Dansk-engelsk oversættelse af "Bretagne"

DA

"Bretagne" engelsk oversættelse

EN

"Bretagne" dansk oversættelse

DA

Bretagne {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bretagne
Vi venter stadig på skadeserstatninger i Bretagne.
People in Brittany are still waiting for compensation for damages.
For et par dage siden forliste det franske skib An Oriant, der er hjemmehørende i Bretagne.
A few days ago, a French vessel, the An Oriant, based in Brittany, was shipwrecked.
I Bretagne trænger næsten 75 % af fiskerflåden til at blive udskiftet.
In Brittany, nearly 75 % of the fleet needs replacing.
Bretagne
EN

Bretagne {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bretagne (også: Brittany)

Eksempelsætninger "Bretagne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor et par dage siden forliste det franske skib An Oriant, der er hjemmehørende i Bretagne.
A few days ago, a French vessel, the An Oriant, based in Brittany, was shipwrecked.
DanishGallien og Bretagne, de to europæiske Finistère, er også blevet knyttet sammen af dette olieudslip.
Galicia and Brittany now have the common ground of having suffered from oil slicks.
DanishI Bretagne trænger næsten 75 % af fiskerflåden til at blive udskiftet.
In Brittany, nearly 75 % of the fleet needs replacing.
DanishDet er allerede syvende gang siden Torry Canyons forlis, at Bretagne oplever en olieforurening.
This is the seventh time that Brittany is having to deal with an oil slick since the Torrey Canyon shipwreck.
DanishJeg tog til Bretagne, og i morgen tager jeg til Galicien.
I went to Brittany then and tomorrow I am going to Galicia.
DanishVi venter stadig på skadeserstatninger i Bretagne.
People in Brittany are still waiting for compensation for damages.
DanishJeg besøgte Bretagne efter Erika-olieudslippet, da Frankrig havde brug for hjælp til rensning af fugle.
For example, I was in Brittany after the Erika oil spill, when France needed help with bird cleaning.
DanishNu skal jeg fortælle Dem det: en omprogrammering på 10 millioner euro fra mål 2-fondene, som Bretagne nød godt af.
Well I will tell you: a reprogramming of EUR 10 million, of the Objective 2 funds, which Brittany benefited from.
DanishHelt konkret: Ifølge avisartikler skulle kommissær De Silguy have til hensigt i marts at lade sig opstille i Bretagne.
To be more specific, according to newspaper reports, Commissioner Silguy is alleged to be going to stand in Brittany in March.
DanishVi skal lægge mærke til, at der i USA ikke har været nogen ulykker de sidste 15 år, men at der har været det i Galicien og Bretagne.
We must bear in mind that there have been no accidents in the United States in the last fifteen years, but there have been in Galicia and in Brittany.
DanishMiljøkatastrofen efter Erikas forlis ud for Bretagne og udslippet af 10.000 ton olie har fået omfattende dækning i de britiske medier.
The environmental disaster of the sinking of the Erika off Brittany and the spillage of 10 000 tonnes of oil has been widely reported in the British media.
DanishSom det skete i Spanien i april 1998, i Bretagne og i Vendée siden december sidste år, er det også denne gang et enestående naturområde, der er alvorligt truet.
As in Spain in April 1998, as in Brittany and the Vendée since last December, once again an exceptional natural site is under serious threat.
DanishMå jeg minde Dem om, at bretonerne ikke ville give Storbritannien lov til at blive optaget, fordi man havde Bretagne, og derfor kom landet ind som Det Forenede Kongerige?
May I remind you that the Bretons did not allow Great Britain to enter because they had Brittany and they joined as the United Kingdom?
DanishErika-ulykken var alvorlig, navnlig for de mennesker i Bretagne, der er mest direkte berørt, og den var ødelæggende for dyrelivet i store dele af Europa.
The " Erika " incident was serious especially for the people of Brittany most closely affected, but it was devastating for the wildlife of much of Europe.
DanishDet er vigtigt, at samfundene i North-East Scotland, Western Isles, Donegal, Cornwall, Galicien og Bretagne beskyttes mod overfiskning af bestandene.
It is important that communities such as North-East Scotland, the Western Isles, Donegal, Cornwall, Galicia and Brittany are protected from the over-exploitation of fish stocks.
DanishDer har været tankskibet Erika ' s forlis ved Bretagne i december 1999, som var årsag til en omfattende olieforurening, og det forliste italienske kemikalietankskib Ievoli Sun.
There was the loss of the tanker, Erika off Brittany in December 1999, resulting in considerable oil pollution, and the loss of the Italian chemical tanker, Ievoli Sun.
DanishDa jeg besøgte Bretagne, var jeg klar over, at der havde været brug for en enhed eller nogle specialister til at rengøre og vaske fugle, der var blevet ramt af olieudslippet.
When I visited Brittany, I appreciated for myself that there was a need for a unit, or specialists, with responsibility for cleaning and washing birds affected by oil slicks.
Danish- Hr. formand, jeg kunne have været østriger, da jeg kommer fra en region i Frankrig, Bretagne, hvor hertugens datter i det 15. århundrede blev gift med Maximillian af Østrig.
Mr President, I could have been Austrian because I come from a region – Brittany – in which, in the 15th century, the daughter of the Duke was married to Maximillian of Austria.
DanishDer har været tankskibet Erikas forlis ud for Bretagne i december 1999, som var årsag til en omfattende olieforurening, og det forliste italienske kemikalietankskib Ievoli Sun.
There was the loss of the tanker, Erika, off the Brittany coast in December 1999, resulting in considerable oil pollution, and the loss of the Italian chemical tanker, Ievoli Sun.
DanishBretagne lider og vil længe fremover lide tab på kontoen for biologisk mangfoldighed og økobalancer, som er uundværlige for fiskeressourcernes opretholdelse og arternes bevarelse.
Brittany is suffering and will continue to suffer for a long time in terms of its biodiversity and ecological balance, which are essential for maintaining fish resources and preserving species.

Synonymer (engelsk) for "Bretagne":

Bretagne
Andre ord i vores ordbog