Dansk-engelsk oversættelse af "brevveksling"

DA

"brevveksling" engelsk oversættelse

DA

brevveksling {en}

volume_up
Formanden for Europa-Kommissionen har ikke ført privat eller særskilt brevveksling med den amerikanske præsident.
There is no private or special correspondence between the President of the European Commission and the American President.
Brevveksling er stadig den foretrukne måde for en del af den portugisiske befolkning til at holde kontakten ved lige med slægt og familie andre steder.
Today, postal correspondence is still the means by which part of the Portuguese population chooses to keep its family ties alive.
Hr. formand, i en brevveksling, der stadig trods mine anmodninger hemmeligholdes for Parlamentets medlemmer, fremsætter George Bush 40 uacceptable krav til Romano Prodi.
Mr President, in correspondence that is still being kept from Members in spite of my requests, Mr Bush put four intolerable demands to Mr Prodi.

Eksempelsætninger "brevveksling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvis der er en brevveksling mellem Dem og medlemmet, er det noget helt andet.
If there is to be an exchange with you by that Member, that is something entirely different.
DanishLad mig sige, at hvis De vil læse en brevveksling op, vil det være fuldstændig upassende.
May I say that I believe that if you were to read an exchange of letters, that would be entirely inappropriate.
DanishCox, der har rent faktisk fundet en brevveksling sted.
DanishFormanden for Europa-Kommissionen har ikke ført privat eller særskilt brevveksling med den amerikanske præsident.
There is no private or special correspondence between the President of the European Commission and the American President.
DanishJa, jeg vil forberede en brevveksling med de relevante myndigheder og sende kopier til Dem begge i ugens løb.
Yes, I will prepare an exchange of letters with the relevant authorities and send copies to both of you in the course of the week.
DanishOrdføreren har fremstillet det med al ønskelig tydelighed: Der er ikke tale om en komplet international traktat, men en enkelt brevveksling.
The rapporteur explained quite clearly that this is not a full international treaty, but a simple exchange of letters.
DanishHr. formand, vi har takket være kontakter og en brevveksling om den første tranche, som jeg har talt om, allerede opnået en aftale.
Well, Mr President, thanks to contacts and an exchange of letters, we have already reached agreement on the first tranche which I mentioned.
DanishBrevveksling er stadig den foretrukne måde for en del af den portugisiske befolkning til at holde kontakten ved lige med slægt og familie andre steder.
Today, postal correspondence is still the means by which part of the Portuguese population chooses to keep its family ties alive.
DanishDenne køreplan var forbundskansler Schröder og premierminister Ecevit jo allerede inde på i deres brevveksling forud for topmødet i Köln.
There was already some discussion of this timetable in the exchange of letters between Chancellor Schröder and Prime Minister Ecevit prior to the Cologne Summit.
DanishEn brevveksling, som medfører nogle tekniske justeringer, og som derfor medfører, at det retsgrundlag, som er foreslået af Udvalget, er fuldstændig korrekt.
It is an exchange of letters which makes a few technical changes, and the legal basis proposed by the Commission is therefore perfectly correct.
DanishHr. formand, i en brevveksling, der stadig trods mine anmodninger hemmeligholdes for Parlamentets medlemmer, fremsætter George Bush 40 uacceptable krav til Romano Prodi.
Mr President, in correspondence that is still being kept from Members in spite of my requests, Mr Bush put four intolerable demands to Mr Prodi.
DanishJeg vil gerne minde Dem om, at der foregår en brevveksling mellem Deres gruppeformand og formanden for Europa-Parlamentet, hvilket De naturligvis ved.
Let me remind you - as you are, of course, well aware - that there has been correspondence between the President of your group and the President of the European Parliament.
DanishI morges indrømmede kommissær Vitorino på plenarforsamlingen, at denne brevveksling ikke var privat, og at Romano Prodi havde svaret på hele Parlamentets vegne.
In plenary this morning, Mr Vitorino acknowledged that this exchange of letters was not private and that Mr Prodi had replied in the name of Parliament as a whole.
DanishDet ville også bringe den ulyksalige praksis til ophør, hvor internationale protokoller i form af brevveksling træder midlertidigt i kraft og Parlamentet ignoreres.
That would put an end to the unholy practice of provisionally implementing international protocols by means of exchanges of letters and circumventing Parliament.
DanishDer har været brevveksling mellem den amerikanske præsident og EU, der både har været repræsenteret af formanden for Rådet og formanden for Kommissionen.
There was an exchange of letters between the American President and the European Union, represented by both the President-in-Office of the Council and the President of the Commission.
DanishI foråret var der allerede en brevveksling mellem kommissær Oreja og den italienske sportsminister om behovet for en koordineret aktion mod doping på europæisk niveau.
Last spring there was an exchange of letters between Commissioner Oreja and the Italian Minister for Sport on the need for a coordinated initiative on doping at European level.
DanishHvordan har Kommissionen i den seneste brevveksling med den finske regerings embedsmænd taget højde for søfartspolitiske protokolanmærkninger ved Finlands forhandlinger om medlemskab?
How has the Commission in its recent exchange of letters with the Finnish Government taken account of the protocol on navigational policy in our negotiations for membership?
DanishImidlertid mener jeg, at denne forpligtelse bør styrkes, så det klart fremgår, at elektroniske kommunikationsmidler er reglen og den traditionelle brevveksling en undtagelse til denne bestemmelse.
I would also propose that, to speed up the flow of information, electronic communication should be made the rule, and traditional correspondence on paper the exception.
DanishI en brevveksling, jeg for nylig havde med Peter Hain, den britiske regerings hovedrepræsentant i konventet, henviser han til " den traktat, vi blev enige om i Det Europæiske Råd
In recent correspondence I have had with Mr Peter Hain, the British Government's main representative on the Convention, he refers to the ‘ Treaty that we agreed at the European Council...’.
DanishJeg har ført en brevveksling herom med formanden for det belgiske parlament, og for fire måneder siden lovede man mig, at denne aftale ville blive ratificeret endnu under det belgiske formandskab.
I have exchanged correspondence in this respect with the President of the Belgian Parliament, and four months ago, I was promised that this agreement would be ratified during the Belgian Presidency.