Dansk-engelsk oversættelse af "bosiddende"

DA

"bosiddende" engelsk oversættelse

DA

bosiddende {adjektiv}

volume_up
bosiddende (også: bosat, fastboende)
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Can I apply to become a permanent resident?
Begrænsningen til kun at omfatte forbrugere, der er bosiddende i EU, som Parlamentet kritiserede under førstebehandlingen, er faldet væk.
The restriction to consumers 'resident in the territory of the Community ', criticised by Parliament at first reading, has been dropped.
Han betragtes heller ikke som hjemmehørende i disse områder, såfremt han på noget tidspunkt har været regelmæssigt bosiddende i Det Forenede Kongerige i fem år.
Nor shall he be so regarded if he has at any time been ordinarily resident in the United Kingdom for five years.

Eksempelsætninger "bosiddende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet skal gælde for alle, som er lovligt bosiddende hos os.
It must extend to absolutely everyone who lives in or lawfully visits our countries.
DanishDet er et mål for Lissabon-processen at øge andelen af de bosiddende kvinder blandt de erhvervsaktive.
One of the goals of the Lisbon Process is to increase the number of women in the workforce.
DanishJeg bekymrer mig om mine europæiske medborgere bosiddende på Det Forenede Kongeriges øer.
Mr President-in-Office, ladies and gentlemen, I am concerned for my fellow-Europeans in the British Isles.
DanishKan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
DanishKlare kort over farezoner, som angiver særlige risici for de bosiddende, udgør et fornuftigt supplement til lovgivningen.
Clear danger maps, which identify the special risks to residents, constitute a sound addition to this legislation.
DanishJeg er bosiddende i - jeg vil kalde det - en baskisk euroby, midt på en grænse, i hjørnet ved San Sebastián-Bayonne.
I would say that I live in a Basque Euro-city, straddling a national frontier, on the main road from San Sebastián to Bayonne.
DanishLad os overlade udenrigspolitik på højt niveau til den højtstående repræsentant, hvor end han eller hun måtte være bosiddende fremover.
Let us leave high level foreign policy to the High Representative, wherever he or she has her home in the future.
DanishHan betragtes heller ikke som hjemmehørende i disse områder, såfremt han på noget tidspunkt har været regelmæssigt bosiddende i Det Forenede Kongerige i fem år.
Nor shall he be so regarded if he has at any time been ordinarily resident in the United Kingdom for five years.
DanishBegrænsningen til kun at omfatte forbrugere, der er bosiddende i EU, som Parlamentet kritiserede under førstebehandlingen, er faldet væk.
The restriction to consumers 'resident in the territory of the Community ', criticised by Parliament at first reading, has been dropped.
DanishFor nærværende er tyrkisk-cypriotiske eksportører, der er bosiddende på Nordcypern, blevet pålagt at benytte stempler fra Den Tyrkiske Republik Nordcypern.
At present, Turkish Cypriot exporters based in Northern Cyprus are required to use the stamp of the Turkish Republic of Northern Cyprus.
DanishValg, uanset art, som udelukker omkring halvdelen af den oprindeligt bosiddende befolkning fra at deltage, må ikke blot fordømmes folkeretligt.
Elections, of whatever nature, which exclude half the original residents from taking part, must be condemned under international law and on principle.
DanishAlt det, der kræves af vore virksomheder, som er bosiddende i det indre marked, skal også gælde i forbindelse med import, i modsat fald har vi at gøre med en halv løsning.
Everything required of the enterprises based in our single market must also apply to imports, otherwise we are talking about half measures.
DanishDet tredje problem gør opmærksom på den kriminelle organiserede ulovlige indvandring, og endelig er der det fjerde problem, som vedrører lovligt bosiddende indvandreres status.
The third point highlights the problem of the illegal immigration networks, whilst the fourth deals with the statute for legal immigrants.
DanishHr. formand, jeg vil komme ind på tre punkter, nemlig enstemmighedsspørgsmålet, nævnelsen af Gud og kristendommen samt de mindretal, der tradionelt er bosiddende i EU.
Mr President, I would like to focus on three points: the question of unanimity, the reference to God and Christianity and traditionally resident minorities.
DanishNår en udlænding, der er lovligt bosiddende i en medlemsstat, er indehaver af en opholdstilladelse, der gælder i et år, bør retten til familiesammenføring følge automatisk.
When a foreigner legally resident in a Union Member State holds a residence permit valid for one year, the right to family reunification should be automatic.
DanishHvor længe kan vi vedblive med at tale om opbygningen af et Europa, der udelukker mellem 15 og 17 millioner mennesker, der er bosiddende i Europa, men er tredjelandsstatsborgere?
How long can we go on talking about a European construction process that excludes those 15 to 18 million residents of Europe who are nationals of third countries?
DanishDette har særlig stor betydning, fordi stadig flere mennesker færdes på tværs af stadig flere grænser og stadig oftere fører bil i andre lande end det, hvori de selv er bosiddende.
This is of particular importance as people travel across ever more borders and more frequently drive in countries other than the country in which they themselves live.
DanishTakket være de nye bestemmelser, som vi nu skal vedtage, vil et offer, der er bosiddende i et andet land, fremover kunne forsvare sine interesser via sin egen forbrugerorganisation.
Thanks to these new measures we are going to vote for, a victim living in another country will now be able to defend his interests through his own consumer organization.
DanishSom regel drejer de andragender, vi modtager, sig om, at medlemsstaterne ikke i tilstrækkelig grad gennemfører fællesskabslovgivningen, og dette er til skade for borgere og bosiddende i Unionen.
Our petitions usually deal with the fact that Member States do not implement European Community rules, regulations and laws properly to the detriment of citizens and residents.
Danish- den forpligter medlemsstater, hvor den dømte person er bosiddende, til at anerkende et forbud udstedt i en anden medlemsstat og til at håndhæve dette forbud inden for deres eget område;
- it requires Member States where the convicted person is resident to recognise a prohibition issued in another Member State and to enforce that prohibition within their own territory;