Dansk-engelsk oversættelse af "brud"

DA

"brud" engelsk oversættelse

DA

brud {et}

volume_up
1. generel
brud
Jeg ønsker at vide, om denne handling udgør et brud på Parlamentets privilegier.
I wish to know whether this action constitutes a breach of the privileges of this House.
Det betragter jeg som et groft brud på Parlamentets privilegier.
I regard that as a gross breach of the privileges of this House.
Jeg anser beslutningen for at være et brud på Parlamentets egne regler.
I believe that the decision taken was in breach of Parliament's own Rules of Procedure.
brud (også: fraktur)
Vi må ikke på et sent tidspunkt stå i den uheldige situation, at den ene eller den anden institution fremkalder et unødvendigt brud i forholdet mellem institutionerne.
We should not find ourselves late in the day in the unfortunate position where the one or other institution creates an unnecessary fracture in institutional relationships.
Det ser ud til, at infrastrukturmyndighederne allerede i november 1999 var klar over, at der var et brud på skinnerne, og en yderligere rapport blev udarbejdet i januar sidste år.
It appears that the infrastructure authorities were aware of the fracturing of the rail as early as November 1999 and a further report was made in January of last year.
brud (også: udbrud)
brud
Det har vist sig, at implantaterne har en gennemsnitlig holdbarhed på mellem 15 og 25 år, og at et pludseligt brud på disse implantater ofte er usymptomatisk.
It was discovered that the average life of implants is between 15 and 25 years and spontaneous rupture is often asymptomatic.
Et tættere samarbejde måtte ikke bringe det, vi allerede havde opnået i fællesskab - det såkaldte acquis communautaire - i fare og måtte ikke føre til et permanent brud mellem medlemsstaterne.
Closer cooperation could not endanger what had been achieved together so far - the so called acquis communautaire - and could not lead to a permanent rupture between the Member States.
Problemet består i, at en sådan udveksling generelt medfører brud på tavshedspligten.
The problem is that this exchange generally involves a degree of non-compliance with the obligation to secrecy.
2. jura
brud (også: overtrædelse)
Det er oven i købet et klart brud på EU ' s adfærdskodeks for våbeneksport.
It is also a clear violation of the code of conduct regarding the export of weapons.
Et eklatant brud på folkeretten er og bliver et eklatant brud på folkeretten - også efter 22 år.
A flagrant violation of international law remains a flagrant violation of international law - even after 22 years.
Jeg anmoder om Parlamentets støtte i lyset af dette alvorlige brud på menneskerettighederne.
I ask for the support of the House in the face of this grave violation of human rights.
3. "med kæreste"
brud (også: opløsning, splittelse)

Eksempelsætninger "brud" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishZueco-betænkningen forholder sig til brud på EU ' s regler for affaldshåndtering.
The Campoy Zueco report addresses breaches of the EU rules on waste management.
DanishDet er klart, at dette hverv ville være et brud på vores institutionelle struktur.
It is clear that such a position would open a rift in our institutional structure.
DanishMin Søster min Brud er en lukket Have en lukket Kilde et Væld under Segl.
A garden inclosed is my sister, my spouse; a spring shut up, a fountain sealed.
DanishJeg ønsker at vide, om denne handling udgør et brud på Parlamentets privilegier.
I wish to know whether this action constitutes a breach of the privileges of this House.
DanishDet er oven i købet et klart brud på EU ' s adfærdskodeks for våbeneksport.
It is also a clear violation of the code of conduct regarding the export of weapons.
DanishDet påstås - måske med rette - at dette er et brud på Europa-Parlamentets regler.
It is claimed - perhaps justly - that this may be a breach of European Parliament Rules.
DanishDette er et af de alvorligste brud på menneskerettighederne i verden i dag.
This is one of the most serious abuses of human rights in the world today.
DanishMed denne udvidelse heles et brud mellem Vest-, Central- og Østeuropa.
This enlargement will heal a rift between Western, Central and Eastern Europe.
DanishDer er følgelig sket et brud på de europæiske institutioners troværdighed i denne sektor.
The result has been to undermine the credibility of the Union in this sector.
DanishVi bør tænke over, hvilket brud de liberalistiske politikker fører til.
We need to think about the kind of collapse to which free-market policies are leading.
DanishSom tidligere påpeget i debatten er ikke alle brud og udvindingsindustrier ens.
Mr President, I am delighted to have the opportunity to contribute to the debate this evening.
DanishJeg anser beslutningen for at være et brud på Parlamentets egne regler.
I believe that the decision taken was in breach of Parliament's own Rules of Procedure.
DanishDet er et brud, der også omfatter Algeriet, Bosnien og Tetjenien.
But it is not the only one - other examples include Algeria, Bosnia and Chechnya.
DanishMen hvis der rapporteres om flere alvorlige brud, bør resolution 1441 finde anvendelse.
But if further serious breaches are reported, resolution 1441 has to be followed through.
DanishDet er et fuldstændigt brud på vores traditioner og vores engagement.
It is a complete break with our tradition; it is a complete break with our commitment!
DanishValghandlingerne var ramt af utallige brud på de demokratiske regler.
The electoral process was marked by numerous failures to comply with democratic rules.
DanishDirektivet medfører risiko for diskrimination og brud på solidariteten.
The directive includes risks of discrimination and lapses in solidarity.
DanishJeg mener ikke, at man skal forveksle respekten for forskellene med brud.
I think that we should not confuse respect for diversities with a departure of this nature.
DanishJeg mener, at det ville være et brud på det, der blev aftalt i Biarritz.
I believe that this would even go back on what was agreed in Biarritz.
DanishVi er netop nu vidner til, hvad brud på åbenhed og offentlighed fører til.
We now have evidence of what a lack of openness and public access to information can lead to.