Dansk-engelsk oversættelse af "bred"

DA

"bred" engelsk oversættelse

EN
EN

"to breed" dansk oversættelse

DA

bred {adjektiv}

volume_up
bred (også: rummelig)
Kommissionen ønsker en så bred og repræsentativ høring som mulig.
The Commission is in favour of as wide and as representative a consultation as possible.
Vores fælles reaktion på epidemien må også være tilstrækkelig bred og fair.
Our joint response to the epidemic must also be sufficiently wide and fair.
Jeg forventer, at det også vil medvirke til at stimulere en bred debat om spørgsmålet.
I expect that it will also have the effect of stimulating a wide debate on the issue.
Der er bred enighed mellem institutionerne om centrets indledende arbejdsområde.
There is broad agreement between the institutions on the initial scope of the centre.
Endelig var der bred tilslutning til tankerne om at afholde en Balkan-konference.
Finally, there was also broad agreement on the idea of a conference on the Balkans.
Der er bred tilslutning i Libanon til denne nye styrkede forbindelse med Europa.
There is broad support in Lebanon for this new strengthened relationship with Europe.
EN

to breed [bred|bred] {verbum}

volume_up
to breed (også: to grow, to raise, to beget)
With regard to land-based food chains, we have to sow and breed as well as harvest and process.
Når det gælder de landbaserede fødekæder, må vi så og avle såvel som høste og forarbejde.

Eksempelsætninger "bred" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet fremgår tydeligt af reaktionerne på den, at der er bred tilslutning til den.
It is evident from the responses to it that it enjoys very widespread approval.
DanishJeg håber, at mine ændringsforslag får bred støtte blandt Parlamentets medlemmer.
I hope that I will have wide support from Members of this House for my amendments.
DanishDer er i Parlamentet bred enighed om vigtigheden af en alternativ energipolitik.
The importance of alternative energy policy is widely accepted in this House.
DanishJeg tror, at der også i salen hersker en bred enighed om denne betænknings niveau.
I believe that here in the Chamber too there is broad agreement on this report.
DanishEndelig var der bred tilslutning til tankerne om at afholde en Balkan-konference.
Finally, there was also broad agreement on the idea of a conference on the Balkans.
DanishDen demografiske udvikling skal imødegås af en bred politisk front allerede nu.
Demographic development must be tackled on a broad political front right now.
DanishEuropa råder over en bred, farverig buket af muligheder for individuelt samarbejde.
Europe has at its disposal a broad panoply of individual forms of cooperation.
DanishDer er bred enighed mellem institutionerne om centrets indledende arbejdsområde.
There is broad agreement between the institutions on the initial scope of the centre.
DanishDen europæiske forfatning skal være resultatet af en bred diskussion i alle landene.
A European constitution must be the outcome of a broad debate in every country.
DanishKløften mellem forskning, innovation og lanceringen af nye produkter er for bred.
The gulf between research, innovation and the launching of new products is too wide.
DanishDer er i dag bred enighed om en bæredygtig udvikling i EU ' s forskellige lande.
Sustainable development nowadays enjoys a broad consensus in our countries.
DanishDer er bred tilslutning i Libanon til denne nye styrkede forbindelse med Europa.
There is broad support in Lebanon for this new strengthened relationship with Europe.
DanishJeg mener, at stabilitetspagten for regionen i bred forstand er af stor vigtighed.
I think that the Stability Pact is of great importance for the wider region.
DanishStrukturfondene har i den forbindelse en særlig og forholdsvis bred opgave.
The Structural Funds have a special and relatively broad task in this respect.
DanishDer er bred støtte i Parlamentet til, hvad et sådant direktiv bør indeholde.
There is broad support here in Parliament for what such a directive should contain.
DanishDenne definition afspejler en alt for bred forståelse af begrebet omgåelse.
This definition reflects too broad an understanding of the notion of circumvention.
DanishEfter Kommissionens mening er definitionen i ændringsforslag 56 for bred.
It is the Commission's view that the definition in Amendment No 56 is too wide.
DanishSzejna har i sin betænkning valgt en bred holdning, og den tiltaler mig.
In his report, Mr Szejna has opted for a wide approach, which appeals to me.
DanishSport og både professionel og amatørfodbold har en bred social funktion.
Sport and both professional and amateur football fulfil a broad, social function.
DanishMen det var vigtige ændringer - også af den grund har vi opnået bred enighed.
However, there were some major amendments on which we also achieved a broad consensus.

Synonymer (engelsk) for "ill-bred":

ill-bred