Dansk-engelsk oversættelse af "brændstofforbrug"

DA

"brændstofforbrug" engelsk oversættelse

DA

brændstofforbrug {et}

volume_up
brændstofforbrug
Jeg er overbevist om, at diskussionen om personbilers brændstofforbrug kan føres offensivt.
A pro-active approach to the question of fuel consumption can pay dividends.
Det betyder, at vi må se på ny teknologi med hensyn til udstødning og brændstofforbrug.
That means we need to look at new technologies in the field of emissions and fuel consumption.
Vi skal finde alle mulige midler, hvormed vi kan reducere bilernes brændstofforbrug.
We must find all possible means by which we can reduce car fuel consumption.

Eksempelsætninger "brændstofforbrug" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi skal finde alle mulige midler, hvormed vi kan reducere bilernes brændstofforbrug.
We must find all possible means by which we can reduce car fuel consumption.
DanishJeg er overbevist om, at diskussionen om personbilers brændstofforbrug kan føres offensivt.
A pro-active approach to the question of fuel consumption can pay dividends.
DanishDet betyder, at vi må se på ny teknologi med hensyn til udstødning og brændstofforbrug.
That means we need to look at new technologies in the field of emissions and fuel consumption.
DanishDet er langt mere velkendt, at anlæggene forøger bilens brændstofforbrug.
In our opinion, consumer safety is a very high priority.
DanishJeg tror mere på en udvikling hen imod et lavere brændstofforbrug ved hjælp af økonomiske styremidler.
I have more faith in progress towards lower use of fuel with the help of fiscal incentives.
DanishVi mener, at dette perspektiv mangler i betænkningens krav om et lavere brændstofforbrug.
We think that this perspective is missing in relation to the requirement for lower fuel use in the report.
DanishBilindustrien kan komme til at udvikle bedre og mere avancerede motorer med mindre brændstofforbrug.
The motor industry will be able to develop better and more advanced engines, which will use less fuel.
DanishVi stiller også krav til bilernes brændstofforbrug - og det med rette.
People are rightly calling for motorists to moderate their fuel consumption, but consider the following scenario.
DanishDe forslag, som Parlamentet har fremsat om personbilers brændstofforbrug, er efter min opfattelse urealistisk skrappe.
The proposal put forward by Parliament on the use of fuel in private cars is, in my opinion, unrealistically tough.
DanishI det andet direktiv har man til hensigt at fremme biobrændstoffer for at øge deres andel af det samlede brændstofforbrug væsentligt.
The aim in the other directive is to promote biofuels in order to build up their share in overall fuel consumption to a marked degree.
DanishDet vil i stedet hjælpe industrien til at være langt fremme, når det handler om at begynde at producere miljøvenlige biler med et beskedent brændstofforbrug.
They will instead help industry to be in the vanguard of eventually producing environmentally friendly and more fuel-efficient cars.
DanishDet ville sætte en prisseddel på CO2 og fremme innovationen, især når det gælder mere effektive motorer og et mere energivenligt og bedre brændstofforbrug.
This would give C02 a price tag and promote innovation, particularly more efficient engines and more economical and better use of fuel.
DanishForbedringer af lufttrafikstyringen kunne reducere det gennemsnitlige brændstofforbrug med mellem 8 og 18 % med et heraf følgende fald i alle motoremissioner.
Improvements in air traffic management could reduce average fuel burn by between 8 % and 18 %, with resultant decreases in all engine emissions.
DanishEt mindre brændstofforbrug vil betyde færre udgifter for forbrugerne, mindre forurening og et mindre udslip af CO2, den luftart, der først og fremmest ændrer klimaet.
Lower consumption means lower spending for consumers, less pollution and less CO2 emissions - the main gas responsible for climate change.
DanishDe seneste års teknologiske udvikling har, sammen med anvendelsen af økonomiske styremidler, gjort det muligt kraftigt at nedbringe det gennemsnitlige brændstofforbrug.
Technical development in recent years together with the use of fiscal incentives has enabled large reductions in average fuel use to be made.
DanishVed forslaget udvides anvendelsesområdet for de nuværende direktiver 70 / 156 / EØF og 80 / 1268, hvad angår måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug.
The proposal extends the scope of existing Directives 70/ 156/ EEC and 80/ 1268 as regards the measurement of carbon dioxide emissions and fuel consumption.
DanishVi mener, at forbrugerne skal informeres systematisk og uden unødig forsinkelse om nye personbilers brændstofforbrug og udledning af kuldioxid.
We consider that consumers should be informed systematically and without unnecessary delays about the fuel consumption and carbon dioxide emissions of new private cars.
DanishKære kollega Lange, tag mig det ikke ilde op, at jeg hertil også regner dette krav om benzin- og brændstofforbrug ved ekstra varmeanlæg og klimaanlæg.
Mr Lange, I hope you will not take offence if I say that this request regarding petrol and fuel consumption in independent vehicle heaters and air-conditioning units is one of these.
DanishJeg håber, at måling af disse køretøjers brændstofforbrug og CO2-emissioner vil give os mulighed for at udarbejde foranstaltninger, der forbedrer køretøjernes effektivitet på disse områder.
I hope that by measuring the fuel consumption and carbon dioxide in these vehicles we will be able to develop possible measures to improve vehicle performance in these areas.
DanishFor at sikre EU-typegodkendelse af lette erhvervskøretøjer vil direktivet omfatte et krav om, at køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug fremover skal kontrolleres.
In order to secure an EU type approval for light commercial vehicles, the Directive will include a requirement that in the future vehicles be tested for carbon dioxide emissions and fuel consumption.