Dansk-engelsk oversættelse af "bundet"

DA

"bundet" engelsk oversættelse

DA

bundet {adjektiv}

volume_up
bundet (også: forpligtet)

Eksempelsætninger "bundet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKroatiens ledelse har bundet sig til en vanskelig, men nødvendig økonomisk reform.
Croatia's leaders are committed to difficult but necessary economic reform.
DanishMen man kan ikke bedømme individuelle personer, der ikke er bundet af disse normer.
What you cannot do is judge the individuals who are not yet bound by these standards.
DanishAlle institutioner er bundet til kravet om integrering af ligestillingsaspektet.
All the institutions are committed to the need for gender mainstreaming.
DanishHan hævdede, at demokratierne skal kæmpe med den ene hånd bundet bag ryggen.
Democracies, he argued, have to fight with one hand tied behind their backs.
DanishMine damer og herrer, man har da bundet de små bogforhandlere på hænder og fødder.
Ladies and gentlemen, the small booksellers have been tied hand and foot.
DanishMen vi har allerede bundet 80 % af budgettet til landbrug og strukturfonde.
But we have already committed 80 % of the budget in agriculture and structural funds.
DanishDeres forfølgere er af gode grunde bundet til retsreglernes procedure.
Their pursuers are, for good reason, bound by the procedures of the rule of law.
Danishog de der byggede havde under Arbejdet hver sit Sværd bundet til Lænden.
For the builders, every one had his sword girded by his side, and so builded.
Danish- Hr. formand, en fjerdedel af det irske BNP er bundet i bygge- og anlægsarbejder.
Mr President, one quarter of the Irish GDP is tied up in construction.
DanishVi skal kaste vores egoisme i brokkassen og vise, at vores skæbner er bundet sammen.
We must put an end to selfishness and see our destinies bound together.
DanishVi mener endvidere, at erstatningen skal være bundet til det brugte areal.
We also believe that compensation should be linked to the area utilised.
DanishMedlemsstaterne og EU-institutionerne vil ikke være bundet af dets resultater.
Member States and EU institutions will not be bound by its findings.
DanishJeg har ikke så lidt selvtillid, at jeg kun føler mig bundet af det, som andre foreslår.
This solidarity must go hand in hand with the Lisbon spirit and strategy.
DanishAf genopbygningsbistanden på de 27, 6 millioner blev der i 1996 bundet præcis 2, 1 million.
Precisely ECU 2.1 m was committed from the ECU 27.6 m available in reconstruction aid.
DanishDerfor må der allerede nu vælges en uudtømmelig energikilde, som ikke er bundet til jorden.
That is why we must now opt for a non fossil, renewable source of energy.
DanishPlanlægningen er i dag bundet til kalenderårene i valgperioden.
Plans are tied at the present time to calendar years within the electoral term.
DanishEU og Indien vil fortsat være bundet af det regelbaserede multilaterale handelssystem.
The European Union and India remain committed to the rules-based multilateral trading system.
DanishSchweiz har denne mulighed, fordi det ikke som Frankrig og Østrig er bundet af lovgivningen i EU.
Austria, meanwhile, finds that membership of the EU does not only entail benefits.
DanishStørrelsen af EF-bidraget er imidlertid bundet af reglerne for strukturfondene.
The amount of the Community's contribution is, however, bound by the rules of the Structural Funds.
DanishHer i de sidste år i dette århundrede taler vi stadig om bundet hjælp.
We are still talking about tied aid in the late years of this century.