Dansk-engelsk oversættelse af "britisk"

DA

"britisk" engelsk oversættelse

EN
DA

britisk {adjektiv}

volume_up
britisk
Næste punkt på dagsordenen er Kommissionens redegørelse om britisk oksekød.
The next item is the statement by the Commission on British beef and veal.
Man kan ikke længere simpelt hen hævde, at det er et internt britisk anliggende.
It can no longer simply be argued that this is an internal matter for the British.
Vi skal huske på, at overtagelsesmarkedet hovedsagelig er britisk.
It should not escape our attention that the takeover market is primarily British.

Eksempelsætninger "britisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan kan ikke længere simpelt hen hævde, at det er et internt britisk anliggende.
It can no longer simply be argued that this is an internal matter for the British.
DanishJeg mener stadig, at direktiverne ikke er gennemført korrekt i britisk lovgivning.
I still believe that the directives have not been properly implemented in UK law.
DanishDen aktuelle franske embargo mod britisk oksekød er et slående eksempel herpå.
The current French embargo on British beef is a worrying illustration of this.
DanishOg det er da et paradoks, at Unionens formandskab lige for øjeblikket er britisk.
And it is no small paradox that we currently have a British Presidency of the Union.
DanishGibraltar er rent faktisk et oversøisk territorium og ikke en britisk koloni.
Gibraltar is actually an overseas territory and not a colony of the United Kingdom.
DanishHan hævdede, at der skulle have stået» engelsk kød« i stedet for» britisk kød«.
He claimed that the text should have read 'English meat ' instead of 'British meat '.
DanishVi ønsker, at det indre marked skal fungere, og at man kan købe britisk oksekød.
We want to make the internal market work and have British beef bought on the continent.
DanishAk ja, arbejder De egentlig stadigvæk med en britisk faxkryptering, hr. kommissær?
Or are you actually still working with a British fax encryption system, Commissioner?
DanishOg hvad kan medlemmerne af Europa-Parlamentet så forvente af et britisk formandskab?
And what can Members of the European Parliament hope for from a British Presidency?
DanishDevas forslag er det allerbedste, vi kan forvente fra en britisk konservativ.
Mr Deva's proposal is the best we can expect from a British Conservative.
DanishJeg tænker umiddelbart på det langvarige og ulovlige forbud mod britisk oksekød.
I think immediately of the long-running and illegal ban on British beef.
DanishJeg forstår, at De som britisk medlem i Deres indlæg refererede til Fontainebleau.
I understand your reference to the Fontainebleau Agreement as a UK Member of Parliament.
DanishDet må fra begyndelsen siges, at dette ikke bare er et britisk problem.
It must be said at the outset that this is not just a specific British problem.
DanishBritisk handel er vigtig for Irland, men det gælder også den anden vej.
British trade is important to Ireland but it is true the other way round as well.
DanishJeg tænker her på en britisk kollegas angreb på den cypriotiske regering.
I am referring to the attack by a British colleague on the Cyprus Government.
DanishNæste punkt på dagsordenen er Kommissionens redegørelse om britisk oksekød.
The next item is the statement by the Commission on British beef and veal.
DanishForbuddet mod britisk oksekød bør fjernes, da det ødelægger sektoren.
The ban on United Kingdom beef must be removed as it is destroying the industry.
DanishDe første intensive forhandlinger, under britisk formandskab, er allerede gået i gang.
The initial intensive negotiations, under the British presidency, have already begun.
DanishHr. formand, embargoen mod britisk kød og produkter heraf har opnået tre ting.
Mr President, the embargo on British meat and derived products has achieved three things.
DanishDet er rigtigt, at det for en almindelig britisk advokat er ukendt territorium.
It is true that to an English common lawyer this is unknown territory.