Dansk-engelsk oversættelse af "brændende"

DA

"brændende" engelsk oversættelse

DA

brændende {adjektiv}

volume_up
brændende (også: passioneret)
Værer ikke lunkne i eders Iver; værer brændende i Ånden; tjener Herren;
Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
Denne var undervist om Herrens Vej og brændende i Ånden talte og lærte han grundigt om Jesus skønt han kun kendte Johannes's Dåb.
This man was instructed in the way of the Lord; and being fervent in the spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John.
brændende (også: flammende, fyrig, hidsig, intens)
men en frygtelig Forventelse at Dom og en brændende Nidkærhed som skal fortære de genstridige.
But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries.
brændende (også: flammende)
brændende
volume_up
fervid {adj.} [bogst.]

Eksempelsætninger "brændende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBlot ni projekter, så jeg spørger mig selv, hvorfor De forsvarer dem så brændende.
Your proposal reduces human embryos to the level of a biological raw material.
DanishVi vil få lejlighed til at tale om fællesskabsløsninger på dette brændende problem.
We shall have an opportunity to discuss Community solutions to this burning issue.
DanishDet, vi vil huske, er billederne på vores fjernsynsskærme af brændende lig.
What will remain with us is the sight on our TV screens of the burning pyres.
DanishHr. formand, der er brug for instrumenter til løsning af dette brændende problem.
Mr President, we need the right tools to solve this delicate problem.
Danish14 kurdere blev kvalt i lastrummene på en brændende færge i Patras.
Fourteen Kurds died of asphyxiation in the hold of a burning ship in Patras.
Danishmen mod sig selv har han rettet de dræbende Våben gjort sine Pile til brændende Pile.
Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood.
DanishParlamentet ønsker brændende en aftale, men vores vilkår har ikke ændret sig og vil ikke ændre sig.
This House badly wants a deal, but our terms have not changed and will not change.
DanishHan var det brændende og skinnende Lys og I have til en Tid villet fryde eder ved hans Lys.
He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.
DanishVærer ikke lunkne i eders Iver; værer brændende i Ånden; tjener Herren;
Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
DanishI år er spørgsmålet om GMO ' er et brændende og kontroversielt emne.
This year the issue of GMs is hotly topical and controversial.
DanishI Norden findes der også insekter, der skal bruge brændende myretuer for at kunne forplante sig.
In the Nordic countries, there are also insects which need burning ant hills in order to breed.
DanishDet værste var ikke de brændende cigaretter og de elektriske stød.
The worst was not the cigarette burns or electric shocks.
DanishHar vi formået at skabe det mangfoldighedens Europa, folket så brændende ønsker?
Have we managed to establish the Europe of diversities which the peoples of our countries are hoping and praying for?
Danishmen en frygtelig Forventelse at Dom og en brændende Nidkærhed som skal fortære de genstridige.
But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries.
DanishJeg ville brændende ønske, at vores Europa-Parlament gik i gang med at fremme sådanne forslag.
I would genuinely like to see the European Parliament committing itself to promoting this type of proposal.
DanishEt andet brændende spørgsmål drejer sig om udvidelsen af Unionen.
Another issue alive is that of enlarging the Union.
DanishJeg husker tydeligt de enorme ligbål med brændende dyr.
I well remember the huge funeral pyres of burning animals.
DanishKongen sad i Vinterhuset med et brændende Kulbækken foran sig;
Now the king sat in the winterhouse in the ninth month: and there was a fire on the hearth burning before him.
DanishEders Lænder være omgjordede og eders Lys brændende!
Let your loins be girded about, and your lights burning;!
DanishI ere jo ikke komne til en håndgribelig og brændende Ild og til Mulm og Mørke og Uvejr
For ye are not come unto the mount that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness, and darkness, and tempest,