Dansk-engelsk oversættelse af "bosætte sig"

DA

"bosætte sig" engelsk oversættelse

DA

bosætte sig {verbum}

volume_up
bosætte sig (også: afregne)
Vi venter med stor utålmodighed på, at baronessen skynder sig at modtage de flere tusinde flygtninge fra Sangatte, som ønsker at bosætte sig i England.
We are greatly looking forward to seeing Baroness Ludford welcome with open arms the several thousand refugees from Sangatte who are hoping to settle in England.

Eksempelsætninger "bosætte sig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe skal have bedre muligheder for at flytte og udvidet ret til at bosætte sig i et andet land.
They are to be given better opportunities to move and an extended right to take up residence in other countries.
DanishJeg, og jeg tror også vores gruppe, forestiller os et Europa, hvor alle frit kan rejse og bosætte sig.
I, and I think my group as well, envision a Europe where everyone can travel freely and can reside freely.
DanishDer er også behov for konkrete skridt til at styrke borgernes ret til frit at flytte og bosætte sig overalt i EU.
We also need tangible progress on the rights of EU citizens to move freely and reside elsewhere.
DanishDet er jo som følger: Der er kun fri bevægelighed for den, der kan bosætte sig, hvor han vil, og udøve sit erhverv.
For surely the truth is this: freedom of movement has to mean freedom to reside and work in the place of one's choice.
DanishFor dem, som ikke har en fast indkomst eller på anden måde bliver forsørget, er retten til at bosætte sig desuden næsten lig nul.
For those who do not have a secure income or other means of support, the right of residence is almost nil.
DanishMan skal kunne vælge at bo og arbejde i forskellige lande samt vælge i hvilket land, man vil bosætte sig i længere eller kortere tid.
People can live and work in different countries and decide in which country they want to live, in the long or short term.
DanishFlygtningene skal have lov til at vende hjem på vilkår, som gør dem i stand til at bosætte sig igen, helst som angivet i den økonomiske 20-punktspakke.
Refugees must be allowed to return on terms which enable them to resettle, preferably those of the 20-point economic package.
DanishDer er i dag mange arbejdere, som arbejder på korttidskontrakter i andre medlemsstater, og som slet ikke får ret til at bosætte sig.
Nowadays, there are many workers who are sent on short-term contracts to work in other Member States and who do not receive any right of residence at all.
DanishI denne sammenhæng vil jeg yderligere pointere, at retten til fri bevægelse på arbejdsmarkedet og retten til at bosætte sig ikke er den samme sag.
In this connection, I would also point out that the right to move within the labour market and the right of residence are not the same thing.
DanishMen kun på det Vilkår vil Mændene føje os og bosætte sig hos os så vi kan blive eet Folk at alle af Mandkøn hos os lader sig omskære således som de er omskårne.
Only herein will the men consent unto us for to dwell with us, to be one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised.
DanishHeller ikke må I tage mod Sonebøde således at den der er tyet til sin Tilflugtsby før Ypperstepræstens Død kan vende tilbage og bosætte sig i Landet.
And ye shall take no satisfaction for him that is fled to the city of his refuge, that he should come again to dwell in the land, until the death of the priest.
DanishVi venter med stor utålmodighed på, at baronessen skynder sig at modtage de flere tusinde flygtninge fra Sangatte, som ønsker at bosætte sig i England.
We are greatly looking forward to seeing Baroness Ludford welcome with open arms the several thousand refugees from Sangatte who are hoping to settle in England.
DanishFri bevægelighed og retten til frit at bosætte sig i Unionen er den af de fire grundlæggende friheder, som det synes at tage lang, lang tid at gennemføre.
Of the four fundamental freedoms, it is the freedom of movement and the right to reside anywhere in the Union which are really taking a long, long time to introduce.
DanishMen Josef lod sin Fader og sine Brødre bosætte sig og gav dem Jordegods i Ægypten i den bedste Del af Landet i Landet Rameses som Farao havde befalet.
And Joseph placed his father and his brethren, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh had commanded.
DanishTraktatens påstand om, at enhver borger skal have ret til frit at bevæge og bosætte sig inden for medlemsstaternes grænser, er stadig langt fra virkeligheden.
The Treaty statement that every citizen should have the right to move and reside freely within the territory of Member States and the reality are still far apart.
DanishOg Assyrerkongen bød: "Lad en af de Præster jeg førte bort derfra drage derhen lad ham drage hen og bosætte sig der og lære dem hvorledes Landets Gud skal dyrkes!
Then the king of Assyria commanded, saying, Carry thither one of the priests whom ye brought from thence; and let them go and dwell there, and let him teach them the manner of the God of the land!
DanishSammenfattende kan det siges, at den fornyelse og den væsentlige forbedring, som dette forslag rummer, består i, at fastboende udlændinge får ret til at bosætte sig i en anden medlemsstat.
Finally, the innovation and the considerable added value of this proposal lie in the right granted to holders of long-term resident status to move to another Member State.
DanishSusaniterne Dehaviterne Elamiterne og de andre Folk som den store og navnkundige Asenappar havde ført bort og ladet bosætte sig i Samarias Byer og andensteds hinsides Floden og så videre.
And the rest of the nations whom the great and noble Asnapper brought over, and set in the cities of Samaria, and the rest that are on this side the river, and at such a time.
DanishDet betyder, at folk kan bosætte sig i Malmø og få adgang til sygehusvæsen, børnepasningsordninger, uddannelse og alt muligt andet, samtidig med at de skal betale hele deres skat til den danske stat.
This means that people can take up residence in Malmö and have access to health care, child care, education and everything else, at the same time as paying all their tax to the Danish State.

Lignende oversættelser "bosætte sig" på engelsk

sig pronomen
undre sig verbum
gifte sig verbum
nærme sig verbum
bøje sig verbum
opføre sig verbum
klare sig verbum
English
vægre sig verbum
English
opholde sig verbum
English
befinde sig verbum
English
rådføre sig verbum
English