Dansk-engelsk oversættelse af "bortset fra"

DA

"bortset fra" engelsk oversættelse

EN
EN
DA

bortset fra {præposition}

volume_up
bortset fra (også: undtagen, på nær)
Egentlig slet ingenting, bortset fra at det er forbundet med at give penge ud.
Nothing, actually, except that expenditure of money is associated with it.
Dette initiativ dækker alle institutioner og organer bortset fra Rådet og Kommissionen.
The initiative covers all institutions and bodies except the Council and Commission.
I alle Europas lande bortset fra Sverige er arbejdsløshedsprocenten højest for kvinder.
The unemployment rate is higher among women in all European countries except Sweden.

Eksempelsætninger "bortset fra" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishbortset fra nærhedsprincippet, som vi alle respekterer, er det sagens kerne.
So, apart from the subsidiarity which each of us respects, it is about that.
DanishVi er negativt indstillet over for det bortset fra i specielle tilfælde.
We take a negative view of this with the exception of certain special instances.
DanishVed De, hvad der er lykkedes for os med Sokrates bortset fra det indholdsmæssige?
Do you know what we have achieved with Socrates, quite apart from the tangible results?
DanishJeg stemmer for forslag 16 bortset fra ordene " via systemet for hurtig varsling ".
I support Amendment No 16 without the words " by means of the early warning system ".
DanishHelt bortset fra Deres personlige helbredsproblemer handler det om høflighed.
Quite apart from your personal health problems, it is a matter of courtesy.
DanishBortset fra spørgsmålet om Tyrkiet er det hele udvidelsesprocessen, der er på spil.
Aside from the case of Turkey, it is the entire enlargement process that is at stake.
DanishHans kontor er det mindste ombudsmandskontor af i Europa, bortset fra Maltas.
His office is the smallest ombudsman's office of any in Europe, save Malta.
DanishEgentlig slet ingenting, bortset fra at det er forbundet med at give penge ud.
Nothing, actually, except that expenditure of money is associated with it.
DanishMen bortset fra disse to kritikpunkter vil vi støtte McCartin-betænkningen.
But apart from those two criticisms, our side will be supporting the McCartin report.
DanishBortset fra at det ikke kun drejer sig om økonomi og ikke kun om kultur.
Apart from the fact that it not only involves economics and not only culture.
DanishDette initiativ dækker alle institutioner og organer bortset fra Rådet og Kommissionen.
The initiative covers all institutions and bodies except the Council and Commission.
DanishI alle Europas lande bortset fra Sverige er arbejdsløshedsprocenten højest for kvinder.
The unemployment rate is higher among women in all European countries except Sweden.
DanishDer er ikke sket noget konkret i mange år, bortset fra spørgsmålet om Kaliningrad.
Nothing concrete has been achieved for several years, apart from the Kaliningrad question.
DanishBortset fra nogle beklagelige episoder er våbenhvilen blevet overholdt.
The ceasefire has, notwithstanding some deplorable incidents, been respected.
DanishHvad kan chartret i denne form tilføje bortset fra temmelig stor forvirring?
So what can a Charter of this kind bring to the situation, apart from serious confusion?
DanishMen hvad er EU-penge bortset fra EURO ' en, som vi skal til at indføre.
What is European money - apart from the euro that we are about to introduce?
DanishIkke noget, synes jeg, bortset fra naturligt forekommende mineraler og opløste stoffer.
Nothing, in my view, apart from naturally occurring minerals and dissolved substances.
DanishBortset fra det, fru Breyer, er næsten alt det, De ellers har sagt, indholdsmæssigt forkert!
Other than that, Ms Breyer, almost everything you said was factually incorrect.
DanishFor at opnå en strukturel forbedring er der bortset fra hjælp brug for et godt handelssystem.
For structural improvement, a sound trade system, in addition to aid, is vital.
DanishVi tilslutter os hans betænkning, bortset fra det punkt, fru Thyssen tog op.
We find ourselves in agreement with his report, except for the point raised by Mr Thyssen.

Lignende oversættelser "bortset fra" på engelsk

fra præposition
English
gå ud fra verbum
vælge fra verbum
hvor ... fra adverbium
koble fra verbum
melde fra verbum
hælde fra verbum
English
tage modet fra verbum
udgå fra verbum
English
tale fra verbum
vænne fra verbum
English
bortset fra det adverbium
hoppe fra verbum
English