Dansk-engelsk oversættelse af "bruge"

DA

"bruge" engelsk oversættelse

EN

"Bruges" dansk oversættelse

DA
DA

bruge {verbum}

volume_up
Deres koner ved, hvordan man bruger en computer, og de kunne bruge dem på gården.
Farmers ' wives know how to use computers and could use them on the farm.
Hvis du bruger Firefox version 5 eller senere, kan du ikke bruge Google Toolbar.
If you use Firefox version 5 or newer, you won't be able to use Google Toolbar.
Hvis Sabena ikke kan bruge afgangs- og ankomsttidspunkterne, skal andre have lov til at bruge dem.
If Sabena cannot fill those slots then others should be allowed to use them.
Vi kan i stedet bruge en god dyreomsorg og et godt dyremiljø.
Instead, we could employ good herd management and a good environment for the animals.
Her er en kamp mod terrorismen i gang, men vi kunne bruge diplomatiske midler til at finde en løsning.
This is a fight against terrorism, but we could employ diplomatic means to find a solution.
Det er især vigtigt at bruge radioen som et informationsmiddel, som når ud i alle afkroge.
Above all, the radio must be employed as a means of information to reach everybody.
Forbrugerne må selv kunne vælge, hvilke produkter de vil bruge.
Consumers ought themselves to be able to choose what products they wish to consume.
Medlemsstaterne skal tvinges til at bruge dé penge på at vælge den transportform, der kræver mindst energi.
The Member States must be forced to use this money to consider transport options which consume less energy.
Forbrugerne skal kunne træffe deres eget, frie valg med hensyn til, hvilke levnedsmidler de ønsker at købe og bruge.
The consumer must be able to make a free, individual choice on which food they want to buy and consume.
Jeg husker desuden, at medlemsstaterne havde forpligtet sig til at bruge 0,7 % af deres bruttonationalindkomst på udviklingsbistand.
Incidentally, I recall that the Member States had undertaken to utilise 0.7 % of their gross national product for development aid.
Hvis det ikke lykkes Den Europæiske Union at bruge sine nuværende beføjelser effektivt og basere sig på disse, så fortjener den ikke at få udvidet disse beføjelser.
If the European Union fails to utilise its existing powers properly and to build on them then it does not deserve to be given increased powers.
Spørgsmålet er imidlertid, om man har til hensigt at bruge dette nye instrument til at iværksætte foranstaltninger over for Burmas militærregering.
The question was, however, whether there were any plans to utilise this new instrument to initiate proceedings against Burma's military government.
bruge (også: anvende)
In this case we must wield the carrot and the stick.
Ved ethvert fremtidigt krav vil vi bruge vores magt som budgetmyndighed til at standse sådanne uheldige udviklinger.
We shall wield our power as budgetary authority on every future demand in order to stop this sort of blunder.
Som De ser, kan man nogle gange spare mere ved at bruge flere penge fornuftigt på en budgetpost end ved at kaste sig mere eller mindre hæmningsløst ud i en sparerunde!
You see, more effective savings can sometimes be made by spending additional money in a budget line meaningfully, rather than by indulging in a kind of axe-wielding frenzy!
EN

Bruges {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bruges
I want to make some reference to Margaret Thatcher's own words at Bruges.
Jeg vil gerne henvise til det, Margaret Thatcher sagde i Brügge.
They succeeded in slipping the words 'tourism for all ' into the conclusions of the recent Council meeting in Bruges.
Det er lykkedes for dem at få indført en bemærkning om " turisme for alle " i konklusionerne fra det seneste rådsmøde i Brugge.
The informal meeting of Foreign Trade Ministers in Bruges starts tomorrow evening and will be followed by a whole series of meetings.
Det uformelle møde for ministrene for udenrigshandel begynder i morgen aften i Brugge, og en lang række følger.

Eksempelsætninger "bruge" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvis du bruger Firefox version 5 eller senere, kan du ikke bruge Google Toolbar.
If you use Firefox version 5 or newer, you won't be able to use Google Toolbar.
DanishDen Europæiske Union og dens medlemsstater er ikke gode til at bruge sanktioner.
The European Union and its Member States are not very good at applying sanctions.
DanishJeg glæder mig til at høre, hvor De mener, at Europa bør bruge energien i 2007.
I look forward to your views on where Europe should devote its energies in 2007.
DanishJeg kan ikke forbyde fartøjer under japansk flag eller andre i at bruge drivnet.
I cannot prohibit driftnets from being used by Japanese-flag vessels or others.
DanishDet kan bruge vismandsrapporten, eller hvad det nu finder nyttigt til den tid.
It can use the report of the Wise Men or anything it thinks useful at that time.
DanishHvis man skal fra Nederlandene til Italien, så kan man bruge de indre vandveje.
If you travel from the Netherlands to Italy, I would advise you to use short-sea.
DanishVi står over for kriminelle, som vil bruge ethvert middel til at undgå afsløring.
We are faced with criminals who will use every possible means to avoid detection.
DanishMange AdWords-kunder vælger at bruge Google Analytics til konverteringssporing.
Many AdWords customers choose to use Google Analytics for conversion tracking.
DanishVi kan ikke bruge denne debat til at mele vores egen nationale politiske kage.
We should not use this debate to look after our own national political interests.
DanishDette formandskab ved efterhånden ikke, hvad det skal bruge forretningsordenen til.
This Presidency does not know what to do with these Rules of Procedure any more.
DanishVil De bruge Deres myndighed til at sikre, at Kollegiets beslutning gennemføres?
Would you use your authority to ensure that decision of the college is implemented?
DanishLad os derfor begynde at bruge pengene fornuftigt - og dermed blive mere effektive.
If we start using the money correctly, we will reap the rewards in effectiveness.
DanishJeg forventer også, at vi kommer til at bruge forligsproceduren i denne sammenhæng.
I expect that we are going to go to conciliation in this particular case as well.
DanishDu kan vise en etiket på en placering ved at bruge parentes i dine søgeord.
You can display a label on a location by using parentheses in your search terms.
DanishGoogle AdWords-annoncører med konti af enhver størrelse kan bruge AdWords Editor.
Google AdWords advertisers with accounts of any size can use AdWords Editor.
DanishDa de fleste brugere er vant til at se blå links, kan du også prøve at bruge blå.
Since most users are accustomed to seeing blue links, you might also try using blue.
DanishVi kan i mange tilfælde bruge de tanker, der ligger bag Parlamentets ændringsforslag.
In many cases, we shall be able to use the ideas behind Parliament's amendments.
DanishJeg understregede også, at det ikke var rimeligt at bruge Eurocontrol som syndebuk.
I also stressed that it was inappropriate to use Eurocontrol as the scapegoat.
DanishVi er nødt til at bruge meget af vores tid og energi på dette i de kommende måneder.
We will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
DanishJeg vil gerne opmuntre kollegerne til fremover at bruge denne mulighed oftere.
I would encourage the Members of this House to avail of this instrument more often.

Synonymer (engelsk) for "Bruges":

Bruges