Dansk-engelsk oversættelse af "brist"

DA

"brist" engelsk oversættelse

EN
DA

brist {en}

volume_up
1. psykologi
brist
Vi står foran det, som præsidenten for det franske forfatningsråd, Pierre Mazeaud, frygtede ved årets begyndelse, nemlig en alvorlig brist i enigheden.
We are faced with what French Constitutional Council President Pierre Mazeaud feared at the start of the year: a serious defect of consent.

Eksempelsætninger "brist" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er en af de farligste menneskelige brist, og ingen har monopol herpå.
It is even one of the most appalling human failings, and no one has a monopoly on it.
Danishdu lod Landet skælve slå Revner læg nu dets Brist thi det vakler!
Thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth!
DanishDenne brist må ikke bruges som undskyldning for ikke at komme med direktiver på andre politiske områder.
That must not be used as an excuse for not producing directives in other policy areas.
DanishDerfor min appel om, at De under Deres formandskab blotlægger disse grundlæggende brist.
Hence my appeal to you to shed light on these fundamental weaknesses during your term of the presidency.
DanishAt Folket er stort er Kongens Hæder Brist på Folk er Fyrstens Fald.
In the multitude of people is the king's honour: but in the want of people is the destruction of the prince.
DanishJeg mener, at den afgørende brist i sikkerheden netop er her.
This is where I think the vital security leak lies.
DanishOffentlig debat er jo demokratiets store " brist ".
Public debate is certainly the biggest flaw of democracy.
DanishDe bliver nødt til at handle, de bliver nødt til at træffe beslutninger, og det er her, vores nuværende situation har en brist.
They must act, they must decide, and therein lies the weakness in our present situation.
DanishFor det første har vores forhandlingsmetode en brist.
Firstly, there is a flaw in our negotiating method.
DanishDet er en grundlæggende brist i hele proceduren.
That is a fundamental flaw in the whole procedure.
DanishJeg mener, at der her er tale om en logisk brist.
DanishDette er et symptom på en individuel psykisk brist og på den psykiske sygdom, som i det medicinske sprog kaldes selvdestruktiv adfærd.
Instead, it is a prerequisite for patients, given that women are naturally caring and sensitive to their needs.
DanishDe vedvarende omvæltninger, som karakteriserer EU af i dag, er en stor brist i EU ' s forfatningsmæssige opbygning.
The state of permanent constitutional upheaval which is a characteristic of the contemporary EU is a major shortcoming in our constitutional arrangements.
DanishVi står foran det, som præsidenten for det franske forfatningsråd, Pierre Mazeaud, frygtede ved årets begyndelse, nemlig en alvorlig brist i enigheden.
We are faced with what French Constitutional Council President Pierre Mazeaud feared at the start of the year: a serious defect of consent.
DanishJeg vil dog samtidig blankt erkende, at mit eget land har en stor brist med hensyn til konkurrence i byggesektoren, hvilket også betyder, at vi har høje boligomkostninger.
Nonetheless, I also want fully to acknowledge my country's extreme uncompetitiveness in the construction sphere, something which also leads to our having high housing costs.
DanishJo, for lige bortset fra den etiske brist i forbudsargumentet - staten har ikke ret til at forhindre en ansvarlig voksen i at tage narkotika - så virker forbud ikke.
Quite apart from the ethical flaw in the prohibitionist argument - the state has no right to prevent a responsible adult from taking drugs - the fact is that prohibition is not working.
DanishHver gang vi har fået påpeget nogen brist i denne principielle fremgangsmåde, har formandskabet gjort organer eller institutioner opmærksomme på, at de ikke skulle forholde sig sådan.
Whenever any failure to abide by this principle has been pointed out to us, the Presidency has informed the bodies or institutions concerned to stop them acting in this way.
DanishMange kloge hoveder, også inden for føderalisternes rækker og inden for dette Parlament, begynder nu at være alvorligt bekymrede for denne farlige brist ved det europæiske institutionssystem.
Many good people, amongst them federalists, some within this Parliament, are beginning to show serious concerns about this dangerous flaw in the European institutional system.
Danish- Hr. formand, forslaget til nyt badevandsdirektiv, som vi nu drøfter, har desværre samme grundlæggende brist som det tidligere direktiv, nemlig en meget vag definition af badevand.
Finally, on another issue which has been debated, in relation to parameters, I entirely agree with the use of those parameters indicated by the WHO and I fully support my group’ s position.
DanishRevisionsretten har konstateret, at der ganske enkelt er en brist i koordinationen og samarbejdet mellem Fællesskabet og dets medlemsstater og mellem medlemsstaterne indbyrdes.
The Court of Auditors has confirmed that, quite simply, there is a lack of coordination and cooperation between the Community and its Member States, as well as between the Member States themselves.