an economic instrument or a means of increasing tax revenue.
DanishVed revisionen af det agromonetære system bør muligheden for national kompensation bortfalde.
With the review of the agri-monetary system, the possibility of national compensation must therefore disappear.
DanishSom følge heraf har Rådet ladet den negative reserve bortfalde, der var opført i det foreløbige budgetforslag.
Consequently, the Council deleted the negative reserves written into the preliminary draft budget.
DanishHr. formand, min gruppe mener ikke, at dette ændringsforslag skal bortfalde, selv om ændringsforslag 24 bliver vedtaget.
Mr President, my group believes that this amendment should not fall even if Amendment No 24 is adopted.
DanishHvis en sådan forpligtelse ikke overholdes af et multinationalt selskab, skal al støtte fra Den Europæiske Union bortfalde.
If it did not respect this commitment, the multinational would receive no more aid from the European Union.
DanishDermed bør ændringsforslag 47 egentlig bortfalde.
DanishJeg mener, at registeret skal bortfalde.
I think that we should do away with the register.
DanishHverken Kommissionen eller finansministrene vedtog vores forslag om at lade 2 og 20 cent-euroen bortfalde.
Neither the Commission nor the finance ministers agreed at the time with our proposal that the 25 cent piece should be dropped.
DanishSåledes vil den særlige procedure i henhold til det ottende direktiv bortfalde ved overgangen til den endelige momsordning.
And so, the whole of the detailed procedure provided for under the Eighth Directive is destined to become obsolete.